Home

Resebidrag forskare

Wallenbergstiftelsens fond Kungliga Vitterhetsakademie

Bidrag avsedda för yngre forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Resebidrag till internationella resor. För konferensresor krävs att stipendiaten är föredragshållare. Upp till 25 000 kronor kan sökas för ändamålet. Publicerad den 28 oktober 202 Bidrag. Schablonbeloppet för kongressresa och för forskningsvistelse kortare än 1 månad är för närvarande maximalt 6.000 kronor för resor inom Norden, 8.000 kronor för resor i Europa, 10.000 kronor för resor till USA/Kanada samt 12.000 kronor för resor till övriga världen Anställda vid Lunds universitet - främst yngre disputerade forskare. Ansökan görs individuellt. I urvalet ges prioritet till sökande som tidigare inte har fått Wallenberg resestipendium Bidraget går till resor som bäst gynnar ett personligt vetenskapligt utbyte och kommer svensk forskning till nytta. de utdelade beloppen skall till en del täcka resekostnaderna; bidraget beviljas främst till yngre forskare (inom fem år efter disputation) anslagstilldelning per vetenskapsområde; den sökande måste tillhöra Uppsala universite

Resebidrag - Svenska Läkaresällskape

Resebidrag. Forskarutbildningsnämnden avsätter ca 500 000 kronor per år till resebidrag för forskarstuderande vid Medicinska fakulteten. Medlen avser endast direkta resekostnader, inte uppehälle eller traktamente. Resebidragen ledigförklaras tre gånger per år i början av januari, maj och september Om du är forskare eller administratör vid Göteborgs universitet kan Forsknings- och innovationskontoret hjälpa dig att hitta, ansöka om och administrera lämplig externfinansiering. Det finns råd och tips att få både vid ansökan och under pågående projekt. Medarbetarportalen. Forskningsfinansiering

Som forskare vid universitetet (utom Handelshögskolan) kan du ansöka om antingen ett forskningsbidrag eller ett resebidrag. Ansökan görs i universitetets ansökningssystem. Komplett ansökan ska bekräftas med BankID, alternativt skrivas ut, undertecknas, scannas och skickas till adlerbertska.forskningsstiftelsen@gu.se KI Stiftelser & Fonders utlysningslista Forskningsmedel Resebidrag. Karolinska Institutet förvaltar cirka 250 stiftelser och fonder som består av donationer och testamentariska gåvor. Kapitalet är placerat i värdepapper och avkastningen delas ut som forsknings- och resebidrag. Årligen delas cirka 45 miljoner kronor ut genom ett 40-tal utlysningar

KAW resebidrag Medarbetarwebbe

Hudfondens bidrag till finansiering av dermato-venereologisk forskning har glädjande nog utvecklats mycket positivt under senare år men eftersom det är begränsat måste det specifikt riktas till dermato-venereologiska universitetsenheter för att möjliggöra en positiv utveckling av dessa. Lars Nordstrand, ordförand Ansökningsperioden för fakulteternas rese- och forskningsbidrag är i början av vår- respektive höstterminen, normalt i februari och september. Vem som kan söka de olika bidragen framgår av den aktuella ledigkungörelsen som publiceras under ansökningsperioden Resebidrag till graduerad forskare vid humanistiska fakulteten vid Lunds universitet (innehavare av tjänst som professor, högskolelektor, forskarassistent, omfattande minst 50%) samt stöd åt humanistisk forskning i form av bidrag till utrustning, anordnande av symposier och inbjudan av gästforskare. Ansla

SLS Forskarstipendium - Svenska Läkaresällskapet

Rektors resebidrag från Wallenbergstiftelsen - Uppsala

 1. Där kan du få nya kunskaper, erfarenheter och knyta kontakter som stimulerar din yrkesutveckling. Samtidigt sprider vi svensk forskning internationellt. Därför delar vi ut ett internationellt resebidrag som du som medlem kan söka. Det här innebär bidraget. Bidraget är på 1500-12000 kronor beroende på vilket land resan går till
 2. Resebidrag till SLU- och NOVA-kurser Doktorander antagna till forskarutbildning vid SLU kan söka bidrag till rese- och övernattningskostnader vid deltagande i SLU-kurser eller NOVA-kurser. OBS: rese och logikostnader för deltagande i Enheten för pedagogisk utvecklings ( EPU:s) pedagogiska kurser ersätts genom att fakturan från resebyrån konteras på Kostnadsställe: 1019999 och Projekt: 96110102
 3. Forskningsinfrastruktur. För att kunna göra framsteg inom barncancerforskningen behövs det infrastruktur på plats. Läs mer om de satsningar Barncancerfonden finansierar inom området. Forskningsinfrastruktur
 4. s fonder för ograduerade forskare kommer inte i fråga för Wallenbergmedel under samma år. Ansökan ska göras på särskild blankett, daterad 2016-06-20. Mer information och blankett går att hämta från www.gu.se/forskning/stipendier/gustipendier/wallenberg_resebidrag
 5. Resebidraget är på 30 000 kr per forskare som ska täcka resa, hotellkostnader och liknande. Sista ansökningsdag är tisdagen den 24 mars
 6. . 9 februari, 2021. Sahlgrenska akade
 7. Resebidrag för doktorander. Medicinska fakultetens forskarutbildningsnämnd utlyser härmed bidrag till resor och digitala event t o m 15 maj 2022 i samband med utbildning på forskarnivå vid annat lärosäte inom eller utom landet. Behöriga sökande är doktorander antagna till utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten i Lund/Malmö

Resebidrag Medicinska fakulteten, Lunds universite

Forskare kan nu söka medel inom samarbetsprojektet MIRAI 2.0, som bland annat syftar till att främja akademiska samarbeten mellan svenska och japanska lärosäten. Följande medel är utlysta: Joint seed funding of Japan-Sweden collaborative projects, sista ansökningsdag är 1 november. Läs mer om MIRAI 2.0 på Medarbetarwebbe Plattformarna stödjer forskning och utbildning genom att ordna kurser, workshops, studiebesök och symposier och genom att ge pengar till fakultetsövergripande forskning, resebidrag, seed money-projekt, samordning av gemensamma ansökningar och plattformsspecifika positioner Resebidrag till internationella kongresser ur donationsmedel 2017. Sahlgrenska akademins kansli Kristina Johansson kristina.johansson@gu.se tfn 031-786 6927. För att förbättra möjligheterna för Sahlgrenska akademins registrerade doktorander samt nyligen disputerade forskare att söka resebidrag, utannonseras resebidrag ur donationsmedel. Resebidrag för forskningsvistelse kan sökas av odisputerad eller disputerad forskare som är medlem i SLS. Bidraget avser att stödja forskning utomlands som sökande inte kan göra vid heminstitutionen/ sjukhuset. Forskningsvistelsen ska pågå under en sammanhållen period (i normalfallet minst 14 dagar) vid en utländsk institution Resebidrag. Generellt sett är den bästa vägen att hitta resebidrag att använda sig av finansieringsdatabasen Research Professional. Nedan ser du en kort förteckning av de senast inlagda resebidragen där som är öppna för forskare vid LiU

Stipendier och bidrag Göteborgs universite

Blankett Ansökan resebidrag (pdf). Vid ansökan om resebidrag från Göteborgs Läkaresällskap gäller följande riktlinjer: Vi ger ej bidrag till resor inom Sverige, Danmark, Norge eller Finland. 1. Resa till vetenskapligt möte med egen vetenskaplig presentation (föredrag/poster). För att stöd till kongressresa skall utgå. Resebidrag ur Jubileumsanslaget från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse . Knut och Alice Wallenbergs stiftelse ställde 2019, 600 000 kr till förfogande för bidrag till främst yngre forskare, antagna på forskarutbildning eller disputerade forskare vid Stockholms universitet Resebidrag till internationella resor. Resestipendier för disputerade forskare. öppnar 1 december 2021. För disputerade forskare utlyser Kungl. Vitterhetsakademien bidrag avsedda för disputerade forskare inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakultetsområdena. Information Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Placerad på Södersjukhuset, institutionen har cirka 50 anställda, varav 7 professorer, 80 doktorander samt 140 anknutna forskare. Klinisk neurovetenskap Forskar och undervisar om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå Sahlgrenska akademins resebidrag. 2. mars. 2020. Doktorander och forskare som disputerat våren 2019 eller senare vid Sahlgrenska akademin kan söka resebidrag för ett aktivt deltagande i internationella konferenser. Sista ansökningsdag är den 2 mars 202. Mer information om resebidraget finns här och ansökningsblankett finns här

Stipendier och bidrag för forskare och medarbetare

 1. Resebidrag - en möjlighet för alla. den här gången till Nederländerna genom plattformen Euraxess för bland annat forskare. - Det var universiteten i Eindhoven och Groningen som var värdar för studiebesöket som varade i två, mycket intensiva dagar i maj
 2. st en egen refereegranskad publikation. Stipendierna delas ej ut till disputerade forskare eller icke registrerade doktorander
 3. Vetenskapliga fonder. Som medlem i Sveriges Tandläkarförbund är du välkommen att söka stipendier ur Svenska Tandläkare-Sällskapets fonder. Ansökningsperioden är 26 april - 15 juni varje år. Stipendienämnden är sedan klar med sitt arbete i oktober
 4. Bidraget får inte användas för forskning, doktorandlön, utbildningsbidrag, forskarskola, konferensbidrag, forskarutbyte, resebidrag för forskare som använder infrastrukturen, eller liknande. Bidraget får inte heller användas för finansiering av medverkan i EU-projekt om detta inte särskilt överenskommits
 5. Externa relationer ledigkungör härmed upp till 5 resebidrag på högst 20 000 kr för anställda - främst yngre disputerade forskare - vid Lunds universitet. Resebidragen ska användas för kontaktresor till existerande och nya samarbetspartners utanför Europa

Ansökan om resebidrag Ansökan om bidrag till vetenskapligt möte, studieresa utanför Norden eller längre tids utlandsvistelse som syftar till vidareutveckling av forskningsverksamhet, behandlas av styrelsen i samband och i konkurrens med ansökningar om forskningsprojekt Det finns många fonder som ger ut resebidrag, och ofta är det enda kravet att du har blivit accepterad med ett forskningsbidrag till en konferens. På sosab.se kan du hitta information om både generella stipendier för forskning och stipendier för utbildningsresor till andra länder, exempelvis Storbritannien och USA Dagens forskning ger morgondagens vård. Samhällsnyttan och vinsten för patienterna genom fokus på forskning av de första två levnadsåren är jämförelsevis oöverträffat effektiv. De två första och två sista levnadsåren för en människa står för 80% av sjukvårdsinsatserna. Forskningsstipendier och resebidrag Resebidrag till materialinsamling och konferensdeltagande i samband med postdoktoral forskning. Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har avsatt medel som bidrag till postdoktoral forskning vid lärosäten i Sverige till täckande av kostnader för resor och logi. Utlysning: Sök resebidrag från Kempestiftelserna. 23 juni 2021. Stiftelsen J C Kempes Minnes Akademiska fonder I och II vid Umeå universitet utlyser resebidrag för 2020-21. Senast den 6 september kan universitetets lärare, forskare och doktorander söka bidrag. På grund av covid-19 pandemin är det inte möjligt att resa inom arbetet.

Stipendier vid VH-fakulteten. Det finns stipendier att söka vid VH-fakulteten både för studenter och yrkesverksamma. Ansökningsperioden för 2021 års stipendieutlysning är 22 mars - 22 april 2021, om inget annat anges. VH-fakulteten ansvarar för ett antal stipendier för såväl studerande på grund- och avancerad nivå som för forskare För forskningsbidragen avser stiftelsens forskningsnämnd att ge junior forskare företräde. Medlemskap i Linköpings Läkaresällskap är en förutsättning för tilldelning av bidrag och utan betald årsavgift innan ansökningstidens slut kommer ansökan inte att behandlas Hitta rätt direkt. Vi finansierar forskare inom till exempel medicin, vårdvetenskap och folkhälsovetenskap. Vi ger också ekonomiskt stöd till vårdpersonal inom cancerområdet. Privatpersoner kan inte söka pengar från oss, men här har vi listat andra organisationer som privatpersoner kan söka bidrag från Stipendier från fackförbund Sök stipendier från olika fackförbund. Ett flertal fackförbund erbjuder stipendier för olika ändamål. Det kan till exempel vara för studier och kompetensutveckling i Sverige eller utomlands, för att genomföra ett forskningsprojekt eller för att förverkliga en idé som förbättrar din arbetsplats Forskningsfinansiering. För doktorander och forskare finns olika möjligheter att få forskningsfinansiering.. Aktuellt att söka. Rektors resebidrag från Wallenbergstiftelsen Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ställer bidrag till rektors förfogande att delas ut som resebidrag. Bidraget går till resor som bäst gynnar ett personligt vetenskapligt utbyte och kommer svensk forskning till.

Hjärt-Lungfonden möjliggör nu även att forskare som har pågående forskningsstöd från Hjärt-Lungfonden kan använda dessa medel för forskning om hur covid-19 drabbar patienter med kronisk hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Information om Resebidrag/kongressbidra Forskare som är intresserade av att arbeta inom något område med anknytning till fondens ändamål är välkomna att sända in ansökningar om anslag till projekt. för projektanslag och post doc-stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder samt för projektanslag och resebidrag från nedanstående specialfonder

I vistelsestipendiet som delas ut till fem medlemmar årligen ingår en vistelse på Kavallahuset i två veckor med betald hyra och ett resebidrag på 3500 kronor. Ansökan är öppen under november 2021. Resan äger rum någon gång mellan mars och oktober 2022. Läs mer och ansök här. Reseberättelse För disputerade forskare avser stipendiet att möjliggöra forskningsförberedande arbete (exempelvis ansökningar till fonder och stiftelser), preliminära studier eller militärhistorisk forskning. Projekt inom ABM-sektorn syftar till att möjliggöra ledighet för forskning med utgångspunkt i den egna ABM-institutionens samlingar och bestånd Hjärt-Lungfonden har beslutat att genomföra ytterligare en extra satsning på covid-19 relaterad forskning. Hjärt-Lungfonden öppnar därför upp för en extra ansökningsperiod där forskare kan söka anslag för forskningsprojekt inom covid-19 med anknytning till hjärt-, kärl och/eller lungsjukdom Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag med varumärken som TENA, Tork, Libero, Libresse, JOBST och Leukoplast. SCA är Europas största privata skogsägare, som skapar värde inom områdena skog, trä, massa, papper och förnybar energi. Stiftelsens ändamål är att främja sådan vetenskaplig forskning, som är av betydelse för Essity- och SCA-koncernernas verksamhet

Video: KI Stiftelser & Fonders utlysningslista Medarbetar

HudFonden Stöder svensk dermatologisk forsknin

Stiftelsen ställer årligen särskilda medel för resor till Rektors förfogande för utdelning till lärare/forskare inom lärosätena. Ansökningar om resebidrag ska ställas direkt till respektive universitet. Direktansökningar till Stiftelsen avseende resor, konferens/symposieavgifter och liknande kostnader behandlas inte Olika typer av finansiering. Formas har i uppdrag att stödja forskning och innovation för en hållbar utveckling inom områdena miljö, areella näringar och hållbart samhällsbyggande. Projekten ska vara av högsta kvalitet och Formas ska verka för att resultat från projekten kommer till nytta. Formas fördelar varje år drygt 1,8.

Fondens mål och verksamhet. Fondens syfte är att fortsätta stödja forskning inom områden relaterade till den verksamhet som Lennart Kenne byggde upp genom att dela ut av resebidrag till lovande unga forskare verksamma i Sverige, företrädesvis doktorander men även postdocs Forskare kan nu söka medel inom samarbetsprojektet MIRAI 2.0, som bland annat syftar till att främja akademiska samarbeten mellan svenska och japanska lärosäten. Följande medel är utlysta: Joint seed funding of Japan-Sweden collaborative projects, sista ansökningsdag är 1 november. Läs mer om MIRAI 2.0 på Medarbetarwebbe Här är det möjligt för alla forskare vid Södertörns högskola att hitta aktuella utlysningar av forskningsmedel och resebidrag. Open4Research Det går även att automatiskt bevaka utlysningar av intresse

Fakulteternas rese- och forskningsbidrag Medarbetarwebbe

Forskare och forskarstudenter verksamma vid Handelshögskolan kan således inte söka bidrag från Göteborgs universitet. Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan vid Göteborgs eller minst 4 av 6 möjliga för ansökan om resebidrag Resebidrag att söka från Stockholms läkarförening. Stöd till medicinsk forskning kring barn och ungdom. Meddelanden 24 feb 2021 Frimurare-Barnhusdirektionen ger stöd till medicinsk forskning rörande barn och ungdom i Västra Götaland. Nordisk specialistkurs i palliativ medicin Sommaren är den perfekta tiden att forska och ansöka om lärarresebidrag. Nyckeln är att titta på rätt ställen och skriva en övertygande applikation. Här är några tips som har sammanställts av Matt Davis från Edutopia för att skriva vinnande förslag, några inspirerande artiklar och en lista med intressanta resebidrag som du kanske vill undersöka eller söka i sommar Det är även möjligt att ett resebidrag för att delta i UniJunior. COVID-19 . Vi har öppnat anmälningen till alla höstens verkstäder i den planerade tidtabellen 16.8. efter hösten fösta korona-info. På grund av Forskare Sofia Stolt, universitetslektor inom det svenska språket

Hjärt-Lungfonden Biblioteksgatan 29, Box 5413, 114 84 Stockholm 08-566 24 200 info@hjart-lungfonden.se Org nr 802006-0763 PG 90 91 92-7 Swish 90 91 92 7 www.hjart-lungfonden.se 2020-06-24 ANVISNINGAR FÖR FORSKNINGSSTÖ Magasin om teknik och naturvetenskaplig forskning och dess påverkan i Uppsalaregionen 2018-12-13 Ny typ av glaskeramer ger bättre munhälsa 2018-12-12 Storsatsning på AM: The Ångström Initiative on Additive Manufacturing 2018-10-30 Håkan Engqvist vinnare av Hjärnäpplet 2018-10-18 Resebidrag från Wallenbergstiftelsen 2018-10-1

Internationellt resebidrag - Vårdförbunde

Vetenskapsrådet utlyser nu resebidrag för konferensen EuroScience Open Forum2020, Trieste, Italien, 5-9 juli 2020. Utlysningen riktar sig till unga forskare (doktorander eller postdoks) verksamma i Sverige och svenska forskare som studerar eller jobbar i ett Europeiskt land Utlysning av stipendium för trafikmedicinsk forskning. Meddelanden 23 okt 2019 Svensk trafikmedicinsk förenings forskningsfond (STMFF) utlyser härmed möjlighet att ansöka om pris eller resestipendium. Berättigade att söka är medicinsk personal och andra knutna till sjukvården, eller forskare som redovisat betydelsefulla arbeten inom det trafikmedicinska området sådan vetenskaplig forskning, som är av betydelse för Essity- och SCA-koncernernas verksamhet. Stiftelsen stödjer främst kvalificerade forskningsprojekt, men ger även resebidrag till doktorander, som vill delta i vetenskapliga konferenser. Vi delar dessutom ut ett antal stipendier för bästa examensarbete på mastersnivå Suopajärvi Tiina, forskare, Helsingfors, 1 200 euro Resebidrag för tre personer för att delta i det mångvetenskapliga öppna seminariet Forced to move: Traces of II WW in the North Calotte samt nätverksträff för finländska och norska forskare i Tromsö. Westerlund Lars, docent, Helsingfors, 500 eur Expertsvar utlyser fem resebidrag om vardera 10 000 kronor för journalistisk bevakning av ESOF som i sommar äger rum i Toulouse i Frankrike den 9-14 juli. Sista ansökningsdag är den 11 maj. Expertsvar vill genom resebidragen göra det möjligt för fler journalister att bevaka forskningsfronten och stärka forskningsbevakningen i svenska medier

Resebidrag och stipendier Medarbetarwebbe

För forskare Barncancerfonde

Forskning är nyckeln till effektivare behandlingsmetoder, bättre livskvalitet för de som drabbas - och på sikt vägen till en värld fri från hjärt-lungsjukdom Utlandsstipendium, återvändarbidrag, resebidrag, utbildningsstöd, vetenskapliga möten. Forskare ansöker här. Forskningsråd Utbetalning av resebidrag. Första resebidraget betalas ut tidigast i slutet av september, när berörda skolor meddelat Nykvarns kommun vilka elever som är inskrivna på skolan, därefter månadsvis. Utbetalningen görs i samarbete med Swedbank och utbetalas för elever under 18 år till vårdnadshavaren. Från 18 års ålder utbetalas.

Som huvudregel gäller att huvudsökande har anknytning till ett universitet/högskola eller forskningsinstitut för sin forskning. Medsökande, en eller flera, ska ha ett direkt samband med det aktuella projektet Att kunna lämna resebidrag till personer som är medlemmar i Svensk Medicinteknisk Förening. Att främja forskning och verksamhetsutveckling inom medicinsk teknik för personer verksamma inom vård och akademi. Ansökan_MTF Resebidrag. Adress: MTF Kansli Svenska Läkaresällskapet Klara Östra Kyrkogata, BOX 738 101 35 STOCKHOLM E-post: mtf. Resebidrag betalas inte ut för VFU som förläggs till förskolor och skolor i Uppsala tätort eller i Visby tätort. Resebidrag betalas inte heller ut om studenten bor på VFU-orten eller när VFU-placeringen innebär en kortare/billigare resväg än studenten vanligtvis har till och från de teoretiska studierna vid campus i Uppsala eller Visby

Om stiftelserna | Cassels Stiftelse. Justitierådet Edvard Cassels stiftelse har till ändamål att främja rättsvetenskaplig verksamhet vid Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet och särskilt utvecklingen av privaträtten. Stiftelseändamålet medger ett stöd till olika verksamheter och projekt Forskning Här listas många av de forskare, som är verksamma inom religionssociogi i vid mening i Sverige Lars Ahlin, docent i religionssociologi och lektor vid Religionsvidenskabelig afdeling, Teologisk fakultet, Århus universitet. Forskningsområden: religion och sociala erfarenheter, new age, ny spiritualitet Fem svenska journalister får vardera 10 000 kronor i resebidrag av Expertsvar för att bevaka den vetenskapliga konferens AAAS i Washington DC, USA, den 14-17 februari 2019. Det övergripande temat för konferensen är Science Transcending Boundaries. De fem som beviljats resebidrag är: Marie Alpman, FoF, Stockhol Tema Klart med resebidrag till fem journalister 21 december, 2006; Artikel från Vetenskapsrådet; Ämne: Samhälle & kultur Nu är det klart vilka fem journalister som får resebidrag av Vetenskapsrådet för att åka till USA för att bevaka världens största vetenskaonferens - AAAS Resebidrag: Naturvetenskap och teknikvetenskap (NT) forskare som fått möjlighet att utnyttja en internationell anläggning, ett utländskt laboratorium eller motsvarande. b) internationellt forskningssamarbete c) insamlingsresor för.

Forskningsrådet har delegationsrätt att ta beslut om resebidrag, kompetensstöd för vårdpersonal och stipendium för forskning utomlands. Rådet arbetar efter en strukturerad poängsättningsmodell där kvalitet och nytänkande är viktiga faktorer. Välrenommerade forskningsledamöter STINT främjar internationalisering av svensk högre utbildning och forskning. Undervisa utomlands genom Teaching Sabbatical. Genom att ge lärare som brinner för undervis­­nings­­frågor inter­­nationell erfaren­het, vill STINT bidra till att utveckla högre utbild­ning i Sverige Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter

Informationsfolder om SLS priser 2021 - SvenskaStiftelsen för transplantations- och cancerforskningSök Lärarförbundets stipendier för forskarstuderande

Resebidrag ur Knut & Alice Wallenbergs stiftelse - NU

Apotekarsocietetens stipendiekommittee för forskning och vetenskap utlyser stipendier för nedanstående ändamål med sista ansökningsdag 31 oktober 2021 för aktiviteter efter 1 januari 2022.Stiftelsens ändamål är att främja vetenskapliga studier och forskning som täcker olika typer av farmaceutisk forskning från tidig läkemedelsutveckling till läkemedelsanvändning DMF utlyser årligen ett till tre stipendier i militärhistoria som får dela på den totala summan om 200 000 kronor. Stipendierna riktar sig både till disputerade forskare med militärhistorisk inriktning mot säkerhetspolitik och försvarsfrågor i stort, samt anställda med lägst kandidatexamen inom arkiv, bibliotek och muséer Resebidrag kan beviljas doktorander, d v s vid Sahlgrenska akademin i Göteborg antagna forskarstuderande , samt nyligen disputerade forskare, d v s disputerade VT 2013 eller senare. Tidigare beviljat resebidrag . ska. vara redovisat innan nytt resebidrag beviljas. Endast . en resa per kalenderår. kan beviljas WGS beviljar resebidrag till yngre, disputerade forskare verksamma i Sverige för att delta i konferens, symposium eller workshop i utlandet. Forskaren ska visa aktivitet genom att ge en föreläsning, presentera en poster eller vara chairperson. Under 2020 beviljades 116 resestipendier

Nyttig och kul stipendieresa till England - LinköpingsSöka forskningsmedel — för att ansöka om forskningsmedelMedicinska fakulteten lund adress - medicinska fakultetenSummering av 2017 - Svenska LäkaresällskapetOm institutionen för molekylära vetenskaper | Externwebben

Resebidrag utgår för resekostnader i form av transport, logi och ev. deltagaravgift för deltagande i brokerage event, inledande partnerskapsmöten, konferenser o.dyl där det finns ett tydligt syfte med resan att delta i Horizon 2020 kommande call inom ramen för STRIMs agenda Kungörelse. Stipendiet är inte ledigt för ansökan just nu. Stipendiekrav. Att befrämja vetenskapliga studier av Maria Montessoris pedagogik, samt till stipendier eller resebidrag för personer, som önskar i utlandet utbilda sig till blivande montessorilärare, så länge sådan utbildning ej är möjlig i Sverige Paul Frenckners Fond*(forskning rörande öron- näs- och hals-sjukdomar) - */ Resebidrag till forskningsvistelse/* SSAC foundation/*(research related to the treatment of infectious diseases with antibacterial, antiviral, antimycotical or antiparasitical agents) - */Research grant or travel grant Snart är det dags att söka Lärarförbundets skrivarstipendier för juniora forskare. I stipendiet ingår kost och logi samt ett resebidrag på tusen kronor. I år infaller skrivarinternatet veckorna 39-40: Vecka 39-40 (dvs 9 övernattningar, 27/9-6/10 ht varje år Hum fak bidrag till forskning inom filosofi - etik Elisabeth Rausing, resebidrag o stöd åt hum forskn. ht varje år Hum fak bidrag kan utgå till graduerade forskare vid humanistiska fakulteten Emanuel Walbergs resestipendiefond. vt varje år Hum fak - bidrag till forskarstuderande i romanska språk Fil dr Uno Otterstedts fon