Home

Vetenskapliga artiklar umu

Vetenskapliga publikationer - umu

  1. Vetenskapliga artiklar är ett av de vanligaste formaten för vetenskaplig kommunikation. De publiceras i vetenskapliga tidskrifter och kan vara olika tillgängliga beroende på om det krävs prenumeration för att komma åt dem eller om de är publicerade med öppen tillgång (open access)
  2. 2021. Mortality in children aged <5 years with severe acute respiratory illness in a high HIV-prevalence urban and rural areas of South Africa, 2009-2013. PLOS ONE, Public Library of Science 2021, Vol. 16, (8) Ayeni, Oluwatosin A.; Walaza, Sibongile; Tempia, Stefano; et al. 2021
  3. Strategier för framgångsrika studier: Läs och hitta det du söker i vetenskapliga artiklar. Vi visar exempel på hur vetenskapliga artiklar generellt är uppbyggda och hur du effektivt kan läsa och hitta i dessa. Du behöver anmäla dig till föreläsningarna. Anmälan är öppen till 23:59 dagen innan
Kemiska institutionen

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter har ofta en beständig länk i form av DOI, URN, Handle eller liknande. Om artikeln har en beständig länk så anger du denna och annars anger du webbadressen. För artiklar utan beständig länk och artiklar fritt tillgängliga på webben kan även åtkomstdatum behöva anges Artiklar i vetenskapliga tidskrifter har ofta en beständig länk i form av DOI, URN, Handle eller liknande. Om artikeln har en beständig länk så använder du denna och annars anger du webbadressen. För artiklar utan beständig länk och artiklar fritt tillgängliga på webben kan även åtkomstdatum behöva anges. Läs mer om beständiga länkar Det strategiska forskningsområdet EcoChange. Hav och klimat står i centrum för det strategiska forskningsområdet Ecochange. Samarbetet mellan flera lärosäten ger unika möjligheter att göra heltäckande synteser av klimatförändringarnas effekter i Östersjön. Forskning bedrivs inom en rad olika områden, med Östersjöns havsekosystem. Vetenskapliga artiklar - umu. Vetenskapliga artiklar Nedan listas artiklar som har publicerats i internationella och svenska vetenskapliga tidskrifter under de senaste åren. Alla vetenskapliga artiklar publicerade vid IBF finns registrerade i universitetets publikationsdatabas DiVA utfördes...'', medan vetenskapliga artiklar ofta skrivs i aktiv form (jag/vi­ form). Det absolut viktigaste är förstås att vara konsekvent, men det kan vara en god idé att ta reda på vad som är att föredra för den typ av rapport man arbetar med innan man börjar skriva

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions bör alla vara vetenskapliga artiklar. Till vänster ser du övre delen av högra kolumnen. Överst i den nya träfflistan ser du vilken (eller vilka) begränsningar du har gjort. Begränsa sökresultat till ett visst år eller en kortare period I högra spalten finns fasetten Utgivningsår. Där kan du själv välja att bara texter publicerade mella Jörgen Lundälv är författare till flera vetenskapliga artiklar, rapporter och böcker inom det trafikmedicinska området särskilt om utryckningskörning för ambulans- och polispersonal. Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för kirurgi 901 87 Umeå 090 786 50 00 www.umu.s

Beställ inköp, fjärrlån och artikelkopior. Umeå universitetsbibliotek (UmUB) är det största vetenskapliga biblioteket i Norrland. Våra målgrupper är i första hand studenter och forskare/lärare vid Umeå universitet, men vi finns även till för allmänheten. English Resultaten från studien sammanställs i en eller flera vetenskapliga artiklar som beskriver studien och den/de skickas sedan in för publicering i vetenskapliga tidskrifter. Resultaten kan också komma att publiceras och presenteras i populärvetenskapliga sammanhang och på konferenser och seminarier samt på relevanta hemsidor t ex på Umeå universitet Vetenskapliga artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Det som framförallt utmärker vetenskapliga artiklar är att de genomgått en vetenskaplig kvalitetsbedömning innan de publiceras. Vetenskapliga tidskrifter granskas (peer-review) av forskare inom ämnet (referees) som bedömer och väljer ut artiklarna innan de godkänns för publicering

Vetenskapliga artiklar - umu

Vetenskaplig publikation (även vetenskaplig publicering) är publikation av forskningresultat.Vanliga typer av akademisk publicering är vetenskapliga artiklar, vetenskapliga böcker och antologier, doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar, konferensbidrag, arbetsnotat, rapporter och utvärderingar.De olika typerna av akademisk publicering har mycket olika meritvärde för forskare Vetenskapliga artiklar. En vetenskaplig artikel redovisar forskningsresultat och är skriven av forskare för en akademisk målgrupp. Artikeln ingår i en vetenskaplig tidskrift och granskas av oberoende ämnesexperter före publicering, s.k. peer review Svenska vetenskapliga artiklar databas. Databasen omfattar ett antal vetenskapliga tidskrifter i fulltext som publiceras av det lärda sällskapet American Chemical Society, samt nyhetsmagasinet Chemical and Engineering News Online (C&EN) Vetenskapliga publikationer - umu . Vetenskapliga artiklar är dokumentation som sker i samband med forskning, till exempel i form av artiklar, konferensrapporter eller böcker. Genom vetenskaplig publicering prövas och sprids forskningsresultat Vetenskapliga artiklar publicerade 2021 . Artikel i tidskrift Gil Garcia, Javier Turistificación, rentas inmobiliarias y acumulación de capital a través de Airbnb. El caso de Valencia Ingår i Cuadernos Geográficos, s. 95-117, 2021

Artiklar, databaser och tidskrifter - umu . Minst 3 vetenskapliga artiklar, varav minst 1 på engelska (alla får vara på engelska om man vill) Minst 1 artikel ur en facktidsskrift Minst 1 dagstidningsartikel Huvudområde Artiklarna skulle tillhöra ett och samma huvudområde inom delmoment 4 Covid-19 och biblioteket på UmU:s hemsida eller på UB:s På alla Umeå universitets webbsidor finns en länk till UB (röd ruta) www.ub.umu.se Kurslitteratur, vanliga böcker. vetenskapliga artiklar, avhandlingar, mm. • Snabb överblick över vad som finns skrivet i ditt ämne CINAHL är en databas med vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar, konferenssammandrag och monografier inom vårdvetenskap, publicerade på fler språk än engelska (11). Sökning i databaserna PubMed och CINAHL utfördes i oktober 2020 tabell 1. Totalt genererade sökningarna i 41 artiklar Åke Fransson, Tillämpad fysik och elektronik 2011-02-28 Sök efter artiklar som behandlar ett visst innehåll Du har ett särskilt intresse för adsorptionsvärmepumpar och vill därför söka efter artiklar som tar upp dessa. Jag föreslår att du använder databasen Web of science som har en bra täckning referee-granskade empiriska artiklar, publicerade i vetenskapliga tidskrifter, om dessa professioners kunskapsanvändning i form av respons på RRT. Resultat: Det framkommer att båda professionerna, trots en i grunden positiv inställning till ERRT, intar en ambivalent inställning till dessa. Ambivalensen är såväl patient- oc

vetenskapliga bevis för att elever med ADHD som via särskilt stöd placerats i mindre grupper/klasser i högre grad uppnått läroplanens kunskapsmål. Snarare tycks eleverna haft lättare för att uppnå kunskapsmålen när de placerats i ordinarie större klasser. Emellertid saknas entydiga bevis för detta (Groth, 2007) Institutionen för klinisk vetenskap/OFTALMIATRIK : Välkommen till hemsidan för enheten Oftalmiatrik vid Umeå Universitet. Vi har ägnat speciell omtanke om medicine studerande när vi utvecklat denna hemsida. Artiklar som klinikens forskare bidragit till Länkar till användbara hemsido Artiklar och övrig litteratur tillkommer. Sid 4 (4) Faculty of social sciences . University, SE-901 87 Umeå, Sweden Phone: +46 90 786 0000 E-mail: ulrika.haake@umu.se . www.umu.se . Dnr FS 3.4.2-1982-16. Datum 2016-11-07. Sid 1 (4 Samhällsvetenskapliga fakulteten 901 87 Umeå www.umu.se Anvisning vid ansökan om och bedömning av (t.ex. mellan avhandling och artiklar) med fyrkant (#). Anvisningar Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr FS 1.1-2337-18 Beslut vetenskapliga meriter är av sådan kvalitet att han eller hon kan antas som docent vetenskapliga kvaliteten på artiklarna graderades med låg, medel eller hög kvalitet De artiklar som höll medelhög och hög kvalitet granskades på varsitt håll och sammanställdes sedan tillsammans, se bilaga 2. Analys ' Till de 10 kvantitativa artiklarna som valdes ut och ingick i studien användes metoden av Friberg (2006)

Läs och hitta det du söker i vetenskapliga artiklar - umu

Harvard - skriva referenslista - umu

Vetenskapliga artiklar under temat Informationssökning, om du vill se exempel på olika typer av artiklar.) Vid användning av icke vetenskapliga artiklar bör informationen jämföras och värderas i förhållande till information i andra källor vilka i så fall ska redovisas Rehabiliteringsinsatserna behöver individanpassas och kan bestå av teambaserad rehabilitering, kognitiv beteendeterapi samt fysisk aktivitet, vilket kan minska restsymtom och öka aktivitetsnivån [15]. Sjukförsäkringen och dess tillämpning påverkar ibland rehabiliteringen, särskilt vid lätt traumatisk hjärnskada då arbetsförmågan. Innehåller 1 artiklar - senast uppdaterad måndag 25 januari 13:40. Vetenskap 25 januari Forskare i omvårdnad publicerar sig i oseriösa tidskrifter. 25 januari Det är ett oskick som riskerar trovärdigheten, säger Sebastian Gabrielsson,. Sök vetenskapliga artiklar När du ska skriva uppsats behöver du ofta söka efter vetenskapliga artiklar Search. All publications. Research publications. Student theses. Only documents with full text in DiVA. Browse ». Latest publications ». Create feeds ». DiVA portal is a finding tool and an institutional repository for research publications and student theses written at 50 universities and research institutions

detta studerades olika examensarbeten, vetenskapliga artiklar, litteratur från Umeå Universitets bibliotek, olika återförsäljares produktuppgifter, intervju med Svenska Elfordonsintressenternas Riksförbunds ordförande mm. Analytiska energiberäkningar som gjorts visar på att elbilen Tesla Roadster förbrukar 1.9 Vetenskapliga publikationer - umu . Vetenskapliga artiklar. Här listar vi publicerade artiklar och bokkapitel relaterad till forskning och användningen av IQoro. Vissa artiklar är publicerade med open access och kan laddas ner. Övriga artiklar finns tillgängliga för nerladdning via nedanstående databaser, mot en kostnad till tidskriften Vetenskapliga artiklar. Tidskriftsartiklar kan publiceras i olika typer av tidskrifter, till exempel facktidskrifter eller så kallade vetenskapliga tidskrifter. De är kortare till omfånget än exempelvis forskningsrapporter. Här tar vi framför allt upp de vetenskapliga tidskriftsartiklarna Vetenskapliga tidskrifter granskas (peer-review) av forskare inom ämnet (referees) som bedömer och väljer ut artiklarna innan de godkänns för publicering Vetenskapliga artiklar har större trovärdighet än många andra källor, men du behöver även värdera och granska information hämtad från vetenskapliga artiklar Vi använder vi oss av kakor (cookies) för att förbättra webbplatsen och för att vi ska kunna erbjuda dig nyttiga funktioner som till exempel uppläsning av text

Vetenskapliga artiklar o/e böcker. Forskare inom STEM (Science, Technology, Engineering, Medicine) skriver mest artiklar. Primär vetenskaplig artikel: Forskarnas egna forskningsresultat. Sekundär vetenskaplig artikel: Översiktsartiklar - om vad aktiva forskare gjort inom ett visst område under en kort tidsperiod JavaScript krävs. JavaScript krävs. Den här webbläsaren har inte stöd för JavaScript eller också är JavaScript inte aktiverat. I hjälpen för webbläsaren ser du om webbläsaren har stöd för JavaScript eller hur du aktiverar JavaScript Vetenskapliga artiklar 2015 Artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter av SVA-medarbetare (ofta i samarbete med andra) under år 2015. De flesta av artiklarna är tillgängliga på nätet och kan nås genom att man söker på artikelns DOI-namn på www.doi.org (med DOI-namn avses det som står efter DOI: i slutet av de referenser för vilka vi har ett sådant namn, till exempel 10 Sverige. Digitaliserat riksdagstryck 1521-1970 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. URL: https://riksdagstryck.kb.se/ Här kan du hitta digitaliserat.

Vetenskapliga rapporter exempel. Vetenskaplig publikation (även vetenskaplig publicering) är publikation av forskningresultat.Vanliga typer av akademisk publicering är vetenskapliga artiklar, vetenskapliga böcker och antologier, doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar, konferensbidrag, arbetsnotat, rapporter och utvärderingar.De olika typerna av akademisk publicering har mycket olika. Om ni väljer att göra en artikelanalys utan praktisk studie ökar kraven på mängden referenser samt att de inkluderar ett antal vetenskapliga artiklar från konferenser eller tidskrifter. Vi kräver ett genomarbetat språk så att artikeln är lätt att läsa. Poster som pdf lämplig för utskrift i A3. Bredd www umu se Dnr FS 3.4.2-1982-16 Datum 2016-11-07 Sid 1 (4) Qualitative research methods for the Social Sciences granskningar av vetenskapliga artiklar som tar sin utgångspunkt i olika tillämpningar av diskursanalys. Del tre: Att skriva och presentera dat Att söka vetenskapliga artiklar - - Lunds universitet. Vad gör en ARTIKEL vetenskaplig. Analys av vetenskaplig artikel - Företagsekonomi B Litteratursökning - Vetenskaplig grundkurs Litteraturs kning Mall för granskning av vetenskapliga artiklar om mätmetoder

Oxford - skriva referenslista - umu

www.umu.se. Örebro Universitet, Vetenskapliga artiklar. Centrum för idrottsforskning sammanställer svenska forskningsartiklar, www.centrumforidrottsforskning.se. Pub Med är en av de största databaserna för uppsamlingar av vetenskapliga artiklar, Föreningen vetenskap och folkbildning (VoF), om folkbildning kring vetenskapliga. Vetenskapliga artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Vetenskapliga tidskrifter granskas (peer-review) av forskare inom ämnet (referees) som bedömer och väljer ut artiklarna innan de godkänns för publicering Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde, 7,5 högskolepoäng Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma

Det strategiska forskningsområdet EcoChange - umu

Artiklar Normkritisk vaccination - Normkritik och normkritisk pedagogik i Skolverkets rapporter och råd 2009 - 2014 Helena Hill 38-60 Pdf När checklistorna får företräde - det punktuella perspektivets grammatik i revidering av mottagandeplaner för nyanlända elever Anna Ehrlin, Ulrika. APA:s (American Psychological Association) databas PsycINFO® innehåller över 3 miljoner referenser till vetenskapliga artiklar, abstracts, bokkapitel och.. Vetenskapliga tidningar. Illustrerad Vetenskap är ett internationellt populärvetenskapligt magasin, som ger läsaren inblick i världens ledande forskning inom alla grenar av vetenskapen Vetenskapsvärlden är ett stort område som berikas av många människor.Brinner du för vetenskapliga analyser, historia, forskning och reportage så är en prenumeration på en vetenskaplig eller. Varje kurshalva får utdelat 6 vetenskapliga artiklar 1-2 veckor innan redovisning. Artiklarna skickas ut via e-post. Redovisningen sker muntligt enligt shema. Kursutvärdering. Utvärdering av de kliniska placeringarna är muntlig och genomförs vid en lunch där såväl studenter som läkare deltar Vetenskapliga artiklar är en viktig form för publicering av forskningsresultat. Här tipsar vi om några databaser, där du kan söka efter vetenskapliga artiklar. Summon@HKR. I Summon söker du samtidigt efter material ur alla de databaser som vi prenumererar på vid HKR . Artiklar, databaser och tidskrifter - umu

Vetenskapliga artiklar kan utformas något olika beroende på ämne, metod och vilken typ av artikel det är. En vetenskaplig originalartikel innehåller oftast följande moment: Abstract - en kort sammanfattning av artikeln; Vetenskapliga publikationer - umu Logga in med ditt Umu-id och lösenord. Vad är Umu-id? Läs mer här Denna studie undersöker fem vetenskapliga artiklar som studerar våldsutsatta kvinnor och fem artiklar som studerar våldsutsatta män. Dessa artiklar har valts ut genom ett strikt systematiskt urval ur tidskrifter som behandlar våldsfrågor. Artiklarna har sedan analyserats med innehålsanalys och diskursteori Artiklar blir alltmer vanliga, även i internationella tidskrifter; Stora skillnader mellan olika ämnen, exv. publicerar lingvister vanligen artiklar men litteraturvetare gärna monografier och bokkapitel; Naturvetenskap, teknik och medicin (STM) Artiklar publicerade på engelska i internationella vetenskapliga tidskrifte Vetenskap Sedan 1987 har SBU och dess systerorganisationer som uppgift.

vetenskapliga bibliotek och i vetenskapliga databaser - Allt vetenskapligt arbete börjar med att man tar del av tidigare dokumentation av forskningsfältet 14 Litteraturgranskning - Att lära sig hitta och läsa vetenskapliga artiklar och rapporter är viktigt, genom litteratursökning och kritisk granskning får man hjälp med att 2.6 Kritiskt vetenskapligt kunnande Vad innebär kritisk. Vetenskapliga artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Vetenskapliga tidskrifter granskas (peer-review) av forskare inom ämnet (referees) som bedömer och väljer ut artiklarna innan de godkänns för publicering Svar: Lärmiljö är med enkla ord hela den miljö och de sammanhang som en person befinner sig i under exempelvis en skoldag Vetenskapliga artiklar har större trovärdighet än många andra källor, men du behöver även värdera och granska information hämtad från vetenskapliga artiklar. Sök därför också i de enskilda databaserna direkt. Det mest aktuella i ett ämne hittar du oftast i forskningsrapporter eller i vetenskapliga tidskrifter Vetenskapliga publikationer - umu . Att läsa vetenskapliga artiklar ingår i alla akademiska utbildningar. Den vetenskapliga artikeln är en genre för sig, med akademiskt språk, specifik struktur och ämnesspecifik terminologi. Dessutom är artiklarna ofta skrivna på engelska, vilket kan vara en utmaning

Vetenskapliga artiklar Umu, riesenauswahl an markenqualitä

Så söker du vetenskapliga artiklar genom universitetsbibliotekets söktjänst. Stockholms universitetsbiblioteks: https://www.su.se/stockholms-universitetsbibl.. När du läser vetenskapliga texter inför din skrivuppgift kommer du att stöta på ord och facktermer du som är student kan ha stor nytta av. För att du ska kunna använda alla helt och fullt måste du vara inloggad med UmU-id artiklar och annat material som man vill hänvisa till

Strukturen på en rapport beror givetvis på vad man ska avhandla. Den skiljer sig också beroende på vilken typ av rapport man skriver, tex översiktsartikel, konferensartikel, avhandling etc. Artiklar i vetenskapliga tidsskrifter ska oftast följa en viss mall som varierar något mellan olika tidsskrifter Vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats söktes i databaserna CINAHL, PubMed och Scopus. Tio artiklar uppfyllde kvalitetskriterierna och inkluderades. Artiklarnas resultat har analyserats och sammanställts enligt Friberg´s metod

vetenskapliga artiklar och texter på internet samt i bokform. Resultatet sammansattes i en fristående del, ämnad för att vara en del av ett större kompendium. RESULTAT Resultatet är form av ett kompendie över kemisk energilagring med en inledande bredd översikt samt en fördjupning av batterier (Bilaga A). DISKUSSIO Ca 100 artiklar samt några läroböcker De flesta artiklarna är publicerade i ledarskapsjournaler med en europeisk eller internationell inriktning Många artiklar är små kvalitativa studier även om det är en ökad tillgång på officiell data (Ärlestig & Johansson, 2011) helene.arlestig@umu.se Forskning om rekto Uppsatsen skall försvaras vid ett offentligt seminarium. Fakultetsnämnden utser opponent för seminariebehandlingen. Uppsatsen kan antingen utformas som ett sammanhängande vetenskapligt arbete, dvs en monografi, eller som en samling vetenskapliga artiklar som publicerats, eller bedöms som publiceringsbara, i vetenskapliga tidskrifter

Google Schola

forskning.se - vi finns där du är. Forskning.se samlar och publicerar forskningsinformation, till nytta och glädje för alla som vill veta något om forskning. Nyheterna hämtas till stor del från landets universitet och lärosäten. Redaktionen på forskning.se producerar även eget redaktionellt material i form av artiklar och aktuella kunskapsöversikter, så kallade teman Dominic Vachon får Umeå kommuns vetenskapliga pris 2020 för sin forskning om växthusgaser i inlandsvatten.Hans forskning om hur bäckar, sjöar och älvar påverkas olika av klimatet, och är. ABC om Vibrationsskador. Exponering för vibrationer är vanligt i arbetslivet och medför signifikant risk för skada eller ohälsa. Man skiljer mellan hand-armvibrationer (HAV) vid arbete med handhållna vibrerande maskiner (tex slipmaskiner, mejselhammare, borrmaskiner, motorsågar) och helkroppsvibrationer (HKV) vid arbete i motorfordon.

UB:s söktjänst Söka artiklar och annan litteratu

Evidensbaserad konsultation som får plats i fickan. Sadaf Bozaghian, leg läkare; anknuten lärare. Aleksandra McGrath, adjungerad lektor, överläkare, institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, hand- och plastikkirurgi. Roger Karlsson, professor emeritus, leg läkare, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Under denna kurs kommer ni alltså att söka artiklar, läsa och analysera artiklar, skriva en artikel och göra en poster samt ge varandra återkoppling under ett flertal tillfällen. Innehållet kommer att handla om aktuell elektronik. Temat för just er artikel kommer ni att få välja själva Vetenskapliga nämnden instiftades 2012 som ett forum för diskussion och beslutsstöd för den vetenskapliga sekreteraren. Alla lärosäten ska vara representerade. Nämnden består av följande ledamöter: Kontaktuppgifter finns nedanför bilderna. Inger Sundström Pooroma, vetenskaplig sekreterare SFOG, Dr Uppsala Universitet BiomedicinskvetenskapII+ Sjukdomslära 9 hp, vt 2011 Momentet läses: 2011-04-05 - 2011-05-19 Ansvarig lärare: Martin Burman, Institutionen för Molekylärbiologi, Umeå universitet Syftet med momentet är att du skall få grundläggande kunskap om vanligt förekommande sjukdomar, kunskap som du behöver i Din kontakt med kunden samt vid kommunikation me

Beställ inköp, fjärrlån och artikelkopior - umu

Metod: En litteraturstudie med kvalitativa studier har genomförts. 13 vetenskapliga artiklar har kvalitetsgranskats, sammanställts och analyserats med hjälp av en kvalitativ analysmetod. Artikelsökningarna utfördes i databaserna Cinahl, Pubmed samt PSYKinfo Tema IT-professor får Nordeas vetenskapliga pris 20 juni, 2007; Artikel från Umeå universitet; Ämne: Samhälle & kultur Jonny Holmström, professor i informatik vid Umeå universitet, tilldelas priset för sina forskningsinsatser inom informationsteknos sociala konsekvenser och teknikens förändrade kraft på organisationer Abort förekommer i alla samhällsgrupper, och abortmotiven avspeglar kvinnors (och mäns) behov av ett planerat föräldraskap. Abort är inte bara accepterad som en principiell rättighet utan också integrerad bland kvinnor som ett möjligt alternativ vid en oönskad graviditet. Kvinnors upplevelser av abort är mångbottnade De metoder som användes för datainsamling var direkta observationer utifrån ett observationsschema samt sökning och analys av vetenskapliga artiklar. Resultatet av de direkta observationerna visade att lärare tenderar använda ett fåtal av de metoder som undersökts snarare än många olika samt att frekvensen av användandet av dessa metoder varierar stort mellan de observerade lärarna Artiklar i tryckta och elektroniska uppslagsverk, samlingsverk eller De flesta större vetenskapliga utgivare tilldelar sina artiklar doi:er. Om artikeln har en doi ska du ange den. Hittar du ingen doi till artikeln kan du söka här för att se om den har en doi

Om studien - loci.umu.s

Historik. Jensen disputerade vid Umeå universitet 2004 och blev docent 2009. [2] [4] Jensen blev professor 2011 vid Stockholms Universitet, där han fortfarande arbetar (företagsekonomi).Han har även arbetat på Lancaster University i Storbritannien. [2] [4] Jensen har publicerat vetenskapliga - peer reviewed - artiklar i bland annat Journal of Business Ethics, Scandinavian Journal of. Här ges möjlighet att söka bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar. Många av dessa är fritt tillgängliga i fulltext. Ett fyrtiotal universitet och högskolor deltar i SwePub-samarbetet

Att hitta artiklar i databaser och tidskrifter

De vetenskapliga artiklar som vi författar kan du hitta på forskarnas personliga sidor (se Personal) samt på forskargruppernas sidor (se Forskning) Här hittar du vetenskapliga artiklar i fulltext. Språket är i huvudsak engelska. PubMed Vetenskapliga artiklar i medicin, biokemi m.m. från U.S. National Library of Medicine Cinahl. Gå till Cinahl. Finns även som app. Innehåller referenser till ca 1700 tidskrifter inom omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi och alternativmedicin. Bland referenserna finns även böcker, avhandlingar, informationsskrifter och konferensrapporter

Förlängd nomineringstid: Umeå kommuns vetenskapliga pris 202

Biblioteket i Moodle. Här hittar du filmer, guider, länkar och andra tips som hjälper dig att söka material, skriva akademiska texter, värdera källor och mycket, mycket mer 14. Lundälv, Jörgen. (2021). Ambulanskörning i praktiken. Ambulanssjuksköterskors erfarenheter av utryckningskörning, skador och förebyggande arbete - en Websurvey 2021. Rapport. Umeå: Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för kirurgi, Umeå universitet Själva urvalet av artiklar och studier som ska ingå i den systematiska litteraturstudien är helt avgörande för det resultat som kommer att presenteras, och detta urval måste därför göras noggrant utifrån vetenskapliga kriterier. I denna bok beskrivs metoden för att göra systematiska litteraturstudier, steg för steg Numera förekommer Willis-Ekboms sjukdom i stället för eller parallellt med restless legs-syndromet i de vetenskapliga artiklar som publiceras i ämnet. Thomas Willis var först på 1600-talet Den engelske läkaren Sir Thomas Willis, som levde i England under slutet av 1600-talet, hade många strängar på sin lyra Översätta medicinska termer. Du kan också använda Svensk MeSH som en ordbok, när du vill översätta medicinska termer från svenska till engelska och tvärtom. Du kan söka både på svenska och engelska

Vetenskapliga artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Vetenskapliga tidskrifter granskas (peer-review) av forskare inom ämnet (referees) som bedömer och väljer ut artiklarna innan de godkänns för publicering Skolverket vill granska rapporten först Fakultet/Institution (Tips: trunkera din sökning, ex. film*) Forskningsämne (UKÄ/SCB FÖRETAGSEKONOMI B53, 20 poäng. Länk till aktuell kursplan. Alternativ layout Kurswebb Äldre kursplaner Syllabus, course FEKB53 Business Administration, 20 points. (Intermediate level) Kurskod: FEKB5 Om Du vill komma i kontakt med mig är Du välkommen att skicka e-post: Jörgen Lundälv, Docent och universitetslektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, E-mail: Jorgen.Lundalv@socwork.gu.se. Docent i trafikmedicin vid Umeå universitet, E-mail: Jorgen.Lundalv@umu.se eller: JL99um@hotmail.com. Telefon: mobil 0761-724711 SCORE2 skattar 10-årsrisken för kardiovaskulär död och icke-dödlig stroke eller hjärtinfarkt. Det faktum att SCORE endast skattar risken för kardiovaskulär död, samtidigt som icke-dödliga stroke och hjärtinfarkter också får anses kliniskt viktiga, har i vissa sammanhang hanterats med olika korrektionsfaktorer