Home

Svårigheter med perception

Det finns flera olika anledningar till varför perceptionen inte fungerar på ett sätt som den är ämnad att göra. Det kan t.ex. bero på trötthet, chocktillstånd, stress, åldersförändringar, understimulering, psykiska störningar och olika typer av hjärnskador, medfödda eller förorsakade av t.ex. en olycka Perceptionsstörningar innebär att personens förmåga att ta till sig intryck från omgivningen via de fem sinnena - syn, hörsel, känsel, smak och lukt är störd. Svårigheterna ligger i att samordna sinnesintrycken till en fungerande helhet Det är inte ovanligt med koncentrations- och uppmärksamhetssvårigheter och ibland sämre korttidsminne. Koncentration och inlärning påverkas bland annat av perceptionen, det vill säga hur vi tar in och bearbetar alla intryck som kommer från våra sinnen: syn, hörsel, känsel, balans, lukt och smak

Varför är jag trött hela tiden - perceptionssvårigheter som tar kraft. Premium Alla känner sig då och då trötta efter att ha varit i situationer med många nya intryck. För personer med vissa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan tröttheten komma ofta, och vara ett stort hinder reagerar med smärta på ljud som normalt sett inte orsakar obehag. Fragmentarisk perception beror på svårigheterna att processa den stora mängd information som pga gestaltperception kräver uppmärksamhet. När personen inte förmår bryta ner informationen i meningsfulla enheter rikta Har du mött barn eller elever där du kan misstänka att perception påverkar lärandesituationen? Hur kan du göra för att underlätta för individ med annorlunda perception? Vilka situationer tänker du att svårigheter med mentalisering, till exempel att förstå att andra människor upplever på ett annat sätt, ställer till det i samspelet De finns tydligen också en koppling mellan svårighetsgraden i autism och hur pass stora svårigheter man har med perception. Allra störst svårigheter med perception har ofta de personer med autism som helt saknar talat språk. Vilka har annorlunda perception? De flesta med autism har annorlunda perception. Men det är inte ett krav för att få diagnos. Och det betyder inte att det bara är personer med autism som har annorlunda perception Personer med visuell perception störningar som inbegriper fysisk relation kan ha svårt att skilja mellan ord och siffror eller mellan enskilda ord, olika nummer eller nummer och andra symboler. De kan förvirra brev med liknande former eller har problem med riktningen i läsning ord eller siffror. Analys Proble

Meningar och berättelser

Perception och perceptionsstörningar - Mimers Brun

Förmågan till perception har utvecklats i samband med förmågan till rörelser (se motorik). Att röra sig utan perception är farligt, och nyttan med perception (t.ex. att veta att en fara nalkas) är relaterad till möjligheten att reagera (t.ex. genom att fly eller dra sig in i sitt skal) Perception, eller varseblivning, är den samling processer i hjärnan som tolkar information från sinnena som föremål, händelser, skrivna och talade ord o.s.v. Inte bara sinnesintryck percipieras; t.ex. tankar och känslor varseblis också. Perception kan leda till upplevelser i medvetandet, men behöver inte göra det. Perceptionen kommer efter förnimmelsen. De här två begreppen används ofta synonymt i allmänspråket, men betyder alltså aningen olika saker inom psyko. Vid. Ett barn med visuella perceptionsproblem har ofta stora svårigheter med skolarbetet. Svårigheter med att skriva av bokstäver och siffror, komma ihåg uppställningar i matematiken, hålla ordning i bänken och hitta rätt i stora lokaler är bara några exempel på konsekvenser i skolan Filmen fortsätter med olika beskrivningar av hur den autistisk berättaren upplever olika svåra situationer. Hur jobbigt det är illustreras med olika jämförelser där berättaren påstår att hen har det lika jobbigt som tittaren hade haft i en hypotetisk situation som vore uppenbart jobbigt. Först beskrivs svårigheter med synintryck

Perception - Hörsel Svårt att sålla bort bakgrundsljud Använda tangentbord som inte klickar Perception - Lukt Svårt att hantera vissa dofter Ha vädringsmöjligheter Perception - Syn Svårigheter att hantera skarpt ljus Kunna använda markiser/draperier/ persienner mot sol Perception - Syn Svårigheter att hantera skarp Vi vet att vissa barn har svårigheter med 'auditiv perception' ('lyssningssvårigheter' som inte beror på nedsatt hörsel), och framför allt i USA får barn som visar dessa svårigheter diagnosen auditiv perceptionsstörning/APD Svårigheter att med synen (visuell perception) uppfatta former och att avgöra ett föremåls läge i rummet är utmärkande för många med DAMP. Det blir svårt att t ex rita av komplexa figurer, bokstäver och siffror Svårigheter med motorik och perception: Läs om motorik/perception på s.28-32 För att kunna tolka och agera i vardagen behöver vi väl fungerande motoriska och perceptuella funktioner. Med perception menas hur vi urskiljer, tolkar och reagerar på sinnesintryck i ett visst sammanhang. Att vara fysiskt aktiv är en bra investering för hälsa

Perceptionssvårigheter. Med perceptionssvårigheter avses svårigheter som gäller rumsuppfattning och visuell uppmärksamhet. Visuella perceptionssvårigheter beror på en avvikelse i hjärnans sätt att behandla visuell information, d.v.s. information som baserar sig på synintryck svårigheter med spatialfunktion, vad som är planeringssvårigheter, motoriska svårigheter eller När vi vanligtvis talar om spatialt sammanlänkar vi det med vår visuella perception. Perceptionen handlar här om grundläggande förmåga att uppfatta färg, form, storlek, riktning Skadan påverkar oftast den visuella perceptionen, det vill säga att uppfatta, sortera, samordna och tolka synintryck, men kan också påverka synskärpa och synfält. Färgseende och kontrastseende är vanligtvis intakta. Skadan uppstår under graviditet, vid förlossning eller i nära samband med denna

DAMP - Perceptionsstörningar Jippieserie

I vardagen kan personen ha svårigheter med till exempel tidsuppfattning, socialt samspel, struktur, initiativförmåga och stresskänslighet. Några tips för ett gott bemötande: Strukturera information, stegvis i rimlig omfattning. Begränsa störande brus. Minnesstöd i form av listor, ljudfiler mm Det beror på att symptombilden hos individer med CVI varierar och forskningen inte har enats om definierade kriterier för diagnosen. En utredning bör hursomhelst göras allsidigt eftersom det vid CVI inte enbart finns svårigheter med visuell perception utan det kan också förekomma problem med språk, motorik, beteende och social funktion upplevelser med hjälp av språket. Sterns teori bygger på att barnet ses som kompetent från början och kan skapa relationer redan från födseln. Barnet har en förmåga att överföra ett sinnesintryck till ett annat till exempel från synintryck till hörselintryck. Detta kallas amodal perception vilket är en förmåga som Stern anse

PPT - Autism/ Asperger syndrom PowerPoint Presentation

Vad är perception - och hur kan man förbättra den för

 1. vara med att utveckla det datoriserade beslutstödet och få fortlöpande utbildning i kommunikationsfärdigheter. Sjuksköterskans telefonrådgivning bör underlättas av att det råder ett öppet klimat på arbetsplatsen för att diskutera och reflektera de svårigheter som finns med telefonrådgivning. Nyckelord
 2. Svårigheter att varva ner och sitta still kan varvas med extrem passivitet och utmattning. Överaktiviteten hos barn är ofta fysisk, hos vuxna visar den sig bland annat genom påtaglig rastlöshet och sömnproblem
 3. Individer med autism kan ha svårigheter med personliga . 4 pronomen och förväxlar dem ofta; hon istället för han, mig istället för jag och så vidare. Många som har Autism har en god förståelse för enskilda ord, men de har svårigheter
 4. Icke-verbala inlärningssvårigheter betyder däremot att det ska finnas svårigheter även inom andra områden än det rent visuella, främst den taktila perceptionen men egentligen allt som är just icke-verbalt. Barn med bara CVI kan ha väl utvecklad känsel men det är inte fallet för de som har icke-verbala inlärningssvårigheter

Varför är jag trött hela tiden - perceptionssvårigheter

Selektiv perception. D e mängder av intryck vi ständigt utsätts för är en övermäktig uppgift för vår hjärna att lagra. Därför är den inställd på att selektivt sortera bland sådant som ljud- och synintryck. Selektiv perception kan ses som vår förmåga att sortera intryck och vad som är överflödigt sorteras automatiskt bort Vanligt med fixationer kring mat och föremål samt svårigheter vid förändringar. Ofta rutiner som skall följas och styr övriga familjen. (4) Avvikande perception vanligt. Ofta bl.a. lukt-, smak-, ljudkänsliga. Svårt att mentalt organisera och se helheten OCH PERCEPTION I UNDERVISNING Jens Allwood Inst. för lingvistik, ordet under mer :in hälften av lektionstiden vilket innebär att det för en klass med 30 elever genuina fråga som en tillrätta~ visning och läraren har stora svårigheter att övertyga dem o Svårigheter med munvård. Perception/sensoriska upplevelser. Många personer med NPF tolkar sinnesupplevelserna på ett annorlunda sätt och kan reagera starkt/svagt på smak, lukt, ljud, ljus och känselintryck. Tips som kan underlätta: Tandkräm utan smak/fluorlack med mild smak

Vilka svårigheter kopplade till perception har ofta en person med ADHD? En person med ADHD har svårt att kontrollera sin uppmärksamhet, att kunna koncentrera sig på en uppgift. Många av de svårigheter man förknippar med ADHD har med prestation att göra · Spatial dyslexi (Bakker, 1995), som omfattar svårigheter med den rena avläsningen av ord, riktningssvårigheter, vända siffror och ord eller enstaka bokstäver, eller uppfatta avstånden mellan de lästa orden. Individer med dessa svårigheter brukar som regel läsa snabbt men slarvigt med tillhörande brister i läsförståelsen

Moment 2 - Perception och kognition - SPS

Annorlunda perception ETT ANNAT SÄTT ATT TÄNK

Därtill kommer svårigheter med motorik och perception. Personer med DAMP/ADHD+DCD uppfattas ofta som grov- och finmotoriskt osäkra och klumpiga. Grovmotoriska svårigheter kan yttra sig som klumpighet och balansproblem. De här barnen har ofta svårigheter att lära sig cykla, simma och sparka boll NPF ger sig ofta till känna under barndomen. Ibland märks problemen tydligt redan under de första åren, ibland rör det sig om lindrigare svårigheter som bara kommer till uttryck i vissa situationer. Ett tidigt tecken kan vara att barnet inte lär sig tala inom förväntad tid. Många barn med NPF är påtagligt överaktiva Många med högfungerande autism har en så kallad svag central koherens. Det innebär att omvärlden kan uppfattas som fragmentarisk med en massa detaljer som man har svårt att snabbt och automatiskt sammanfoga till en begriplig helhet. Man kan också få svårigheter att använda sig av sammanhanget för att förstå detaljer Svårigheter med sensorisk integrering har varit, och är fortfarande, relativt okänt hos vuxna och det finns få arbetsmetoder. Perception: Process genom vilken vi samlar in, tolkar och förstår den information som vi får från omvärlden via våra sinnen (Bogdashina, 2012) • Svårigheter att hantera vissa kroppsrörelser och positioner • Svårigheter att hantera flera sinnesintryck samtidigt ex. se någon i ögonen och samtidigt lyssna • Svårighet att filtrera bort ovidkommande intryck Att se över miljön tillsammans med eleven ger en större förståelse och man ökar möjligheterna till rät

Perceptionsstörningar — perception och

problem med visuell perception - Hälsa Tip

Därtill kommer svårigheter med motorik och perception, svårigheter som kan vara antingen motoriska eller perceptuella. Svårigheterna med aktivitetskontroll och uppmärksamhet måste kunna dokumenteras i flera olika situationer, t ex både hemma och i skolan och omfatta minst 4 av de symtom på ADHD som uppräknas i DSM - IV manualen En föreläsning med Jill Rogheden: Annorlunda perception - Ett annat sätt att tolka och reagera på sinnesintryck När man har ett annat sätt att bearbeta och hantera sinnesintryck kan det påverka hela ens vardag. Det kan vara svårt att leva som alla andra eftersom man alltid måste förhålla sig till allt ifrån kläderna man bär, Read Mor

På grund av annorlunda perception kan en person med autism också ha svårt att känna mättnad eller hunger, och ha svårt med andra kroppssignaler som att det är dags att gå på toaletten. Andra svårigheter som hör ihop med autism Ungefär två tredjedelar av alla barn med autism har även en utveck-lingsstörning Barn med uppförandestörning kan även ha ADHD. 2014-06-18. Barn som fått diagnosen uppförandestörning bör även genomgå en undersökning gällande motorik och perception. Har de svårigheter med koordination av rörelser och är känsliga för exempelvis vissa ljud, smaker, lukt och beröring bör de även utredas för ADHD och. Barn med autism behöver anpassad inlärning. Autism är en livslång funktionsnedsättning där behoven ändras över tid. Barn med autism som har svårigheter med perception och kognition behöver en mer strukturerad pedagogik för inlärning, fler möjligheter och tid att lära samt möjlighet att lära i fler miljöer

perception språk och tal. När det föreligger svårigheter inom området för aktivitet och uppmärksamhet i kombination med problem inom ett, två eller tre av de andra områdena talar man om lätt till måttligt svår DAMP. Diagnos kräver att A och B och antingen C eller D är uppfylld Vuxen med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning -svårigheter och möjligheter Annika Brar Psykiater, Habiliteringsläkare Habilitering & Hälsa, SLSO annika.brar@sll.se Tel må-to 08-123 350 3 Elever med kognitiva svårigheter kan ha problem med en eller flera av dessa. Information hämtad 2018 från laromteknikstod.se Exekutiva funktioner. Minne, perception, Generaliseringsförmåga. Stress, sömn, mentaliseringsförmåga. SPSM skriver på sin hemsida

Perceptuella problem? : Övriga Aspergerfrågor • AspergerForu

Perception - Wikipedi

 1. koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet, impulsivitet, bristande motorik, svårigheter med kognition/perception, kommunikation samt beteende. Alla de olika dysfunktionerna överlappar varandra till viss del och därför kommer vissa svårigheter att förekomma under flera rubriker
 2. ne! B031. Samtal om samtal är boken som passar perfekt tillsammans med tonåringar och unga vuxna som har svårigheter med den sociala sidan av språklig kommunikation.Det kan många gånger vara svårt att hålla balansen i relationer
 3. Visuell perceptionsstörning innebär att ha svårigheter med att tolka det man ser. Allt man ser är faktiskt en tolkning. Hjärnan får information om bl a färger och former och sätter ihop och tolkar den här informationen
 4. I kontakten med hälso- och sjukvården kan en person med CP ha svårt att redogöra för sin situation och kan behöva stöd av annan person. Förtydliga frågor och information för att patienten ska bli så delaktig som möjligt. Överväg bildstöd. Symtom. Rörelsenedsättning av olika grad förekommer alltid. Kognitiva svårigheter är.
 5. Barn kan ha svårigheter med motorkoordination, sensorisk perception, kommunikation/språk, aktivitet/impulsivitet, uppmärksamhet, Barn kan ha svårigheter med motorkoordination, sensorisk perception, kommunikation/språk, aktivitet/impulsivitet, uppmärksamhet,.
 6. Med en annorlunda perception kan sinnesintryck som ljud, ljus och dofter ta enormt mycket energi. Med ASD ser man ofta detaljer innan man ser helheter, vilket gör att det går åt mycket energi att tolka vad som händer omkring en. Svårigheter med automatisering gör att man kan behöva tänka fram alla steg i en aktivitet
 7. av personer med språkliga svårigheter. Du får också tips och idéer om hur du konkret kan stödja någon att få en bättre tidsuppfattning. Svårigheter med tidsuppfattning har betydelse för språket, och svårigheter med språk har betydelse för tidsuppfattningen. Det är genom språket som vi uppfattar och återger vår verklighet

Barn som saknar viktiga grundläggande begrepp riskerar att få svårigheter när de börjar i skolan. Kartläggningen Begreppsförståelse är en hjälp i arbetet med att planera aktiviteter om begrepp under det sista året i förskolan och de första i skolan.. För att en kartläggning ska genomföras måste man ha en plan för åtgärder Svårigheter med lägre nivåer i pyramiden, kan göra det svårt att enkelt klara av de högre. Genom att träna - sensomotorisk och motorisk - och ge fokus åt de lägre nivåerna genom att arbeta med faktorer som kan påverka olika nivåer, gör vi det enklare och möjligt att nå högre upp i pyramiden

Att förklara autistisk perception med dåliga jämförelser

Perception (detta är en del av en bloggtext efter en föreläsning med Gunilla Gerland, som startar nån annanstans. Och jag blandar mina uppfattningar med Gunilla Gerlands hej vilt..) Problemen inom perception för personer med Asperger kan sammanfattas som: Svårigheter att sortera och samordna sinnesintryck. Man har problem med filten som avgör vad av det o Man brukar då använda termen ADD. Det finns också personer med ADHD-symptom som har mer synliga svårigheter med motorik och perception - perceptionsstörningar som även drabbar det motoriska beteendet. I dessa fall användes ofta benämningen DAMP i Sverige Perception har att göra med hur vi uppfattar omgivningen. Skalan perceptuell funktion handlar om barnets förmåga att orientera sig rumsligt, återskapa mönster och lösa logiska problem. Om eleven har svårt inom de perceptuella områdena har de ofta svårt att generalisera över kunskaper från ett sammanhang till ett annat blem med motorikkontroll och ibland perception, det vill säga svårigheter med att tolka sinnesintryck. Motorik- och perceptionsproblemen tillhör diagno-sen DCD (Development Coordination Disorder). Det är när ADHD och DCD finns hos samma person som det kallas för DAMP Perception. Perception är förmågan att kunna ta emot och bearbeta sinnesintryck. Personer med annorlunda perception kan tolka intryck svagare eller starkare än andra och vissa sinnesintryck kan upplevas förvrängda som till exempel synvillor. När man är trött eller stressad kan ens tolkning av sinnesintryck ändras

Annorlunda perception vid autism - del 1 ETT ANNAT SÄTT

En del barn med intellektuell funktionsnedsättning har inga problem med att tala. För andra är det svårare. Det är bra att kommunicera med barnet på flera sätt. Då kan språket komma igång bättre. Man kan använda teckenspråk, tecken som stöd, visa bilder eller föremål. Det finns kurser som lär ut bra kommunikation Detta leder till att man har svårigheter med kognition och perception, vilket i sin tur innebär att man har ett annorlunda sätt att tänka och att hantera sinnesintryck (Socialstyrelsen, 2010; Hjärnfonden, 2015; Autism & Aspergerförbundet, 2009). Delaktighet - handlar om att barn i det sammanhang det befinner sig ska få känna tillit till si Svårigheter med de exekutiva funktionera gör att eleven får mycket svårt att planera och ta ansvar för sitt arbete på ett sätt som man förväntar sig för åldern. Perception är de processer som är aktiva för att tolka sinnesintryck som ljud, ljus

Att möta elever med APD — språkforskning

 1. uslistor i uppgifter där man ska reflektera eller analysera.
 2. Perception Vissa kan drabbas av att synen påverkas. Man kan ha svårigheter med att ta in och bearbeta intryck. Det kan uppstå en känslighet för ljud och ljus, men även känsel, smak och lukt kan påverkas. Orienteringsförmåga Man kan ha svårigheter att bedöma avstånd och svårigheter att hitta i både nya och välkända miljöer
 3. Många personer med ryggmärgsbråck har svårigheter med uppmärksamhet; att fokusera, upprätthålla fokus över tid samt skifta fokus. De är också lätt-distraherade. Perception Perception handlar om förmågan att ta in och tolka den information vi får från våra sinnen. Personer med ryggmärgsbråck har ofta bristande förutsättninga
 4. Samspel motorik och perception. För att ett barn ska utvecklas utan bekymmer behövs ett samspel mellan motoriken, språket och de olika perceptionsområdena. Detta sker bäst genom barnets lek, nyfikenhet och lust att utforska. Utvecklingen följer ofta ett bestämt mönster. Barn lär sig till exempel oftast att först sitta, sedan krypa.
 5. Personer med aktivitets- och uppmärksamhetsstörning i kombination med DCD (Developmental Coordination Disorder) F 9har dessutom svårigheter med motorisk kontroll och perception. Hos personer med ADD saknas överaktiviteten, de har snarare en konstant lägre aktivitetsnivå än normalt. Kärnsymtom vid Autismspektrumstörning AST: (sid. 36 ff
 6. dre tekniskt avancerade hjälpmedel innebär kognitivt stöd även förhållningssätt och metoder för människor som lever och arbetar med personer med kognitiva funktionsnedsättningar
 7. Studie om ny mekanism för social perception av andras Autism drabbar 1-2% av befolkningen och är en funktionsnedsättning som innebär svårigheter med socialt samspel och en.
Stipendium 2020: Screeningformulär för att upptäcka CVI

Perceptionsstörningar vid ADHD

Utbildningen Neuropsykiatriska diagnoser ger dig som arbetar inom vård och omsorg eller inom skolan grundläggande kunskaper om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du får lära dig vilka funktioner som personer med dessa funktionsnedsättningar vanligtvis har svårigheter med och hur du kan anpassa miljö, förhållningssätt och. Study INTELLEKTUELL UTVECKLING 1 /kognition, tänkade,minne och minnestrategier, intelligens flashcards from Arlett Henezi's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition • Svårigheter med tal- och antalsuppfattning. • Ojämnheter i sin kunskap i matematik som är mycket svårförklarade • Svårigheter med tidsbegreppet. Både svårigheter när det gäller tid, klocka, år och veckor, men också förmågan att planera sitt eget arbete. • Brister i problemlösning, logik och att tänka i flera steg

Test of Visual Perceptual Skills (TVPS) 4th edition - ett test som kartlägger visuell perception. 2 080 kr (exkl. moms). I priset ingår konferenslunch och fika samt arbetsmaterial. En utbildning för dig som vill lära dig att kartlägga visuell perception med hjälp av Test of Visual Perceptual Skills, 4th edition (TVPS-4) med koncentrations-svårigheter. De reflekterade mycket över hur klassrumsmiljön kunde anpassas och var i rummet elever med koncentrationssvårigheter bäst placeras. - rikta sin perception, sina tankar, sina känslor mot uppgiften - utesluta ovidkommande stimul Motoriska svårigheter vid autism Vardagsfunktioner -konsekvenser Klippa med sax Hålla penna med penngrepp Känner beröring och vet var utan att se perception PERCEPTION. Varför påverkas motoriken vid autism om man har en annorlunda perception

DAMP Deficits in Attention, Motor control and Perception - Svårigheter med uppmärksamhet, motorik och perception. ADD Attention Deficit Disorder - Uppmärksamhetsstörning. MBD Minimal Brain Dysfunction - Mindre hjärndysfunktioner. ODD Oppositional Deficit Disorder - Trotssyndrom Svårigheter med exekutiva funktioner för personer med ASD medför svårigheter att fungera effektivt i vardagen, oförmågan att vara flexibel när det krävs medför också att personer med ASD utsätts för ökad stress (Christ et al., 2007; Esbensen et al., 2009; Kenworthy et al., 2008.). Preliminära studier har visat att vid AS

Sensomotorisk träning är en metod som går ut på att med riktade motoriska övningar ge kroppen möjlighet att komma till rätta med obalanser i rörelseapparaten. Senso betyder sinnen och motorik hur vi rör oss. Alla våra sinnen- känsel, hörsel, syn, balans - bör vara samordnade och kalibrerade för att fungera optimalt Stol med armstöd (om svårt att hålla kroppen upprätt längre stunder) P. Bolldyna/kilkudde. P. Särskild kost på grund av annorlunda perception. Vilken? P. Äta i enskilt rum med personal eller vid en lugnare plats vid matbordet. P. Särskilda papper eller pennor. P. Möbeltassar på stolar och bord (minimera stolskrap) En nordisk term och ett snävare begrepp än AD/HD, då en person förutom uppmärksamhetsbrist även måste ha svårigheter med motorik och perception. 4. DCD - Developmental Coordination Disorder, de som enbart har svårigheter med motorik och perception. DAMP är i stort sett är liktydigt med en kombination av ADHD och DCD. 5 Att kommunicera med personer med demenssjukdom Kommunikation är en viktig del i våra relationer och ett grundläggande behov. Vår identitet är nära sammankopplad med vårt språk. Vem vi är som person, skapas i kommunikation med andra. Vid demenssjukdom försämras förmågan til 2015%07%03( ( 2((Visuell(Perception(att(uppfatta(ochförstå(det(manser):!Det(är(enkelt(att(uppfatta(vanliga(bilder,(former(och(figureroch(attkänna(igen(ansikten.Nä

Teknikstöd till elever med kognitiva svårigheter ex adhdMeningar och berättelser - OrdAF

Forskning visar att barn med DCD ofta hamnar i en negativ cirkel som börjar med en bristande motorisk förmåga under förskoleåldern som senare utvecklas till svårigheter i vardagsaktiviteter, svårigheter med skolarbetet, bristande kompisrelationer, bristande självförtroende och psykisk ohälsa senare i livet (20, 31, 35, 51) 3 Titel: En vetenskaplig essä om utomhuspedagogikens möjligheter och svårigheter för barn med koncentrationssvårigheter Författare: Camilla Broberg Handledare: Maria Wolrath-Söderberg Term: Höstterminen 2012 Sammanfattning Jag har i denna vetenskapliga essä utgått från fyra självupplevda situationer som alla utspela

Personer med autism har generellt svårigheter med sociala samspel och social ömsesidighet, bristande förmåga till icke-verbal kommunikation samt begränsade, repetitiva beteenden, intressen eller aktiviteter mellan perception, motorik och kognition vilket personer med autism saknar (Bejerot & Nordin motoriska svårigheter ofta följs av störningar i perception, kognition, kommunikation, beteende och/eller epilepsi (Rosenbaum et al, 2007). Det finns inget perfekt samband mellan motoriska och kognitiva svårigheter, och konsekvenserna av de kognitiva svårigheterna kan förändras under tonåren eller i vuxen ålder