Home

Klassificeringsstruktur dokumenthanteringsplan

Klassificering av handlingar Medarbetarwebbe

kommun eller anpassningar av SKL/Riksarkivets Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter. Den senare användes i Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan från 2013. Med anledning av att flera kommuner har valt att använda egna eller anpassade versioner av denna klassificeringsstruktur processinriktad klassificeringsstruktur kallad KLASSA som har tagits fram i ett samarbete mellan Riksarkivet och Samrådsgrupp en för arkivfrågor. KLASSA innebär en gemensam nationell struktur för att klassificera kommunal verksamhet. Utgångspunkten är att socialnämndens handlingar är offentliga men i vissa fall kan sekretess gälla Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation Kommunal klassificeringsstruktur. Senast uppdaterad fredag, 22 mars 2019 11:28 | |. Här kan du hämta en klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter, Klassa. Bakgrunden till strukturen är att Samrådsgruppen 2012 tillsatte ett projekt (projekt Klassa) i syfte att ta fram en gemensam struktur för att klassificera kommunala verksamheter

Klassificeringsstruktur - Regionarkivet - Göteborgs Sta

 1. Tullverkets klassificeringsstruktur. Nationalmuseun har följande verksamhetsområden definierade. Kartstruktur. Här lägger vi upp processbaserade dokument-hanteringsplaner i olika utvecklingsstadier, en del är i slutfasen och en del i kartläggningsstadiet
 2. Beskrivning av verksamheten. Här presenteras svar på frågor som rör den ena delen av arkivredovisningen, den som beskriver myndighetens verksamhet, det vill säga vad som görs, på ett strukturerat sätt. Det är främst frågor om klassificeringsstruktur och processbeskrivningar. Länk till frågor och svar om verksamheten
 3. En god dokumenthanteringsplan skapar kontinuitet i ärendehanteringen. Dokumenthanteringsplanen är strukturerad efter Kristianstads kommuns klassificeringsstruktur, antagen av kommunfullmäktige 2017-04-18 § 118. Klassificeringsstrukturen är baserad på VerkSAM diarium version 2.2, et
 4. Leveranser till kommunarkivet. Klassificeringsstruktur Platina. E-arkiv Nacka. Näringslivsutveckling. Registratur. Vi har ändrat namnet från 'dokumenthanteringsplan' (dhp) till 'informationshanteringsplan' (ihp) därför att det i dag finns allt mer digital information och färre fysiska dokument att hantera i kommunens verksamheter
 5. Informationsklassning är en metod som hjälper verksamheten att välja rätt åtgärder för att skydda information. För att förenkla kommuners och regioners genomförande av informationsklassningen har SKR tagit fram verktyget KLASSA
 6. Uppsala universitets klassificeringsstruktur gäller från 1 januari 2013 och ligger till grund för universitetets registrering och arkivering av handlingar. Dokumenthanteringsplan I dokumenthanteringsplanen finner du vilka handlingar som ska diarieföras i W3D3-diariet för Uppsala universitet, arkiveras eller gallras

Dokumenthanteringsplan - Socialnämnden, Kumla kommun Verksamhetsområde 8 Vård och omsorg Beskrivning Processgrupp 8 Insatser för funktionsnedsatta Alla personakter inom LSS som har påbörjats före 2005-07 -01 ska bevaras. Senare personakter gallras med stöd av SFS 2005:128 (se undantag nedan) Klassificeringsstruktur Se 1.3.1. Styrande dokument. Övergripande beslutas av Sydarkivera, från nivå 4 beslutar lokala arkivmyndigheten. Dokumenthanteringsplan Diarieförs. Bevaras 1 7 4 Vårda och förvara arkiv Digitalisering för bättre återsökning, kulturarvsportal, programverksamhet, utlå Servicenämndens dokumenthanteringsplan är en förteckning över de handlingstyper som förekommer i verksamheten och redogör för hur de olika handlingstyperna ska hanteras. Dokumenthanteringsplanen talar bland annat om hur handlingarna ska förvaras, vilka som sk

En dokumenthanteringsplan är avsedd att bidra till en ändamålsenlig hantering av information i verksamhetens processer, och styr hanteringen av allmänna handlingar. Den är relaterad till myndighetens klassificeringsstruktur och gallringsföreskrifter och är ett redskap för att skapa enhetliga och ändamålsenliga rutiner Från klassificeringsstruktur till dokumenthanteringsplan. Ett handlingsslag är de handlingar som tillsammans skapas i en process. Varje process består av ett antal aktiviteter. Varje handlingsslag består av ett antal handlingstyper. En handlingstyp ska kunna härledas till en aktivitet klassificeringsstruktur KLASSA. Denna delar in de kommunala verksamheterna i tre huvudområden: Övergripande kommunal ledning så kallade ledningsprocesser, Kommunalt verksamhetsstöd eller stödprocesser och Kommunal kärnverksamhet eller kärnprocesser (se nedan). Övergripande kommunal förvaltning rymmer de så kallade ledningsprocesserna Förvaltningens förslag till dokumenthanteringsplan har utarbetats ifrån den klassificeringsstruktur som fastställdes 2018-08-14. Dokumenthanteringsplanen är inte fullständig utan kommer bl.a. att behöva kompletteras med handlingstyper och gallringsfrister. De kompletteringar som kommer att behöv klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan, diarieplan samt arkivförteckningar över förvaltningens handlingar. Föreläggandena finns i punkterna 1, 4 och 7 i tillsynsbeslutet. Förvaltningen har fått sin klassificeringsstruktur godkänd efter samråd med Regionarkivet

En klassificeringsstruktur (verksamhetsmetadata) i kombination med andra metadata skapar struktur och sökbarhet. Dokumenthantering och informationsklassnin förslaget om generellt gallringsbeslut i form av dokumenthanteringsplan och klassificeringsstruktur för ekonomi och räkenskapsinformation. Sammanfattning Arkivnämnden har 2015-05-27 tagit beslut om nya riktlinjer avseende redovisning och gallring av allmänna handlingar för Göteborgs Stad (Processorienterad informationsredovisning)

Dokumenthanteringsplan för stöd och omsorg, v ård - och omsorgsnämnden s verksamhetsområden Förslag till beslut En verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan har en klassificeringsstruktur som är hierarkisk och systematisk och kan jämföras med en trädstruktu r Klassificeringsstruktur Dokumenthanteringsplan Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar Arkivförteckning Att ha arkivansvar Bevara arkiv Gallra (förstöra/radera) Tillsyn Organisationsförändringar Personuppgifter i allmänna handlingar Leverera arkiv till Regionarkivet Hitta stöd Rådgivning Handledningar Blanketter och malla Dokument och mallar rörande dokumenthantering Arkivbeskrivning Dokumenthanteringsplan Klassificeringsstruktur Övriga styrdokument. Här hittar du dokument som kan hjälpa dig när det gäller hantering av allmänna handlingar, arkivering och diarieföring

Dokumenthanteringsplaner - Mölnda

Dokumenthanteringsplan för Valnämnden. Fastställd av valnämnden i § 120, 2018-12-20. klassificeringsstruktur Pärm närarkiv Bevara 5 år Papper Efter Klassificeringsstruktur. Skrivs ut en gång om året skickas till arkivet tillsammans med diarielistan En ny klassificeringsstruktur och dokumenthanteringsplan börjar gälla 1 januari år 2020. Den största delen av ärendehanteringen blir digital och leveranser av digitala handlingar kommer att ske till stadens e-arkiv. Arbete med att avsluta nämndens pappersarkiv fortlöper

Trots en genomtänkt klassificeringsstruktur kan det hända att verksamheten genomgår så genomgripande eller upprepade Exempel på en klassificerings-struktur finns i bilaga 2. Om möjligt ska förvaltningarna använda det förslag till styrande och stödjande processer som stadsarkivet tagit fram Dokumenthanteringsplan byggnadsnämnden Ärendet Enligt kommunens arkivreglemente ska varje myndighet (nämnd, styrelse) upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver verksamhetens handlingar och hur dessa ska hanteras. Kravet grundas på bestämmelser i lagstiftningen om offentlighet klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplaner och diarieplan Dokumenthanteringsplan Bevaras Verksamhetssy stem Diarienu mmer Ja Vid förändrade gallringsfrister ska dokumenthanteringsplanen upp för besluti nämnd. Om nämndens delegationsordning tillåter, kan beslut fattas på delegation. Mindre redaktionella ändringar behöver inget nyt

Inrättande av klassificeringsstruktur och dokumenthanteringsplan för 2018; Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (dnr. 2019/539-2.8.1) Dokumenthanteringsplan för Linnéuniversitete Sundsval

Kommunal klassificeringsstruktur - Samrådsgruppe

 1. Myndigheten för kulturanalys DOKUMENTHANTERINGSPLAN Enligt klassificeringsstruktur version 1.1 Dnr 2017-137 Nr Process Handlingsslag Handlingstyp Registrering Lagrings-medium Förvarings-medel Sortering Bevara eller gallringsfrist Gallrings-beslut Anmärkning 1.2.3 Förvalta interna styrdokumen
 2. Kursdagen ger dig praktiska verktyg för att ta fram en dokumenthanteringsplan som bygger på verksamhetens processer. En introduktion i verksamhetsbaserad klassificeringsstruktur. Tips om hur man redovisar databaser. Tips om hjälpmedel. Bakgrund till hur man göra en gallringsutredning; Du får en mall över ett dokumenthanteringsprojekt
 3. Klassificeringsstruktur.. 6 Dokumenthanteringsplan för Smittskydd Västra Götaland.. 8. 4 Ordlista Akt Samtliga handlingar med gemensamt diarienummer i ett ärende. Allmän handling Handling som förvaras hos, är inkommen till eller upprättad av myndigheten..
 4. • Klassificeringsstruktur (bilaga 2). • Dokumenthanteringsplan för ekonomi- och räkenskapsinformation (bilaga 3). Stadsledningskontoret och intraservice har tillsammans med representanter från stadens förvaltningar tagit fram ett förslag till dokumenthanteringsplan för ekonomi- och räkenskapsinformation
 5. klassificeringsstruktur. dokumenthanteringsplan. arkivförteckning (SvKB 2017:1, 6 kap. 3§) Arkivlokaler. Skydd. mot-vatten och fukt-brand, brandgas och skadlig upphettning-skadlig klimat-och miljöpåverkan-skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst. Får
 6. 2 Dokumenthanteringsplan för processer kopplade till inköp och upphandling Giltig från och med: 2018-08-21 Version: 1.0 Beslut: Regionstyrelsen, 2018-08-21, Dnr 18RGK1129 Klassificeringsstruktur, version 1.0 Beslut: Regionstyrelsen, 2017-12-19, § 251, Dnr 17RK1657 Verksamhetsområde 2.0 Stödjande verksamhet Process 2.5 Inköp och upphandlin
 7. Klassificeringsstruktur VERKSAM version 1.0.xlsx 1:25. 2016-03-15 5 TRYGGHET OCH SÄKERHET 8 5 1 Skydd mot olyckor 8 1 5 2 Krisberedskap 8 2 5 3 Höjd beredskap 8 3 5 4 Hantera krissituationer 8 4 dokumenthanteringsplan, beskrivning av myndighetens allmänna handlingar

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen. Fastställd av kommunstyrelsen 2019-10-02, § 243, reviderad av kommunstyrelsen 2020-05-17, Klassificeringsstrukturen i V6-kommunerna ska bygga på Samrådsgruppens kommunala klassificeringsstruktur. Samrådsgruppen är ett nationellt beredande samar Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen . Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan är för närvarande uppdelad i två delar eftersom det pågår ett arbete med att göra den tidigare dokumenthanteringsplanen verksamhetsbaserad utifrån processer. Processerna kommer att bli klara i omgångar och därför måste vi under en period använda båd dokumenthanteringsplan, beskrivning av myndighetens allmänna handlingar 1 7 4 Vårda och förvara arkiv 4:31. 1 7 5 Tillgängliggöra allmänna handlingar och arkiv Digitalisering för bättre återsökning, kulturarvsportal, programverksamhet, utlån 1 7 6 Hantera arkivleveranse I arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning. KFS 67. 3 . Arkivsamordnare Roll som innebär att en anställd har till uppgift att samordna arbetet med arkiv- och dokumenthantering på en förvaltning. Fungerar so Klassificeringsstruktur v 2.1. Klassificeringsstruktur v 2.1. Detta är plan över hur universitetets information ska struktureras. Den används både för diarieföring inom myndigheten och som bas för att upprätta en arkivförteckning. Dokumenthanteringsplan för handlingar av tillfällig och ringa betydelse

Här kommer vi att visa exempel från statliga myndigheter

Dokumenthanteringsplan Version 1 .4.2 1 (122 ) LINKÖPINGS UNIVERSITET Universitetsförvaltningen . Dokumenthanteringsplan version 1.4.2 . Linköpings universitets (LiU) dokumenthanteringsplan utgår från LiU:s klassificeringsstruktur och redovisar vilka handlin gstyper som förekommer vid myndigheten och hur dessa ska hanteras Verksamhetsbaserad arkivredovisning är ett sätt att redovisa handlingar i Sverige som infördes av Riksarkivet 2008 (RA-FS 2008:4) [1].Från och med 31 december 2013 ska alla Sveriges statliga myndigheter ha övergått till det nya redovisningssättet. Tidigare har Allmänna arkivschemat använts för att redovisa handlingar i Sverige.. Arkivbeskrivningens samband med klassificeringsstruktur Klassificeringsstruktur för Karolinska Institutet Version 1.1 Referensdokument Bilaga 1: UF organisationsbild 130228 Datum: 2013-07-24 Upprättad av: Petra Standert och Elin Christiansson, arkivarier vid Universitetsförvaltninge klassificeringsstruktur. 6 § På ärendeakten ska ärendets klassificeringskod antecknas. Denna klassificering avser även de i ärendet ingående handlingarna som inte behöver klassificeras var för sig så länge det tydligt framgår vilket ärende de hör till. 7 § Ärendet ska ges ett diarienummer som ska antecknas på ärendeakten VisAlfa Web Export of: Vallentuna. Processkartläggning informationsredovisning 2014-02-20. Version 01:2 (redaktionella ändringar). Klassificeringsstrukturen bygger på en gemensam struktur över hela kommunen som en koncern. Se även förvaltningsplan för informationsredovisningen. När myndigheterna ska fatta beslut om.

Styrande dokument - Regionarkivet - Göteborgs Stad

arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning. Arkivsamordnare Roll som innebär att en anställd har till uppgift att samordna arbetet med arkiv- och dokumenthantering på en förvaltning. Fungerar som samordnare för myndighetens arkivombud. <De DOKUMENTHANTERINGSPLAN . FÖR Kultur och Fritidsnämnden . GÄLLER FR O M2007-10-01 . HISTORIK: Nämnd/Förvaltnin arbetsordning, dokumenthanteringsplan, klassificeringsstruktur. Bevaras Handlingsprogram Registreras. Förebyggande verksamhet. Bevaras. Rutin- och metodbeskrivningar, handböcker 1 arkivex av den egna organisationens rekommendationer (motsv.) bevaras. Övriga gallras vid inaktualitet med ny klassificeringsstruktur och dokumenthanteringsplan. Ekonomistyrningsverket: Ser över klassificeringsstruktur och dokumenthanteringsplan. SCB - Mötesanteckningar SAM-nätverk för arkivarier 2019-11-26 4 av 5 Myndigheten för trafikanalys: Undersöker vem som äger statistiken och vem.

(Klassificeringsstruktur, Dokumenthanteringsplan, arkivförteckningens innehållsförteckning samt dokumentet Kulturanalys elektroniska handlingar). Myndigheten har nyligen flyttat hela sin verksamhet från Stockholm till Göteborg och i samband med det är vissa uppgifter inaktuella och har ännu inte hunnit uppdateras kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan för hantering som rör dessa handlingar. Dokumenthanteringsplanen revideras fortlöpande och återfinns via diariet och intranätet. Dokumenthanteringsplanen redovisar överförmyndarnämndens handlingar utifrån processer och en klassificeringsstruktur som är gemensam för Alingsås kommun Arkivbeskrivning, klassificeringsstruktur och dokumenthanteringsplan HANDLING Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 5 november 2019. ÄRENDET RSG har reviderat arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan samt tagit fram en klassificeringsstruktur för förbundets allmänna handlingar. Doku-menten beskrivs under rubrikerna nedan informationsredovisningen: klassificeringsstruktur, processbeskrivningar, dokumentation, arkivbeskrivning och arkivförteckning är det huvudsakliga sökmedlet för SLUs allmänna handlingar Gallrings- och dokumenthanteringsplan för handlingar uppkomna i P-byråns verksamhet 2002-06-12

Hur gör jag? - Regionarkivet - Göteborgs Stad

Frågor och svar - Riksarkive

 1. 1 Arkivredovisning Miljönämnden Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2019- 2.0 (dnr MN-2018-09915) Linda Wilhelmson, arkivari
 2. Våra termer, A-Ö Här finns en förteckning över termer som förekommer på sidan (och i vår värld). Klicka på respektive term för att expandera. A Allmänna arkivschemat Arkiv inom offentlig sektor förtecknades fram till år 2009 enligt det så kallade allmänna arkivschemat. Allmänna arkivschemat är en fast struktur, med förbestämda rubriker/huvudavdelningar, som under cirka 100..
 3. 2 (3) I Uppsala kommun fattas från och med 2017 gallringsbeslut i form av informationshanteringsplaner (IH-planer). Enligt Arkivregler för Uppsala kommun (KF 2017- 03-27 § 81) samt Mål och budget 2018-2020 (KF 2017-11-06--07 § 248), ska varje nämnd ta fram och anta en informationshanteringsplan
 4. dokumenthanteringsplan plan med hanteringsanvisningar för handlingstyper, enhet registrerad organisatorisk del av Svenska kyrkan, det vill säga för- klassificeringsstruktur struktur som representerar verksamheten, och som används för klassificering av handlingar
 5. klassificeringsstruktur. dokumenthanteringsplan. bevarande- och gallringsbeslut och tillämpningsbeslut. arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar samt arkivförteckning. förteckning över IT-system/IT-lösningar som innehåller allmänna handlingar. plan för bevarande av elektroniska handlingar
 6. dokumenthanteringsplan eller bevarande- och gallringsplan) som styr hanteringen av och gallring även redovisas med koppling till klassificeringsstruktur och processer. I linje med detta finns en mall framtagen för att verksamheten själv, med stöd av Regionarkivet,.
 7. verksamheten. I arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning. Arkivsamordnare Roll som innebär att en anställd har till uppgif t att samordna arbetet med arkiv- och dokumenthantering på en förvaltning. Fungerar som samordnare för myndighetens arkivombud

klassificeringsstruktur. Registret finns tillgängligt hos Enheten för säkerhet. 7 . I W3D3 finns också följande avslutade diarier att söka ärenden KB 2020-495 Dokumenthanteringsplan för löne- och personalhandlingar samt tillämpningsbeslut av Riksarkivets föreskrifter och allmänna rå (se klassificeringsstruktur) en arkivbildare = en arkivförteckning. Arkivförteckningsschemat är ett sätt för medborgarna att få en överblick över den Dokumenthanteringsplan Styrdokument som ger anvisningar om hanteringen av arkivbildarens information

Informationshantering Nacka kommu

 1. -Klassificeringsstruktur-Dokumenthanteringsplan-Förvaringsenheter Lag och föreskriftskrav Kontors-dokument Sammanställning i eller för verksamheten Behandling i databas Aktivitet Aktivitet Regler Handlings typ Handlings typ Process Förvaringsenhet. 15 DHP A. Processer, strukturenheter, ärenden och handlingstyper Typ av process Verksamhets.
 2. Dokumenthanteringsplan, version 1.5.3 . Gäller från och med den 10 juni 2021. Linköpings universitets (LiU) dokumenthanteringsplan utgår från LiU:s klassificeringsstruktur och redovisar vilka handlingstyper som förekommer inom myndigheten och hur dessa ska hanteras
 3. samma klassificeringsstruktur där varje processflöde illustrer as med tillhörande dokument och dokumenthanteringsplan. Liknande lösningar som återfinns hos bland annat Vallentuna och Täby kommun. Bedömning Den nya dokumenthant eringsplanen innefattar de dokument som avdelningens olika verksamheter hanterar
 4. klassificeringsstruktur. Dokumenthanteringsplanerna tas fram av den förvaltning som ansvarar för respektive process. För styrande och stödjande processer ska dokumenthanteringsplanen vara kommungemensam och varje nämnd kan besluta att respektive förvaltning tillämpar denna. Servicenämnden godkände revidering av dokumenthanteringsplan fö
 5. en dokumenthanteringsplan Johan Mattsson Elin Walsh Institutionen för ABM Uppsatser inom arkivvetenskap ISSN 1651-6087 Magisterexamensarbete, 15 högskolepoäng, 2011, nr 85. Författare/Author klassificeringsstruktur och den dokumenthanteringsmall som vi har utvecklat sk
 6. Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR - 2.3.6 PA Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 § 205 1. En dokumenthanteringsplan kartlägger vilka handlingar som förekommer på en myndighet, när och om de ska gallras och ger råd om hur bevarandet kan göras

KLASSA, informationsklassning SK

Vad ska diarieföras? - Uppsala universite

 1. DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR. Ledningskontoret GÄLLER FR O M2007-07-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum § nr Kommunstyrelsen, kommunkansliet 1978-03-07 Ks au § 136 Reviderad Kommunstyrelsen, kommunkansliet 1981-12-10 Ks § 433 Reviderad, delegationsbeslut Kommunstyrelsen, kommunkansliet 1984-11-13 Ks § 51
 2. • Klassificeringsstruktur • Processbeskrivningar • Dokumenthanteringsplan, och • Arkivförteckning . Arkivbildningen styrs av myndighetens Klassificeringsstruktur, den första versionen upprättades 2013 och har därefter uppdaterats. Klassificeringsstrukturen bygger på de verksamhetsområden oc
 3. st en gång per mandatperio
 4. I arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning. REGLEMENTE Datum för fasställande Ansvarig Sida 2016-09-28 Magnus Nilsson 3 (8) KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Version Fastställd av Avdelning 1 Kommun- fullmäktige.
 5. verksamheten. Högskolan i Gävle fastställde en klassificeringsstruktur (bilaga 1) i december 2012. För samband mellan processerna och de handlingsslag eller handlingstyper som hanteras inom respektive process, se högskolans dokumenthanteringsplan (bilaga 2). I klassificeringsstrukturen ingår sex verksamhetsområden: 1. Styra verksamheten 2
 6. (verksamhetsbaserad) dokumenthanteringsplan som följer en kommungemensam klassificeringsstruktur och kommungemensamma gallringsregler. Kommunstyrelsens klassificeringsstruktur för styrande och stödjande processer bör antas även hos de övriga myndigheterna. I dokumenthanteringsplanen beskrivs myndighetens allmänna handlingar och hu

Dokumenthanteringsplan för Stockholms universitet

gallringsfristerna i Service dokumenthanteringsplan ska gälla retroaktivt från och med år 2000, vilket gör det möjligt för verksamheten att kunna gallra äldre handlingar som tillkommit innan dokumenthanteringsplanen antogs. anta Service Klassificeringsstruktur som dokumenthanteringsplanen är uppbyggd utifrån Dokumenthanteringsplan Klassificeringsstruktur (fastställd av Kyrkokansliet, SvKB 2016:6) Arkivförteckning Upprätta arkivredovisning Arkivbeskrivning Dokumenthanteringsplan (Klassificeringsstruktur) Arkivförteckning Uppdatera er arkivredovisnin Man inför också en ny, tvingande, klassificeringsstruktur med nya klassificeringskoder som ska ersätta de gamla diarieplanerna. ACTA stödjer den nya klassificeringsstrukturen. Utöver detta ska registren (diarium) få enhetliga prefix vid sättande av diarienumret och löpande numrering vilket ACTA stödjer fullt ut, t. ex BV2018-01 för ärende nr 1 i begravningsverksamhetens register. • Registreringsfunktion. Här registreras arkivbeskrivning, klassificeringsstruktur med process-beskrivningar samt arkivförteckning och relationer mellan dessa. • Versionshantering och Behörighetshantering. • Stöd för anteckningar och påminnelser kopplade till alla delar i arkivredovisningen. • Anpassat användargränssnitt

Samrådsgruppen För Kommunala Arkivfrågor

-Anpassningsbar klassificeringsstruktur -Anpassningar dokumenthanteringsplan. 33. 34. 35 Vad har vi styrdokument till? •Styrdokument är en dokumentation av hur något ska göras, •det är inte en pedagogisk modell som lär oss hur något ska göras. 3 Workshop kring klassificering • Syftet med processorienterad arkivredovisning • Sammanfattning av verk. SAM oc Dokumenthanteringsplan, version 1.2. 1.3 Samverka med medarbetare, fack och chef Kallelse Ordnas systematiskt Personalavdelning 2 år 1.3 Samverka med medarbetare, 1.12 Ta fram arkivredovisning Klassificeringsstruktur Ciceron Central förvaltning, server Bevaras Papper Förvaras med övriga delar a

Sydarkivera erbjuder råd och stöd, utbildningar och underlag för alla inriktningar inom informationsförvaltning, från det analoga till det digitala. Vi agerar som arkivmyndighet för våra medlemmar och har hand om bevarande och slutarkivering av digital information. Vi samarbetar både nationellt och internationellt med andra inom området dokumenthanteringsplan som redovisar de inom myndigheten förekommande handlingar, hur dessa ska hanteras samt vilka gallringsfrister som ska gälla. Handlingarna i barn och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan är redovisade efter verksamhetsområden och processer enligt en gemensam klassificeringsstruktur fö Datum 2019 -02 -11 Diarienummer KS/2018:470 1 Kommunledningskontoret Victoria Pettersson 0300 -83 42 42 victoria.pettersson@kungsbacka.s gemensam klassificeringsstruktur för Höörs kommuns verksamheter med tillhörande dokumenthanteringsplan och gallringsförslag Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: Höörs kommun ska från och med 2019-01-01 ha en gemensam klassificeringsstruktur

Arkivredovisning Norrtälje kommun - norrtalje

Klassificeringsstruktur med processbeskrivningar 7-15 §§ • Verksamhetsområden • Processgrupper • Processer Arkivförteckning 16-19 Dokumenthanteringsplan. Klassificeringsstruktur Arkivreglemente för Region Blekinge . 6 0 Download (0) 0 Download (0

Klara - Klassificeringsstruktur - Linnéuniversitetet 2013

Dokumenthanteringsplan BHV 2014. Informationsmaterial förteckning. Kost och nutrition. Sammanställning av Bröstmjölk - Modersmjölksersättning. Bra mat för barn 0-5 år - handledning för barnhälsovården. Normal ätutveckling hos barn. Råd om mat för barn 0-5 år. Ätutveckling hos barn. Översikt pediatrisk nutrition. Neonatal. processorienterad arkivredovisning - Visma. Page 1. PROCESSORIENTERAD. ARKIVREDOVISNING. Riksarkivets föreskrift RA-FS 2008:4. • Riksarkivet beskriver i sin föreskrift RA-FS 2008:4 en modell där arkiv ska. struktureras utifrån vilken process handlingen tillhör. • Riksarkivet är arkivmyndighet för alla statliga myndigheter och har. arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning. Arkivsamordnare Roll som innebär att en anställd har till uppgift att samordna arbetet med arkiv- och dokumenthantering på en förvaltning. Fungerar som samordnare för myndighetens arkivombud. Arkivmyndighe

Beställ - Regionarkivet - Göteborgs StadLeverera arkiv till Regionarkivet - Regionarkivet