Home

Hur stiftas lagar i EU

EU-lagstiftning. EU-lagstiftningen är indelad i primärrätt och sekundärrätt. Fördragen (primärrätten) utgör grunden för all EU-verksamhet. Sekundärrätten omfattar förordningar, direktiv och beslut och bygger på fördragens mål och principer. Så fattar EU sina beslut EU Så här stiftas EUs lagar. Med tanke på hur mycket som EU påverkar vardagen i Sverige är det nyttigt att förstå lite om processen som leder fram till en ny lag. Sigrid Melchior. Sigrid Melchior är vår korrespondent i Bryssel, där hon levt och verkat de senaste tio åren EU-lagstiftningen omfattar följande: Fördragen som upprättar Europeiska unionen och styr hur EU fungerar. Förordningar, direktiv och beslut - som antingen direkt eller indirekt påverkar EU-länderna. Gällande lagstiftning. EU-lagstiftning (EUR-Lex) Sök efter direktiv, förordningar, beslut, internationella avtal och andra dokument Så stiftas lagar i EU. Det sägs ofta att EU är krångligt. Men man behöver inte kunna allt om alla institutioner för att kunna följa EU-politiken - precis som man inte behöver känna till varje steg i beslutsprocessen i riksdag och regering för att följa svensk politik EU-länderna kan ta gemensamma beslut om fem olika typer av lagar och regler som är olika styrande. Vissa är bindande och måste följas, medan andra är rekommendationer. Det hör ihop med hur mycket EU har rätt att bestämma i en fråga. Ibland behövs detaljerade lagar som ska följas på samma sätt i alla länder

Om EU-kommissionen lämnar ett förslag på ny EU-lag ska Europaparlamentet och ministerrådet fatta beslut om förslaget. Men först sker förberedelser på hemmaplan i EU-länderna. För Sveriges del innebär det att riksdagen och regeringen tar ställning till lagförslaget och hur det skulle påverka Sverige Lagstiftningsprocessen. Sveriges riksdag fattar beslut om nya lagar och lagändringar. Regeringen ligger normalt bakom lagförslagen, men även enskilda riksdagsledamöter kan ta initiativ till nya lagar. Många av de lagar som införs grundar sig på beslut i EU. En del beslut som fattas inom EU, förordningar, blir direkt gällande Ministerrådet fattar beslut om nya lagar i EU, men måste i de flesta frågor komma överens med . Från förslag till EU-lag. Lagar kan stiftas på olika sätt inom EU. Här beskrivs hur det vanligtvis går till. EU:s tre grundfördrag . EU har tre grundfördrag. I dem finns de övergripande reglerna för hur EU-samarbetet ska gå till. EU. Noll insyn när lagar stiftas i EU: Gynnar storföretagens lobbyister. EU:s förvaltning ska enligt fördragen bygga på öppenhet, offentlighet och demokrati. I verkligheten är mörkläggningen total i unionens viktigaste lagstiftande församling, ministerrådet. - Det gör det omöjligt att veta hur en lag blev till och därmed. Riksdagen kan på så sätt besluta om ett förslag från regeringen tre dagar efter den dag då regeringen lämnade sin proposition. Att beslut har behandlats snabbt har skett med flera förslag sedan våren 2020 med anledning av coronaviruset. Riksdagen ser till att EU-lagar införs i Sverige. Sverige är medlem i Europeiska unionen, EU

Hur stiftas lagar? EU kan fatta beslut om nya lagar med olika metoder, så kallade beslutsförfaranden. Vilket förfarande som används beror på vilket politikområde beslutet rör. Grundprincipen för beslutsfattande i EU är att kommissionen lägger ett förslag som sedan Europaparlamentet och rådet behandlar. Rådet fattar seda institutioner är samt vilka uppgifter dessa institutioner har samt hur lagar stiftas i EU. Genom denna uppgift kommer eleverna också att få kunskap om levnadsförhållanden i EU:s medlemsstater, vad gäller skillnader i medellivlängd, invånarantal i länderna samt ekonomiska skillnader m.m

Vissa lagar som EU säger ja till gäller direkt i Sverige utan att riksdagen fattar beslut i frågan. När en svensk lagstiftning bygger på beslut i EU går det oftast till så här: EU-kommissionen tar fram ett förslag till en ny lag. Förslaget lämnas till Europaparlamentet och ministerrådet Så här kan det gå till när en lag stiftas: g. Från förslag till lag. Riksdagens kammare. Proposition Motioner Betänkande Riksdagsskrivelse. Riksdagens kammare. Regeringen Regeringen Utskott Partigrupper Riksdags-1. ledamöter. De fl esta nya lagar börjar med et Syftet med denna uppgift är att ge elever kunskap om hur EU växte fram samt unionens viktigaste uppgifter. Eleverna kommer att få insyn i vilka EU:s institutioner är samt vilka uppgifter dessa institutioner har samt hur lagar stiftas i EU Så här kan det gå till när en lag stiftas: g. Från förslag till lag. Så här kan det gå till när en lag stiftas: g. Från förslag till lag. Kommissionen lägger fram ett lagförslag för parlamentet och rådet, som måste godkänna texten för att den ska antas som EU-lag. Ibland händer det att en svensk lag och en EU-lag står emot. Webbplatsen ger en övergripande bild av hur EU-arbetet fungerar och hur EU och Sverige hänger ihop. Här finns: Vill du veta mer om EU? Om valet till Europaparlamentet och vad vi röstar till. Om EU:s organisation och institutioner, vad EU-medlemskapet innebär och hur det går till för ett land att bli EU-medlem. Hur EU:s lagar stiftas, vad.

EU-lagstiftning Europeiska Unione

Så här stiftar riksdagen lagar. Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar och lagarna stiftas i plenum. Riksdagen stiftar nya lagar eller ändrar gamla utifrån en proposition från regeringen eller en lagmotion från en riksdagsledamot. Dessutom är riksdagen skyldig att behandla ett lagstiftningsinitiativ från allmänheten. En lag som stiftas i EU gäller i hela EU och gynnar därför företagen mer då de vill ha tillgång till flera länder för att få en så stor marknad som möjligt. Nackdelarna blir att företaget lika gärna kan påverkas negativt av lagar som andra företag eller länder fått fram och som de tvingas följa Så stiftas EU-lagar. EU-kommissionen lägger fram ett lagförslag. Europaparlamentet bearbetar förslaget och beslutar. Ministerrådet bearbetar förslaget och beslutar. Europaparlamentet och ministerrådet måste vara överens för att en lag ska börja gälla. Läs mer Karl Martinsson Här beskrivs hur det vanligtvis går till och hur regeringen och riksdagen kommer in i EU:s beslutsprocess. Det är en skrivelse till övriga riksdagen med förslag till riksdagsbeslut, det vill säga om och hur det skall stiftas nya lagar. En EU-lag blir till Lagar kan stiftas på olika sätt inom EU

Så här stiftas EUs lagar - Vad Vi Ve

Hitta lagstiftning Europeiska Unione

  1. Så här stiftas lagar i Finland - steg för steg. 1. Regeringen kommer överens om ett lagförslag. 2. Regeringen ger sin proposition till riksdagen. 3. Riksdagsledamöterna ger utskottet vägledning. 4. Utskottet utarbetar ett betänkande om lagförslaget
  2. lagstiftning. lagstiftning är sättet att skapa nya lagar och ändra eller ta bort gamla lagar. I Sverige är det riksdagen som beslutar om lagar. Man säger att riksdagen stiftar lagar. En lag kan ändras eller tas bort (36 av 247 ord
  3. Hur EU stiftar lagar, hur EU-fördragen kan ändras och vilken roll de nationella parlamenten har i lagstiftningsprocessen. Hoppa till huvudinnehåll. Home - Europeiska kommissionen. sv svenska Så går det till. Europaparlamentet och rådet går igenom och ändrar texten i olika ste Den svenska lagstiftningsprocessen är indelad i olika moment

Så funkar EU / Miljöpartie

Sverige blev ett medlemsland i EU 1995. Vart femte år väljs nya representanter till Europaparlamentet. Så här fungerar det - från din röst till färdig lagstiftning Lagarna som stiftas i EU påverkar Sverige i högsta grad. Det påverkar oss när det gäller handel, konkurrens, upphandling, det påverkar landets ekonomiska utveckling och möjlighet för företag att etablera sig i andra länder, det påverkar klimatfrågor, flykting- och migrationsfrågor och brottsbekämpning, säger han EU:s ombudsman anklagar unionen för hemlig lagstiftning | Utrikespolitiska institutet. Hemliga överläggningar när lagar stiftas. Finansminister Magdalena Andersson (S) riktar blicken mot sin spanska exkollega Luis de Guindos i ministerrådets byggnad i Bryssel, under ett möte före coronapandemin. Foto: Virginia Mayo/AP/TT

EU:s lagar och regler - Sveriges riksdags EU-informatio

Ordinarie lagstiftningsförfarandet. Det ordinarie lagstiftningsförfarandet ger samma tyngd åt Europaparlamentet och Europeiska unionens råd på många olika områden (t.ex. ekonomisk styrning, immigration, energi, transport, miljö och konsumentskydd). De allra flesta europeiska lagarna antas gemensamt av parlamentet och rådet Sammanfattning av gällande EU lagstiftning vad gäller energi och energianvändning. Så här stiftas nya lagar i Sverige En lag kommer till. Foto: Peter Haas << Föregående: Statistik; Nästa: Myndigheter och forskningsinstitut >> Last Updated: Aug 13, 2021 8:48 AM. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? • Riksdag + landsting + kommun (Vart fjärde år) • Eu (Vart femte år) • Sverige har 20 platser i Europaparlamentet • Bestämmelser om hur lagen ska tolkas och implementera Detta är alltså lagstiftning som vi idag inte har en aning om vad den kommer att innebära. Om detta i fortsättningen ska vara saker och tings ordning så börjar man ju lätt att närma sig endera ett ifrågasättande av om vi behöver en egen regering alt. om vi verkligen ska vara med i EU på dessa premisser Ska du protestera mot nya EU-lagar, gör det i tid! Svenska kommuner, regioner och organisationer utövar amatörmässigt påverkansarbete på EU. Lyckligtvis finns det utrymme för förbättring, menar tidigare Europaparlamentarikern Jasenko Selimovic. Publicerad: 20 september 2019, 07:59. Det här är opinionsmaterial

En EU-lag blir till - Sveriges riksdags EU-informatio

Så styrs Sverige - Instuderingsfrågor. Kurs: Svenska 2 (SVE2) Så styrs Sverige. 1.Statsskick är som en fungerande organisation för samhällets uppbyggnad. I Sverige ger. statsskicket en bild på vår författning i. Hur lagar stiftas och vem som får ta ut skatt av folket. Hur landet ska styras och vem som är statschef Europeiska rådets arbetsordning Så fungerar Europeiska rådet. Civilrättsligt samarbete inom E ; Här är några av de lagar som styr socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. Lagarna är ett stöd för dig som kommer i kontakt med vården. Som patient har man rätt att så långt det är möjligt vara med och bestämma om vårde Syftet med propositionen är att uppdatera bestämmelserna så att de motsvarar kraven i Europe-iska unionens lagstiftning, Målsättningen är att genomföra den nya marknadskontrollförord-ningen i fråga om märkning av skodon och textilprodukter genom att stifta en ny lag om över-ensstämmelse för skodon och textilprodukter Trots att allt fler av de lagar som stiftas i riksdagen egentligen har EU som avsändare, så hörs nästan ingenting om innehållet i EU-politiken i valrörelsen.. I Sverige ska lagar stiftas av riksdagen, folkets företrädare, och inte av regeringen. Idag stiftas dock många lagar genom EU, vilket innebär att regeringen genom sin röst i ministerrådet skriver lag i Sverige. Att regeringen verkställer riksdagens lagstiftningsvilja, och inte driver en egen agenda, ska regleras av EU-nämnden

Lagstiftningsprocessen - Regeringen

Så här stiftas EUs lagar Med tanke på hur mycket som EU påverkar vardagen i Sverige är det nyttigt att förstå lite om processen som leder fram till en ny lag. Lästid: 3 minuter • 12 maj 2021 Sigrid Melchio Lagar i Finland. Det finländska samhället och dess verksamhet styrs av lagar. Den viktigaste lagen är grundlagen( perustuslaki). Alla som bor i Finland måste följa Finlands lag. Också myndigheterna måste följa lagen. Lagarna stiftas av riksdagen Lagar, regler och normer i Grekland. När du är i Grekland är du delvis också i Sverige. Många lagar och regler gäller på EU-nivå och om du är från Sverige eller ett annat EU-land så omfattas du av dessa lagar och regler, i vilket EU-land du än befinner dig. Däremot kan lagarna tillämpas väldigt olika Land ska med lag byggas. svarpatal.se mars 28, 2021. 0 Comments. Vad få kanske inser är att alla politiska beslut i princip leder till att det stiftas en ny lag, eller i vart fall nya bestämmelser i en redan gällande lag. I vissa fall innebär detta samtidigt att ett antal gällande lagar och andra regler i samma stund upphör att gälla

Svar: Det är mest en fråga mellan dig och Skatteverket och just Skatteverket är faktiskt väldigt bra på att informera via sin webbtjänst, så surfa in och läs på! Att starta just aktiebolag är förenat med en kostnad som omsätts i ett inledande aktiekapital. Denna kostnad var för länge sedan 100 k.. Både inom EU-systemet och i Sverige finns en skyldighet att ge individer, grupper och aktörer möjlighet att bidra med kunskap och åsikter innan nya lagar stiftas. Delaktighet i lagstiftningsförfarandet, genom samråds- eller remissförfaranden, har setts som så pass viktigt att det till och med är reglerat både i EU:s fördrag och den svenska grundlagen De svenska arbetsmarknadslagarna. Ett antal lagar reglerar arbetslivets villkor till exempel vad gäller anställningsskydd, arbetsmiljö och inflytande. Arbetsrätten på den svenska arbetsmarknaden bygger på lagstiftning som kom till i mitten av 1970-talet. De fackliga centralorganisationerna drev på för att få en lagstiftning vars.

Noll insyn när lagar stiftas i EU: Gynnar storföretagens

Riksdag och regerings uppbyggnad Hur lagar stiftas och beslut genomförs EU och dess institutioner EU och demokratin Grundskola 7 - 9 Samhällskunskap Vi skall nu läsa om Sveriges politiska system med riksdag, regering, kommun, landsting och EU NÅGRA FAKTA OM ISRAELS LAGAR, HUR VÄSTBANKEN STYRS OCH DEN PALESTINSKA MYNDIGHETENS ANSVAR. Bristen på kunskaper om fakta och utsagor om rena lögner är legio i debatten om den israelisk-palestinska konflikten. Även av personer som borde veta - eller vet - bättre. Varför - ska inte spekuleras i - i denna artikel. Här ska v Riksdagen - så här stiftas lagar. Hur eu fattar beslut om ny lag; Skillnad riksdag och regering; Ungdomens riksdag 2020 - från idé till beslut; Riksdagens uppgifter och arbete. Hur styrs Sverige? Riksdag regering mm [En kort och enkel sammanfattning] De vill begränsa vår makt och vår frihet. Lars Bern beskriver agendan med Corona och. avser Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG och de nationella lagar som stiftas till följd av denna förordning. Tillämplig dataskyddslagstiftning inkludera

Europaparlamentet har i uppgift att stifta lagar, utöva kontroll samt besluta om budgeten inom EU. I Europaparlamentet sitter totalt 751 ledamöter och dessa är invalda av folket i varje EU-land. Det är i Europaparlamentet man tar beslut om internationella avtal samt utvidgningar av EU Utdrag Ministerrådet eller Europeiska unionens råd som det också kallas kom till redan under kol- och stålgemenskapen, då som ett råd för ministrarna som blev till som en motpart till vad som nu är kommissionen (då den höga myndigheten) Ministerrådet är den institution inom EU som (tillsammans med Europaparlamentet) stiftar alla lagar och i de flesta fallen för att en lag. Europa rådet stiftas inte några lagar utan arbetar för att ständigt hålla EU:s allmänna politiska riktlinjer aktuella och enade. I nuläget så leds det europeiska rådet av Donald Tusk. Medlemmarna inom det Europeiska rådet är är statsministrar och regeringschefer från de Europeiska länderna och deras sammanträden äger rum minst 2 gånger under varje 6 månader Sedan tjugo år tillbaka stiftas även lagar i Bryssel. Därför måste svenskarna utrustas med kunskap om hur de kan arbeta demokratiskt även mot EU-institutionerna

Beslutar om lagar - Riksdage

Hur svenska lagar stiftas kan tyckas vara en enkel fråga. Varje student som läser statsvetenskap eller juridik lär sig ingående hur processen går till, från utredning till kammarbeslut i Riksdagen. Till och med gymnasiestudenten får en grundläggande utbildning i hur lagarna stiftas, från proposition till ny lag Stora brister i EU-bevakningen enligt ny rapport 17 mars, 2020. Närmare hälften av de lagar som berör Sverige stiftas inom EU-systemet. Ändå rapporteras inte tre av fyra EU-lagstiftningsinitiativ i samband med att de presenteras, visar en rapport från Institutet för mediestudier

EU-domstolen Domstolens dom av den 25 april 2013, Kommissionen mot Sverige, C‑480/10, ECLI:EU:C:2013:263. Förslag till avgörande av generaladvokat Henrik Saugmandsgaard Øe föredraget den 14 maj 2020, Diskrimineringsombudsmannen mot Braathens Regional Aviation AB, C-30/19, ECLI:EU:C:2020:374 Europadomstole Om du till exempel söker fram lag 2006:545 om skyddsrum så hittar du längst ner på lagtextens första sida en fotnot som anger vilka förarbeten som hör till den lagen. I det här fallet står det: Prop. 2005/06:133, bet. 2005/06:FöU9, rskr. 2005/06:295

När svenska lagar stiftas, genomförs som bekant en hel remissordning där alla möjliga berörda parter har en chans att tycka till innan lagen ska skrivas. Om det är ett EU-ärende däremot, så kan det hända att en tjänsteman lyfter telefon och ringer en organisation eller branschförbund som får tycka något Och på EU-nivån får vi också rösta. Valet till Europaparlamentet är inte samtidigt som de andra tre valen. Men det är minst lika viktigt. Rätt många av alla de nya lagar som Riksdagen beslutar om, kommer nämligen från EU från början. Så, vi har tre nivåer av demokrati inom Sverige, och fyra, om vi räknar med EU lag om tillståndsförfarandet för energiprojekt av gemen-samt intresse inom Europeiska unionen och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om tillståndsförfarandet för energi-projekt av gemensamt intresse inom Europe-iska unionen EU-medborgarna blir utlämnade åt läkemedelsindustrin när EU vill förbjuda alternativa läkemedel. EU säger att detta är för att värna om folkhälsan. Sedan slutet av 80-talet har det rapporterats hur man från myndigheternas sida försöka reglera marknaden för kosttillskott, örter och homeopati. Sen vi gick med i EU så är det där lagarna för detta stiftas. Den lagstiftning som.

Om man ska hårdra det så kan man säga att om man inte arbetar med svenskan vid lagstiftningsarbetet så innebär det att svensk lag stiftas på engelska, säger Maria Hemph Moran, som är tolk. Till exempel har över hälften av de lagar som stiftas i Sveriges riksdag sitt ursprung i EU. På allt fler områden överlåter riksdagspolitikerna också, efter en så kallad.

Riksdagen ratar nya EU-vallagar | Nyhetssajten EuropaportalenMinisterrådet | Lagstiftare i EU | Nyhetssajten Europaportalen

Man bör komma ihåg att lagar stiftas av politiker i riksdagen och på samma sätt som politiken påverkas därför juridiken av de aktuella debatterna och de politiska strömningarna i samhället. Den franska revolutionen skedde under slagorden: frihet, jämlikhet, broderskap(på franska liberté, egalité, fraternité)och kan ses som ett uttryck för folkets önskan om mer inflytande i. EU-rätten. Sverige är medlem i Europeiska unionen, EU. Det innebär att riksdagen inte är ensam om att besluta om lagar som ska gälla i Sverige. Sverige och de andra medlemsländerna har överlåtit en del av rätten att besluta om vissa lagar till EU. Hur riksdagen arbetar med EU frågor kan du läsa om här (riksdagen.se) Allmänt rå Utgångspunkten i svensk rätt är att domstolar tillämpar de lagar som riksdagen antar. Undantaget är om lag strider mot högre rätt (som grundlag eller EU-rätt) eller om grundlagens krav på hur lag ska stiftas inte följs. Svenska domstolar kan inte upphäva en lag men kan besluta att inte tillämpa lagen i det mål domstolen prövar Rättsstaten står inte pall i EU. Tyst minut vid Europeiska Rådets möte 10 december 2020. (Bild: Council of Europe) Om Arena Essä. Ministerrådet är EUs politiska hjärta. Det är här lagar stiftas och de nödvändiga kompromisserna utformas. Om detta forum ska fungera som kamratdomstol kommer den nödvändiga samförståndsandan att.

hur går det till när en lag stiftas i e

Trots många av de lagar som stiftas i riksdagen egentligen har EU som avsändare, så hörs inte särskilt mycket om EU-politik i valrörelsen. - Just nu är vi mitt inne i en nationell. Det EU som är framröstat idag är med andra ord framröstat av mindre än 50% av de människor som bor här. Ändå stiftas fler och fler lagar i EU. Det är ett demokratiskt problem. EU-motstånd Det finns många som tycker att EU är en överstatlig organisation som kostar mycket pengar

Lagar stiftas av riksdag, förordningar av regeringen och föreskrifter av Boverket. Det finns också Allmänna råd som Boverket tar fram men dessa är inte bindande. Plan- och bygglagen (PBL) Är en ramlag och utgör grunden till samhällets bestämmelser inom planering och byggande. Lagen är från 2 maj 2011 För att lagar och regler som stiftas i EU ska vara legitima och få önskat genomslag måste medborgarna känna att besluten fattats demokratiskt. Det demokratiska underskott som kan upplevas måste motarbetas och medborgarna måste känna förtroende för sina parlament, både nationella och det europeiska Vad är egentligen en lag, vem beslutar om lagar och hur går processen till? Alla dessa frågor kan Allt om Juridik nu hjälpa dig att få svar på. Vad är en lag? En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. Lagar är regler som alla i ett land måste följa. Lagstiftning är ett sätt att förändra saker i samhället Ungsvenskarna ifrågasätter starkt hur lagar kan stiftas och effektivt appliceras på 28 länder som inte delar samma demografiska, sociala och ekonomiska förutsättningar, samt har olika intressen

Så här stiftar riksdagen lagar - Eduskunt

Stiftad Lag (Stautory Law) En Act of Parliamant är en nedskriven lag, en så kallad statutory law, som är antagen av den folkvalda lagstiftande församlingen, det brittiska eller skottska parlamentet. En lag går före sedvanerättens prejudicerande domar i rättsfrågan. Förutom de lagar som stiftas av parlamentet så finns det ino Migrationsverket tillämpar den lag som riksdagen stiftar alla afghanska medborgare som söker asyl i Sverige få uppehållstillstånd. medvetna om hur lagar stiftas och att. En liten byggnad på 25m 2 får väl ses som en bagatell i jämförelse med hur andra länder bryter mot konventionen men likväl står det klart att Sverige stiftar lagar i strid med. Lagar, regler och tillstånd Sidan. juridik prov - en övning gjord av Hanfal19 på Glosor.eu

EU prov Flashcards Quizle

I ett land där EU-experimentet som helhet knappt har fotfäste, skall nu ännu en fas inledas. Vi ska få en överordnad president samt utrikesminister, och det spelar ingen roll om vi ogillar det. Så är det bara, EU-grundlagen går före Sveriges, och således kan det stiftas lagar hur som helst. För att citera Björn von der Esch EU har tre viktiga institutioner som tillsammans stiftar lagar: Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Ministerrådet som också kallas Europeiska unionens råd. Alla tre finns i Belgiens huvudstad Bryssel, i den franska staden Strasbourg och i landet Luxemburg. De 28 medlemsländerna samarbetar på tre olika sätt: Överstatlig niv

För att EU:s medborgare ska känna att EU faktiskt berör dem måste de kunna följa pågående diskussioner om lagförslag. Detta är inte bara sunt ur ett demokratiskt perspektiv utan kan i praktiken också leda till att missförstånd reds ut vad gäller hur EU:s lagar stiftas och vilken roll de nationella regeringarna spelar - Sedan är det inte alltid så lätt att få ut att vi alltid frågar oss och tänker länge på vilken nivå lagar bör stiftas på. Är en lag för dåligt formulerad kan det sänka den svenska nivån. Samtidigt tycker vi att bra lagar om saker som miljö och mänskliga rättigheter kan stiftas på EU-nivå Rättighetsskyddet är dock lite mer invecklat än så, genom en bestämmelse som innebär att ingen lag får stiftas i strid med Europakonventionen. På många sätt fyller det rättighetsskyddet ut det svenska. Europakonventionen är knuten till Europarådet (som inte har någon koppling till EU) Gällande din fråga om gamla och nya lagar, så finns det för varje lag som stiftas, ett s.k. förarbete. Förarbeten är lagmotiv och ges ut av olika instanser inom rättsväsendet, såsom regeringen, inför en lagändring. I förarbetena framgår vad motiven var med lagen, hur man har tänkt när det gäller lagens formulering och varför. Jag lärde mig att Sverige styrs utav vår folkvalda riksdag. Inte förstod jag då att EU också har en stor och direkt påverkan. Tidigare trodde jag att det viktigaste var att rösta i riksdagsvalet och att Sverige endast styrdes av vår riksdag. Men eftersom vi är med i EU så påverkar lagarna som stiftas i EU även våra svenska lagar