Home

Strategi för genomförande av vision e hälsa 2025

Vision e-hälsa 2025. År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet En ny strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025. 2016 beslutade regeringen och SKR om att anta Vision e-hälsa 2025. Målet är att Sverige 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd Om vision e-hälsa 2025. År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta förmänniskor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet För 2020-2022 anges den strategiska inriktningen i en gemensam strategi (En strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025 - Nästa steg på vägen 2020-2022). Vid frågor Media och journalister, kontakta pressekreterare LIBRIS titelinformation: En strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025 [Elektronisk resurs

Handlingsplan för samverkan vid genomförande av Vision e-hälsa 2025 2017-2019. Stockholm, 2017. 6 Socialdepartementet och SKR. En strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025, nästa steg på vägen, 2020- 2022. Stockholm, 2020 ramverk för uppföljning som togs fram 2017/2018, inom ramen för Vision e-hälsa 2025. De inriktningsmål som parterna presenterar i strategidokumentet En strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025 - Nästa steg på vägen 2020-2022 har analyserats och konkretiserats till et

Vision e-hälsa 2025 SK

  1. genomförande av Vision e-hälsa 2025 (Socialdepartementet 2017). Exempel på nationella e-hälsotjänster är Sjukvårdsrådgivningen , 1177.se , Natio- nell patientöversikt (NPÖ) , Journalen och Vårdhandboken (för fler exempel se fakta
  2. Strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025 Visionen kompletterades i februari 2020 med en strategi för genomförande. Syftet med strategin är dels att fastställa hur det gemensamma arbetet mellan staten och SKR ska utformas, dels att peka ut ett antal prioriterade områden inom vilka insatser ska göras för att uppnå visionen
  3. Utdrag till Statsråds beredningen U tbildningsdepartemen tet Näringsdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Infrastrukturdepartementet Socialutskottet E-hälsomyndigheten Kommuner och Regioner En strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025 Nästa steg på vägen . o: o o: o O: o crq o o o o o: o o o D.
  4. Regeringen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) antagit en ny strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025. Genom överenskommelser med SKR satsar regeringen även 430 miljoner kronor för att stärka den digitala utvecklingen inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst under 2020
  5. För att förverkliga visionen har regering och SKL en gemensam Handlingsplan för samverkan vid genomförande av vision e-hälsa 2025, som gäller perioden 2017-2019. Tre insatsområden pekas ut som utgör väsentliga grundförutsättningar för att möjliggöra en högre takt i ehälsoutvecklingen

Bild 1. E-hälsomyndighetens roller och partnerskap uttryckta i genomförandeplanen för Vision e-hälsa 2025 (version november 2020). 6 Socialdepartementet and SKR, En strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025 Nästa Steg På Vägen 2020- 202 Vision e-hälsa 2025 Cirka 74 procent av kommunerna har också avsatt personalresurser för att driva utvecklingen av e-hälsa, välfärdsteknik och digitalisering. Skiftet från it-strategi till nationell e-hälsa innebar att även socialtjänsten omfattades 6. Samordningskansli för e-hälsofrågor. E-hälsomyndigheten ska för statens räkning ansvara för det samordningskansli som beskrivs i En strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025 som regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat om (S2020/00574) myndigheten leder eller deltar i som kan bidra till regeringens samverkansprogram. Vision e-hälsa 2025 E-hälsomyndigheten är en av nyckelaktörerna i arbetet med Vision e-hälsa 2025. Nyligen fastställdes strategin för genomförande av Vision e-hälsa 2025 för åren 2020-2022

Ny strategi Vision e-hälsa 2025 antagen av regeringen och

  1. Avdelningen för vård och omsorg Kommunstyrelserna Regionstyrelserna Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Strategi för genomförande av Vision ehälsa 2025 Ärendenr: 19/01571 Förbundsstyrelsens beslut Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 3
  2. Tillsammans har Regeringen och SKR beslutat om en strategi för genomförande av Vision e-hälsa 20253. Strategin omfattar åren 2020-2022. Här beskrivs fyra inriktningsmål som syftar till att skapa ett ramverk som ska vägleda parterna i arbetet med prioriteringar av insatser för att nå visionen. Även regionala eller lokal
  3. Vision e hälsa 2025 Vision e-hälsa 2025 - Regeringen . Vision e-hälsa 2025. År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslive
  4. 7. Samordningskansli för e-hälsofrågor. E-hälsomyndigheten ska för statens räkning ansvara för det samordningskansli som beskrivs i En strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025 som regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat om (S2020/00574/FS)
  5. E-hälsomyndigheten ska för statens räkning ansvara för det samordningskansli som beskrivs i En strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025 som regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat om (S2020/00574). Kansliet ska i enlighet med strategin bland annat vara ett stöd för drift och utveckling av de

Strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025 2020-2022 Ladda ner bilagan här. Senast uppdaterad 7 feb 2020. Dela sidan. Vision e-hälsa 2025. År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfär Vision e-hälsa 2025 ligger i linje med målet för den generella digitaliserings- politiken, som säger att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, samt målen för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. 2020-2022 En strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025 Visionen anger en långsiktig strategisk riktning för.

Strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025. ersätter därmed den tidigare gällande Handlingsplanen för samverkan vid genomförande av Vision ehälsa 2025. som jobbar med e-hälsa och även 2025-podden, en video där aktörer inom e-hälsoområdet intervjuas Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 31 januari 2020 beslutat att godkänna överenskommelsen med staten om Strategi för genomförande av Vision ehälsa 2025, samt att i en skrivelse informera regionerna och kommunerna om överenskommelsen En strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025 Genomförandeplan 2020 -2022Bilaga till Strategidokument Vision e-hälsa 2025. E-hälsomyndigheten Den 31 augusti överlämnade E-hälsomyndigheten delrapport 2 avseende uppdraget att tillgängliggöra och förvalta gemensamma nationella specifikationer till regeringen

Stöd till vision e-hälsa 2025 Socialstyrelsen har uppdrag att stödja vision e-hälsa 2025 men skulle kunna göra ytterligare insatser för att stödja omställningen mot en god och nära vård genom att medverka till implementeringen av nya informationssystem i regionerna och utveckling av verksamhetssystem i kommunerna. Modelle Handlingsplan för samverkan vid ge-nomförande av Vision e-hälsa 2025 [6]. Både i visionen och i handlingspla-nen pekas följande tre insatsområden ut som grundförutsättningar för att främja e-hälsoutvecklingen Handlingsplan 2017-2019 för samverkan vid genomförande av Vision e-hälsa 2025 Nationella strategier kring eHälsa och digitalisering Visionen kompletterades i januari 2017 med en handlingsplan, med en gemensam styr- och samverkans-struktur som ska driva den digitala utvecklingen framåt Vision e-hälsa 2025 och strategi för genomförande 2016 beslutades en strategi för e-hälsoområdet kallat Vision e-hälsa 2025. Målet är att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd

hälsa. Initiativ, planering, genomförande och finansiering gjordes gemensamt av de fyra utvecklingen och göra det svårare för Sverige att nå vissa mål i Vision e-Hälsa 2025. • Förbättring av vårdsystemet för psykisk hälsa . Analysunderlag från Vinnova 1 Vision e-hälsa 2025 Metod och genomförande det finns styrande dokument för införandet av digital teknik. Socialstyrel-sen menar att det är en framgångsfaktor att kommunen har en plan för in-förandet av digital teknik. Planer kan behövas på både kommunövergri Vision e-hälsa 2025 och handlingsplan fram nyckeltal för utvecklingen av e-hälsa i kommunerna och har sedan dess gjort årliga uppföljningar genom en enkät till landets samtliga kommuner. I den här Skiftet från it-strategi till nationell e-hälsa innebar att även socialtjänsten kom att omfattas För att visionen ska kunna uppnås tydliggörs även vikten av att medarbetare har en digital arbetsmiljö som möjliggör hög kvalitet och stöder de processer medarbetare verkar i. Strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025 ; Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun år 2025

SKR:s webbsida om e-hälsa. En strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025, nästa steg på vägen 2020-2022. Webbplats för Vision e-hälsa 2025. Bortom IT - om hälsa i en digital tid (Institutet för Framtidsstudier, 2017) Mental Health Commission of Canada: e-Mental Health overview and resources. e-Mental Health Strategy for Australi Uppdrag att genomföra fortsatta insatser avseende digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg medverkan i utveckling och genomförande av projekt för att åstadkomma nya lösningar inom digital hälsa. Landsting tagit fram en vision för e-hälsoarbetet till 2025. I visione Ny strategi för Vision e-hälsa 2025 Sveriges regering och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tillsammans tagit fram vision e-hälsa 2025. Den lyder: År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter Handlingsplan för samverkan vid genomförande av Vision e-hälsa 2025 För att fortsatt tillvarata de möjligheter som digitaliseringen erbjuder och för att stärka hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens långsiktiga utveckling har staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ingått en överenskommelse om Vision e-hälsa 2025

För att nationellt samordna arbetet med digitalisering av hälso- och sjukvård och socialtjänst har staten och SKR kommit överens om en gemensam vision, Vision e-hälsa 2025. Visionen följdes av en handlingsplan för 2017- 2019 och därefter en strategi för genomförande för 2020-2022 genomförande av vision e-hälsa 2025 Dnr 17/00176 Förbundsstyrelsens beslut Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 20 januari 2017 beslutat att godkänna överenskommelsen med staten om Handlingsplan för samverkan vid genomförande av vision e-hälsa 2025, sam Vision ehälsa 2025 handlingsplan Handlingsplan för samverkan vid genomförande av Vision e . Handlingsplan för samverkan vid genomförande av Vision e-hälsa 2025 2017-2019 (pdf 533 kB) En gemensam handlingsplan För att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter krävs samsyn kring målsättningar och gemensamma ansträngningar över såväl organisatoriska som. I nationella Vision eHälsa 2025 Beroenden för uppdragets genomförande FVM-programmet ska aktivt arbeta med transformationen av hälso- och sjukvården i Västra Götalands län. Strategi och verktyg för en effektiv verksamhetsutveckling sk

En strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025 3 Förord 4 Fyra inriktningsmål för en ökad utvecklingstakt 8 Inriktningsmål 1 - Individen som medskapare 9 Inriktningsmål 2 - Rätt information och kunskap 11 Inriktningsmål 3 - Trygg och säker informationshantering 13 Inriktningsmål 4 - Utveckling och digital transformation i samverkan 1 styrdokument Genomförande för att nå målen e-Hälsostrategi är en strategi för att nå vår vision och våra mål. e-Hälsostrategin utgår ifrån dessa fokusområden i nationella visionen för e-Hälsa 2025. Fullständig beskrivning finns i respektive förvaltnings egen e Vision e-hälsa 2025 pekas följande tre insatsområden ut som utgör väsentliga grundförutsättningar för att möjliggöra en högre takt i e-hälsoutvecklingen: Regelverk - Ska tillgodose kvalitet och effektivitet samt behov av integritets- och säkerhetsskydd. Detta kallas för Vision e-hälsa 2025. För att nå visionens mål har. Livsmedelsverket får för åtgärdens genomförande använda 6 miljoner kronor under 2020. För åren 2021-2025 beräknas 6 miljoner kronor årligen för åtgärden. 2. Offentliga måltider Livsmedelsverket ska, genom sitt Kompetenscentrum för måltider inom vård, skola och omsorg, verka för en fortsatt utveckling av offentlig Handlingsplan för samverkan vid genomförande av Vision e-hälsa 20253 För att fortsatt tillvarata de möjligheter som digitaliseringen erbjuder och för att stärka hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens långsiktiga utveckling har staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ingått en överenskommelse om Vision e-hälsa 2025

Vision e-hälsa 2025 - Regeringen

Satsning på digital utveckling inom vård och omsorg

Bagnara, Sebastiano , Tartaglia, Riccardo , Albolino, Sara , Alexander, Thomas & Fujita, Yushi (2018-08-10). Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018) för Europa Sverige helt uppkopplat 2025 Nationell digitaliserings-strategi för skolväsendet Vision e-hälsa 2025 Tredje folkhälso-programmet 2014-2020 EU Handlingsplan för e-hälsa Strategi för omställning av hälso- och sjukvården Digitala vårdtjänster Genom-förandepla 2. Bakgrund till nationell läkemedelslista 2.1 Gemensam handlingsplan för samverkan I början av 2017 presenterade regeringen och SKL en gemensam handlingsplan för samverkan vid genomförande av vision e-hälsa 2025. Handlingsplanen fastställer vilka förutsättningar som behöver skapas för att berörda aktörer, såsom staten, SK En strategi för genomförande av Vision e-hälsa 20257 Dokumentnamn: Uppföljning Vision e-hälsa 2025 - Rapport avseende år 2020 2 (55) Förord I en ändring av regleringsbrevet för 2020 har E-hälsomyndigheten fått i uppdrag att följa utvecklingen av digitalisering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst och årligen lämna en uppföljningsrapport till regeringen Visionen är att. för digitalisering 2021-2024 ligger till grund för kommande beslut av genomförande av aktiviteter. Dnr NF 2021/00095-1.3.2 2021-xx-xx Version: tydlig strategi för att klara den demografiska utmaningen som vård- och 2016 beslutade regeringen och SKR om att anta Vision e-hälsa 20253

redogöra för nationella strategier för informatik och e-hälsa Vision e-hälsa 2025. Regeringskansliet. Regeringskansliet. (2020). En strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025. Regeringskansliet. Sherwood, G. & Barnsteiner, J. (Red.). (2013). Kvalitet och säkerhet inom omvårdnad:. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. Vision e-hälsa 2025. Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram en gemensam vision för e-hälsoarbetet fram till 2025 - Vision e. Fakta: e-hälsa. Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och en långsiktig strategi för vart vi ska och hur vi ska nå dit. En förutsättning för att lyckas i detta ar-bete är att vi arbetar tillsammans, över gränserna, utifrån en gemensam bild av hälso- och sjukvår-den i Halland 2025. I framtiden kommer det att ställas nya och andra krav på hälso- och sjukvården. Vi behöver gör Handlingsplan för samverkan vid genomförande av Vision e-hälsa 2025 2017-2019 Handlingsplanen har utarbetats av staten och SKL tillsammans och redogör för hur det gemensamma arbetet inom e-hälsoområdet ska utformas, styras samt drivas framåt.

Handlingsplanen för e-hälsa i samverkan ska följas upp årligen. Arbetsutskottet för styrning av handlingsplanen ansvarar för denna uppföljning. 7. Referenser och bilagor Ref.no. Dokumentnamn och dokumentbeteckning Utgåva, datum 1 Vision e-hälsa 2025 - gemensamma utgångspunkter för Riksidrottsförbundet strategi 2025. Riksidrottsförbundets Strategi 2025. För att nå målen i Strategi 2025 har Riksidrottsförbundet och svensk idrott valt att arbeta utifrån fem prioriterade utvecklingsresor där fokus på utveckling gör att fler blir motiverade att hålla igång hela livet Digitalisering är en förutsättning för att vi ska lyckas nå målen i Strategi 2025 1. Regionstyrelsen antar Region Skånes strategi för e-hälsa. 2. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att återkommande återrapportera arbetet med utveckling och implementering av e-hälsa i enlighet med den fastställda strategin. Sammanfattning Region Skånes vision är att utvecklingen av e-hälsa ska bidra till de ny

Strategi för etnisk och kulturell inkludering - beslut om remiss Dnr KS 2021/0486 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse från den 12 maj 2021. Bakgrund I juni 2016 antogs Vision 2025 där kommunens övergripande visioner formuleras. 'Ett Kalmar för alla' är en vision som tydligt signalerar att Kalma remissversionen av Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk hälsa. Strategin avses att beslutas vid regionfullmäktiges sammanträde den 16 november 2021. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande . Förslag till beslu Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till strategi för etnisk och kulturell inkludering. I juni 2016 antogs Vision 2025 där kommunens övergripande visioner formul-eras. 'Ett Kalmar för alla' är en vision som tydligt signalerar att Kalmar kom-mun ska vara en öppen välkomnande kommun där kulturell och mänskli 3. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande avseende Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa . Förslag till beslut . Styrelsen för Locum AB föreslås besluta . att uppdra åt verkställande direktör att avge yttrande över remiss Strategi för främjande av psykisk.

Video: Visionen - E-hälsa 202

Statskontoret ska följa upp arbetet med Vision e-hälsa

VISION E-HÄLSA 2025. Arbetet med införandet av ett nytt vårdinformationsstöd ligger också i regeringens vision för e-hälsa 2025. Målsättningen är att, år 2025, ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter Utveckling pågår - Fysioterapeuternas strategi för e-hälsa och digitalisering Stefan Jutterdal intervjuas i e-hälsopodden. Ta del av intressant samtal när ordförande Stefan Jutterdal intervjuas om e-Hälsovisionen 2025 i e-Hälsopodden av Karina Tellinger McNeil från Samordningskansliet för e-Hälsovisonens genomförande Strategi 2025 bygger på: • Gemensam vision och värdegrund form utmanas av mer flexibla former. För att attrahera och behålla fler människor i friidrottsföreningarna krävs moderna ungdomar i större grad för hälsans skull än för att bli duktiga på en sport och tävla Arbetet samordnas av Nätverket för e-Hälsa i Östergötland och tydliga strukturer finns för politisk ledning, strategisk ledning, operativ ledning och operativt genomförande. Arbetet under 2017-2022 ska därför vägledas av följande vision: År 2025 ska Linköping vara ledande i Sverige på att använd Det handlar om att digitaliseringens möjligheter ska komma fler till godo, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Den nya strukturen ingår som en del av den handlingsplan för genomförandet av Vision e-hälsa 2025 som regeringen och SKL nu slutit en överenskommelse om

Vision e-hälsa 2025 - Fyrbodals kommunalförbun

Kollektivtrafikplan för Skövde år 2025 exempelvis vid genomförande av infrastrukturåtgärder. Vi ansvarar för att du har tillgång till en bra sjukvård och vi skapar förutsättningar för en god hälsa för alla i Västra Götaland. Våra andra uppdrag är att arbeta med kultur,. Vision 3. Uppdrag 4. nya strategi löper över åren 2018 till 2025 och k o m m e r a t t k o n k r e t i s e r a s i t v å å r i g a EN PROCESS MED DELAKTIGHET Genomförande och implementering av en ny strategi är en lång process. Arbetet startade med bildandet av en arbetsgrupp med medlemmar från STF en gemensam vision för e- hälsoarbete. Visionen innebär att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i Omsorgsnämnd - Fastställer och avsätter resurser för genomförande av omsorgsnämndens strategi Verksamhetsidé, vision, värdegrund och strategiska mål. Här hittar du våra styrande begrepp såsom verksamhetsidé, vision, varumärkeslöfte, kärnvärden och värdegrund. Ett kort utdrag ur strategin 2021-2025 beskriver också vår generella målbild och prioriterade fokusområden för all verksamhet vid SLU Handlingsplan för samverkan vid genomförande av Vision e-hälsa 2025 2017-2019 Handlingsplanen har utarbetats av staten och SKL tillsammans och redogör för hur det gemensamma arbetet inom e-hälsoområdet ska utformas, styras samt drivas framåt.

Satsning på digitalisering inom vård och omsorg - Dokumentinf

Vision e hälsa 2025 sedan 2016 finns vision e hälsa 2025. det är en överenskommelse mellan regeringen och sveriges kommuner och regioner (skr) om att sverige ska vara bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter inom hälso och sjukvård och socialtjänst till 2025. Vision och strategi. År 2025 ska sverige vara. Kombinationen av verksamhets- och teknikkunnande gör oss till en komplett partner inom hälsa, med allt från strategi och genomförande till förvaltning. Nyrekrytering ger tyngd En av de kompetenser som kompletterar och stärker Sopra Sterias position inom e-hälsoområdet är Oskar Thunman - en av landets ledande specialister inom hälsoinformatik och nyrekryterad informations- och. Regeringen har tillsammans med SKR antagit en ny strategi för genomförande av vision e-hälsa 2025. Regeringen har tillsammans med SKR antagit en ny strategi för genomförande av vision e-hälsa 2025. Strategin finns att läsa på Gillat av Frida Liif. Den 4-5 maj. Strategiskt ramverk för Hälso- och sjukvårdsstrategin 2017- 2025 Mål Delmål Strategiska val Prioriterings-områden 16 En hälso- och sjukvård för bättre hälsa Partnerskap med invånare Uppföljning för kvalitet och en regional ekonomi i balans ARBETSMATERIAL Vision Halland - bästa livsplatsen Arbetar hälsofrämjande och levererar e

Genomförande och mål Denna strategi antas av riksdagen under 2021 och gäller för statsmakternas agerande under 2022 - 2025. Mål: • Under perioden ska ske en påtaglig, mätbar förbättring av bemötandet av och stödet till personer med sällsynta hälsotillstånd. Det innebär att deras rätt til Bilaga 1 Strategisk samverkan för utveckling av en god och nära vård Bilaga 2 Ekonomisk redovisning Bilaga 3 Medel till kommunerna Bilaga 4 Medel till regionerna. 4.9 Insatser som SKR ska genomföra 37. 5. Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025 39. 5.1 Individen som medskapare 39. 5.1.1 Fortsatt utveckling av 1177 Vårdguiden 4

Regleringsbrev 2021 Myndighet E-hälsomyndigheten

I Linköpings kommun är arbetet med e-Hälsa och digitalisering av socialtjänsten viktiga framgångsfaktorer för att utforma en vård och omsorg för morgondagen. Linköping var en av fem nominerade kommuner när utmärkelsen Årets e-Hälsokommun skulle delas ut för första gången 2017. Vi arbetar ambitiöst och systematiskt för att nå vår vision - att 2025 vara ledande i Sverige. Prioriterade aktiviteter för genomförande av SLU:s strategi 2021-2025 kopplade till fokusområde 2: SLU i det digitala samhället Handlingsplan för samverkan vid genomförande av Vision e-hälsa 2025 2017-2019 (pdf 533 kB) En gemensam handlingsplan För att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter krävs samsyn kring målsättningar och gemensamma ansträngningar över såväl organisatoriska som

3. Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen ersätter måldokumentet Framtidens hälso- och sjukvård, beslutad av regionstyrelsen 2012-10-09, § 195. Sammanfattning av ärendet För att nå målet om en god hälsa krävs en omställning av vården för att bättr För riktlinjer rörande det strategiska arbetet kring e-hälsa sker hänvisning till landstinget Blekinges handlingsplan för e-hälsa 2017-2018. Då en ny strategi inte har tagits fram uppges tidigare strategi fortsatt vara aktuell. Handlingsplanen har inte behandlats av regionstyrelsen Riktlinjer för genomförande av ÖP 2025 15 Inriktning för centrala Skövdes utveckling 16 Handel 17 Hälsa och säkerhet 34 Transport av farligt gods 34 Täktverksamhet 35 Vatten 36 • Översiktsplanen bidrar till att skapa förutsättningar för ökad tillväxt och bidrar till att nå Vision Skövde 2025 och de prioriterade. Idrottsrörelsens Strategi 2025 utveckling och en strategi för genomförande. tydligt klarlagd av forskning och erfarenhet. En god hälsa hos människor ger ökad livskvalitet. Möjligheten till idrottsutövning och en aktiv fritid gör kommunen attraktiv att bo i Vision och strategi. 12. Vision e-hälsa 2025* År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och ehälsans möjligheter i syfte att underlätta för Källa: Strategin för genomförande av vision e -hälsa för 2020-2022. Prioriterade insatser; INRIKTNINGSMÅL 2:.

Regeringen bemyndigar folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern, eller den han sätter i sitt ställe, att underteckna en överenskommelse om en handlings­ plan för samverkan vid genomförande av Vision e-hälsa 2025 mellan staten 19 § Miljöbalken (en bilaga) 1 • Tydlig vision om att bli ett av de största entreprenadföretagen i Sverige 12. Affärsplanen 2025. 2020. Ett Starkare Serneke. Vidareutveckling. 2025 • Med en stabil grund att stå på går bolaget in i nästa utvecklingsfas • Inom denna fas kommer vi att Från urval och anbud till genomförande och färdigställande. Ökad. Det aktuella ämnet e-hälsa har öppnat upp för bland annat initiativet Vision e-hälsa 2025 med syfte att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. E-hälsa förväntas hjälpa i form av att individen ska vara i centrum, verksamhete

förebyggande av psykisk hälsa. Strategin föreslås gälla för Region Stockholm under perioden 2022-2030. Strategin utgår från Världshälso - organisationens definition av psykisk hälsa och fokuserar på att utveckla förutsättningarna för psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande i barns, ungas, vuxnas och äldres vardagsmiljöer Av e-hälsa 2025:s uppföljning 2019 (från april 2020) framgår att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) år 2016 kom överens om en gemensam vision för e-hälsoutvecklingen, Vision e-hälsa 2025. Visionen innebär att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter Prioriterade aktiviteter för genomförande av SLU:s strategi 2021-2025 kopplade till FO1: SLU:s nästa steg för hållbar utveckling Redovisning av utbetalt stadsbidrag för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk Sveriges kommuner och landsting Ks 2017.1 Handl.nr 2017.491 Meddelande från styrelsen — Handlingsplan för samverkan vid genomförande av vision e-hälsa 2025 Ks 2017.1 Handl.nr 2017.45

- Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025 Utvecklingsområde nära vård bygger i stort vidare på inriktningen för överenskommelsen 2019 och handlar om att stödja omställningsarbetet, förbättra och utveckla tillgängligheten i primärvården, relationsskapande och ökad kontinuitet i vården samt personcentrerad hälso- och sjukvård Vision e-hälsa 2025 Det är viktigt att ta med sjuksköterskor vid utveckling av e-hälsa, då vårdinformatik. Svensk sjuksköterskeförening (2019) har gett ut publikationen Strategi för sjuksköterskors arbete med e-hälsa. Där framhölls vikten av att sjuksköterskan ska ha de Prioriterade aktiviteter för genomförande av SLU:s strategi 2021-2025 kopplade till fokusområde 3: Ett SLU. Delkomponenter a) Ett aktivt och systematiskt arbete för god arbetsmiljö, jämställdhet och lika villkor bedrivs, där proaktivitet och internt lärande är ledstjärnor upp till vidare dialog. AV:s arbete med att införliva regeringens arbetsmiljöstrategi i verksamheten sker nu via verkets ordinarie processer för planering, styrning och uppföljning. Arbetet med att ta fram en strategisk verksamhetsplan för åren 2022 - 2025 för AV och en verksamhetsplan för 2022 har påbörjats 0457 till vårdens kunskapsstyrningsnämnd för yttrande inför beslut i regionfullmäktige. Detta ärende berör nämndens svar i frågan. förebyggande Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt av psykisk ohälsa 2022-2030 Förslag till beslu