Home

SSB klimagassutslipp

Utslipp til luft - årlig - SS

 1. SSB har innhentet for lave salgstall for produktene marine gassoljer og autodiesel i perioden 2012-2019. Som følge av endring i nivåtallene fra statistikken Sal av petroleumsprodukt, vil det bli en oppjustering av nivået på klimagassutslipp fra og med 2012.Tallene vil bli rettet ved neste publisering 8. juni
 2. gseffekt en klimagass har, regnet om til mengde CO2.: Utslipp av klimagasser: 52,0: 1,1-0,9: Olje- og gassutvinnin
 3. Mer på ssb.no . Indikatorer for bærekraftig utvikling - nøkkeltallsside; Utslipp til luft - statistikk; Veiviser til ressurs- og miljøstatistikk; Utvidet kvoteplikt fra 2013; Fire av ti klimakvoter gratis; Klimagassutslipp øker, men økonomien vokser mer; Norsk olje- og gassproduksjo
 4. 08940: Klimagasser, etter utslipilde, energiprodukt og komponent 1990 - 202

FRA SSB, klimagassutslipp fra økonomisk aktivitet, 2017 Totale utslipp Fraksjon bygg og anlegg Bidrag bygg og anlegg P R I M Æ R Jordbruk, jakt og viltstell 4872 6 % 279 Skogbruk 50 30 % 15 Fiske og fangst 352 1 % 4 Akvakultur 14 1 % 0 Bergverksdrift 296 2 % 6 Utvinning av. Utslipp av klimagasser i kommuner. Utslippsregnskapet viser utslipp av de tre klimagassene CO₂, metan (CH₄) og lystgass (N₂O) fordelt på ni sektorer i norske kommuner og fylker. CO2 kalkulator Klimagassutslipp fra flytrafikken. Klimagassutslippene fra all innenriks sivil luftfart tilsvarte ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) i 2017 (siste offisielle tall) 2,1 prosent av samlede innenriks utslipp (1,1 av totalt 52,7 millioner tonn)

Norske klimagassutslipp - SS

 1. Utviklingen i globale klimagassutslipp. For 2019 beregnet forskerne de globale utslippene til 36,6 milliarder tonn CO 2.. 39 prosent av CO 2-utslippene i 2019 kom fra kullsektoren.Olje sto for 33 prosent, gass for 21 prosent og sementproduksjon for 4 prosent
 2. SSB publiser utslippstall for alle kilder unntatt skog og arealbruk. Foreløpige utslippstall for de viktigste sektorene publiseres i juni påfølgende år, mens de endelige tallene med detaljert kildeinndeling kommer i november. Miljødirektoratet bearbeider og forklarer tallene fra SSB og legger dette ut på Miljøstatus
 3. Jordbruk er den største kilden til utslipp av metan og lystgass
 4. Klimagassutslipp siden 1990. Norges utslipp av klimagasser var i 2020 på 49,3 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter, ifølge foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er 2 millioner tonn lavere enn i 1990, en nedgang på 3,9 prosent. I koronaåret 2020 ble Norges klimagassutslipp redusert med 3,4 prosent sammenlignet med året før

Klimagassutslipp. Av et årlig norsk klimagassutslipp på rundt 52 millionar tonn CO 2 -ekvivalenter står jordbruket for et utslipp på 4,5 tonn (9 %). Jordbruket sitt utslipp består av 59 % metan (CH 4 ), 39 % lystgass (N 2 O) og 2 % CO 2. I CO 2 -utsleppet inngår kun utslipp fra kalking og bruk av urea I 2016 utgjorde avgifter på klimagassutslipp 48,1 prosent av miljøavgiftene. Dette er første gang at inntektene fra avgifter på klimagassutslipp er større enn inntektene fra veibruksavgiftene Innhold Sammendrag I: CO2-utslippene har økt kraftig II: Andre lands utslipp sammenlignet med Norges III: Utslipp og klimamål Sammendrag I august i år la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem tall som viste at Norges klimagassutslipp gikk ned med 1,7 prosent i 2017 sammenlignet med 2016. En «betydelig» nedgang, ifølge regjeringen. Men usikkerheten i tallmaterialet gir ikke Fortsett å. Siden 1990 har utslippene av klimagasser i Norge har vært ganske stabile, mens skogens opptak av klimagasser har økt Klimagassutslipp fra kjøttproduksjon Vi vil kunne si noe mer kvalifisert når SSB har gjennomgått og kvalitetssikret sin metode og sine data for beregning av klimagassutslipp for norsk sau. SSBs gjennomgang vil senest foreligge i løpet av høsten 2016. 4

Klimagassutslipp overalt men varierer fra sektor til sektor →fleksibel sektorsammensetning er avgjørende • SNOW: 46 sektorer (og produkter) • Selv da, for aggregert? • Metallproduksjon er 2-delt, men NR har flere enn 40 • Elektrisitet er 1 produkt (ok), men det innebærer også bare 1 teknologi (gjsnitt sektorens klimagassutslipp, arbeid i regi av BNL. Denne rap-porten vil basere seg på oppdaterte tall fra SSB mai 2018 og forventes ferdigstilt høsten 2018. Tallene herfra vil være mer detaljerte, men i hovedtrekk forventes resultatene å vise det samme som fremkommer i denne rapporten. Oslo 18.02.1 SSB mottar ofte spørsmål om hva som skal regnes som «norske» klimagassutslipp. Dette er ikke et lett spørsmål å besvare, både fordi det ikke er entydig hva som skal defineres som «norsk» i denne sammenheng, og fordi ikke alle klimagassene som tilføres atmosfæren, regnes med i statistikkene HVORDAN KLIMAGASSUTSLIPP REGNES CO2-UTSLIPP OG REDUKSJONSMULIGHETER I BYGG OG ANLEGG, ASPLAN VIAK 23.02.2017 T r a n s p o r t I n d u s tr i - Gratis fra SSB - Passer med Kyotoprotokollen Problem: - Flytransport - Skipsfart - Carbon leakage - Kvotehandel Fordel: - Et mye bedre mål på bærekraf Bygg- og anleggsektoren står for store utslipp, både fra maskiner og materialbruk. Lavere energibruk og produksjon av energi på bygg er viktig i klimakampen, fordi ren energi kan frigjøres til å kutte klimagassutslipp i andre sektorer som transport og industri

SSB publiserte offisiell statistikk over kommunefordelte klimagassutslipp fram til 2012. Denne statistikken ble hyppig brukt i kommunenes klimaarbeid, blant annet til å lage klima- og energiplaner. SSB valgte å avvikle statistikken i 2012 da de vurderte det slik at det ikke var mulig å beregne utslip Ifølge UNCTAD (UN Conference on Trade and Development) slipper klesindustrien ut et større drivhusgass-volum enn all flytrafikk og sjøfart i verden. FN-organet støtter seg på Quantis' analyse av miljøkonsekvenser av tekstilindustrien, som viser at denne industrien står for hele 8 prosent av verdens klimagassutslipp Statistikk klimagassutslipp i Oslo 2009-2017. Klimaetaten har utarbeidet et notat om utviklingen av klimagassutslippene i Oslo fra 2009 til 2017. Notatet kan du lese her. Hensikten med notatet er å gi en oversikt over hva som gir utslipp av klimagasser i Oslo, hvor store utslippene er, og historisk utvikling for årene 2009 til 2017 EUs kvotesystem for klimagassutslipp har ikke bidratt til særlig lavere utslipp av klimagasser fra norske bedrifter, viser ny studie. Kvotesystemet har derimot hatt positiv effekt på bedriftenes verdiskapning og produktivitet

Trondheims klimagassutslipp ligger i størrelsesorden 500.000 tonn CO2-ekvivalenter per år, ca. 1 % av Norges utslipp, i følge SSB. Utslippet varierer gjennom årene og var i 2004 omtrent det samme som i 1991. Med fortsatt drift av Lilleby smelteverk ville totale klimagassutslipp økt betydelig I følge SSB er luftfartens andel av nordmenns utslipp på 2 prosent, mens en ny beregning fra Framtiden i våre hender viser at CO2-utslippet er på ca 7 prosent. Den totale klimaeffekten er imidlertid betydelig høyere enn CO2-utslippet alene. pdf Les mer i arbeidsnotatet Flytrafikk og klimagassutslipp 163.09 Kan senke totale klimagassutslipp I 2019 sto sjøfart og fiske for 7,3 prosent av norske klimagassutslipp. Andelen som stammer fra ferger og kailiggende skip kan nå altså ha sunket. SSB peker på følgende virkemidler som bakgrunn for utviklingen For grov metode FOR DÅRLIG METODE: SSB-statistikken over kommunenes enegibruk og klimagassutslipp er ikke pålitelig nok til å sjekke måloppnåelse, sier fagdirektør Torstein Bye i SSB. Øyvind Lie For grov metode Fagdirektør Torstein Bye i SSB står imidlertid fast på avgjørelsen Your browser doesn't support JavaScript or you have disabled JavaScript. Please enable it to access this page

Utslipp til luft - PX-Web SS

 1. CO2-utslippet. For personbiler gikk man over til å benytte målemetoden WLTP fra og med 1. januar 2020. Som regel vil denne målemetoden gi et høyere CO2-utslipp enn den tidligere benyttede NEDC-målemetoden. Det betyr at tallene for 2020 ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år
 2. Han kommenterer SSBs nybakte tall over norske klimagassutslipp, som i 2019 på 51,7 millioner tonn. Dette er 2,7 prosent mer enn tidligere trodd. Da var tallet 50,3 millioner tonn
 3. klimagassutslipp fordi SSB har vurdert at det ikke er mulig i å beregne utslipp med tilstrekkelig tallkvalitet for de krav som gjelder for offisiell statistikk (SSB 2012). Ambisjonen med analysen er likevel at de fleste av landets kommuner skal f

Asplan Viak har utarbeidet en rapport for BNL over årlige klimagassutslipp som kan tilskrives bygg-, anleggs- og eiendomssektoren i Norge (BAE). Rapporten ser på årlige utslipp fra 2008 -2017 basert på statistikk fra SSB. Rapporten ser i tillegg på importens betydning for klimagassutslipp fra næringen Klimaregnskapet til Hamarsamfunnet er delt opp i to deler. Først benytter vi tall fra SSB på klimagassutslipp innen Hamar kommune sine geografiske grenser. Dette summeres til ca 141 kt CO2e. Deretter har vi beregnet klimafotavtrykket til kommunens innbyggere. Dette estimerer vi til nær det doble: 271 kt CO2e Bygg står for 40% av verdens utslipp - slik skal det reduseres. Det er ikke biler og trafikk som gir de største klimagassutslippene. Det er husene våre. Men det skal det snart bli slutt på. Elektrokrome vinduer styrer solinnstrålingen ved hjelp av elektrisk spenning. Her skifter fargen fra klar transparent til mørkeblått

På denne bakgrunn har SSB oppjustert norske klimagassutslipp for 2019 med 2,7 prosent. Ytterligere økning i salg av marine gassoljer har ifølge SSB gitt økte utslipp fra sjøfart og fiske også i 2020. Truls Gulowsen i Norges Naturvernforbund mener det er flaut at Norge bommer på nok et klimamål I SSB sin oversikt over kildefordelte klimagassutslipp utgjør utslipp fra fly cirka 2,6 % av Norges totale CO2-utslipp (2005). av Norges totale utslipp av klimagasser (målt i CO2-ekvivalenter) i 2005. Flytrafikken, målt i antall passasjerer, økte med 10,5 prosent i 2006, og med 5,7 prosent målt i antal ; dre enn i 2010 Klimagassutslipp fra stasjonær forbrenning 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 1991 1995 2000 2005 2006 1000 tonn CO2-ekv. per år Private husholdninger Andre næringer Industri og bergverk Figur 9: Klimagassutslipp i Gol kommune fra stasjonær forbrenning, oppvarming av bygg mv., i perioden 1991 til 2006. Kilde: SSB På global basis er matproduksjon en stor kilde til klimagassutslipp, med om lag 20% av totale utslipp (Hertwich og Peters 2009). Maten vi spiser har dermed betydelig klimapåvirkning. Norsk landbruk står for opp mot en tidel av norske utslipp - 4,5 Mt CO 2 i 2016 - selv om utslippene er redusert noe de siste årene (SSB 2016) klimagassutslipp og fakta om norske og utvalgte andre lands utslipp. Norske mål for reduksjon av klimagassutslipp, internasjonale forpliktelser og klimaforhandlinger er også tema som elevene vil få noe kunnskap om. Elevene blir kjent med offisiell statistikk for norske klimagassutslipp fra ssb.no og med tall fra miljøstatus.no

Klimagassutslipp er utslipp til luft av klimagasser, det vil si gasser som påvirker atmosfærens evne til å holde på varmen (drivhuseffekten) og dermed klodens klima. Eksempler på slike gasser er karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O). Atmosfæren har et naturlig innhold av CO2 og andre klimagasser som har variert betydelig gjennom Jordas historie Tirsdag formiddag opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB) at Norges klimagassutslipp var på 50,0 millioner tonn i 2020. Det er en nedgang på 3,2 prosent fra 2019, men er høyere enn klimamålet.

Kilde SSB De samlede klimagassutslipp knyttet til reiseliv var i 2018 3,6 millioner tonn CO 2. Det relativt beskjedent sammenlignet med utslipp fra petroleumssektoren og industrien, men utslippsveksten i reiselivssektoren er høy. Vi har i denne rapporten klart å beregne sammenlignbare tall fra 2012 ti Statistisk Sentralbyrå har i dag offentliggjort statistikken over norske klimagassutslipp i 2020. SSB har også en fin temaside som viser både hvilke sektorer som slipper ut mest klimagasser, hvilke gasser det er snakk om og hvordan utviklingen har vært over tid.. Den store nyheten i disse tallene er at utslippene av klimagasser falt med 3,2 prosent fra 2019 SSB: 3 prosent nedgang i norske klimagassutslipp fra 2018 til 2019 Laveste utslipp siden 1993 Statistisk sentralbyrå (SSB) utgir hvert år statistikk over klimagassutslipp fra norsk territorium fordelt på ulike sektorer som olje- og gassutvinning, industri, veitrafikk, jordbruk og energiforsyning. Utslippstallene fra SSB gir et utgangspunkt for å arbeide videre med tiltak for å sikre måloppnåelse

Figur 22 Modellert klimagassutslipp fra Fortum Oslo Varmes fjernvarmemiks i 2018..... 41 TABELLISTE Tabell 1 Oversikt over antall studenter årsverk for de tre universitetene, samt gjeldende årstall fo Foto: Skjermklipp fra SSB Da kommer Norge langt bedre ut. I desember offentliggjorde SSB en statistikk som viser at Norge har økt sine klimagassutslipp med beskjedne tre prosent siden 1990 sentralbyrå (SSB)1. Utslippsstatistikken publiseres annet hvert år og omfatter utslipp av karbondioksid (CO 2), metan (CH 4) og lystgass (N 2 O) som skjer innenfor systemgrensen, definert som Oslo kommune2. Indirekte klimagassutslipp knyttet til for eksempel produksjon av varer og tjenester som skjer utenfor Oslo er ikke inkludert

Utslipp av klimagasser i Norges kommuner og fylker

Oppgangen i klimagassutslipp kommer blant annet av mindre andel biodrivstoff i veitrafikken. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Norske klimagassutslipp opp 0,4 prosen Veitrafikken står for bare 15 prosent av norske klimagassutslipp - Veier24.no. Utslippene fra transport har økt med 27 prosent fra 1990 til 2018, viser tall fra SSB. (Foto: NTB Scanpix SSB: 3 prosent nedgang i norske klimagassutslipp fra 2018 til 2019. Utslippene av klimagasser i Norge gikk ned 3 prosent fra 2018 til 2019. I fjor var de på 51 millioner tonn, noe som er det laveste i landet siden 1993, skriver NTB. Nedgangen tilsvarer en reduksjon på 1,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter, ifølge tall fra Statistisk. KLIMAGASSUTSLIPP I SKOGBRUKET - FRA FRØ TIL INDUSTRIPORT Vugge-til-port livsløpsanalyse (LCA) (SSB 2009). 352 % av avvirkningsvolumet var sagtømmer (4 354 000 m ) og 48 % massevirke (4 042 000 m: 3) (SLF 2012). Industrien som tømmeret ble levert til, omfatte Oslo har hatt betydelige reduksjoner i klimagassutslipp de siste årene. Målet er å bli tilnærmet utslippsfri i 2030

Statistikk for klimagassutslipp i Oslo, 2009-2017 Dette notatet er Klimaetatens statistikk for klimagassutslipp i Oslo fra 2009-2017. KS og SSB på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD). Prosjektet er nå over i en driftsfase, hvor det fokuseres på årlige oppdateringer av statistikken Avdekket feil i beregningene av norske klimagassutslipp SSB har avdekket for høye utslippstall for kysttrafikk og utenriks sjøfart. Redaksjonen. SSB opplyser at de nye, reviderte tallene viser et noe lavere nivå for hele tidsserien tilbake til 1990. Totalutslippet av klimagasser i 2020 er justert ned fra 50 til 49,3 millioner tonn CO2. kommunes totale klimagassutslipp økt med 0,35 % siden 2010 (fra 285 til 286 000 tonn). Figur 1.2 Klimagassutslipp - direkte lokale utslipp, Stavanger I klimagassberegningene til Stavanger kommune er klimagassutslipp fra elektrisitet, og da også el-biler, satt lik null. SSB tar heller ikke elektrisitet med i sine beregninger for klimagassutslipp Figur 18: Tidsserie over klimagassutslipp fra turisme i Norge mellom 2007 og 2016. Enhet tonn CO2e. Tabell 08590 SSB, og koblet mot utslippsintensiteter. Data for 2016 er foreløpige. Merk logaritmis Klimagassutslipp fra oppvarming av bygg - Miljøstatus. Miljøstatus. Hopp til hovedinnholdet. Tilbake til forsiden. Laster. Vennligst vent

Som SSB-forskerne påpeker i Aftenposten den 2. september i år, viser både Rystad-rapporten og SSB-rapporten at verdens klimagassutslipp vil reduseres om Norge slutter å produsere olje Når SSB rapporterer om CO2-utslipp, er det basert på rapportert forbruk/kjøp av såkalte karbonprodukter. Harryhandlerne, som fyller opp tanken i Sverige, men bruker den opp i Norge, er altså ikke med, bare som eksempel, men det er slik overfladisk statistikk, som får våre politikere til å krangle både tidlig og sent

Luftfartens utslipp - Avino

For kommunen som helhet benyttes to ulike perspektiv; både SSB sine geografiske fordelte klimagassutslipp og en vurdering av privatpersoners klimafotavtrykk. Ved sistnevnte perspektiv inkluderes alle direkte og indirekte klimagassutslipp innbyggere i Porsgrunn og Skien forårsaker, uavhengig av hvor utslippene skjer 1 Data på klimagassutslipp, omsetning og ansatte er basert miljøfyrtårnrapporten 2018 til Arntzen de Besche som utelukkende vedrører avdelingen i Oslo. Avdelingene i Trondheim og Stavanger ble innfusjonert i løpet av 2018 og vil dermed først reflekteres i neste års klimaregnskap

Klimagassregnskap for kommuner og fylker - Miljødirektorate

SSB ble advart om at noe var rart med statistikk­en, men fant ikke feilen før i vår. 2021-06-09 - ERIK FOSSEN erik.fossen@bt.no Tirsdag morgen la Statistisk sentralbyr­å (SSB) ut ferske tall for norske klimagassu­tslipp ; Norges demografi - Wikipedi . Skjermbilde 2021-06-08 142534 SSB. Utvikling over tid, klimagassutslipp klimagassutslipp med minst 40 prosent innen 2030 og bli et lavutslippssamfunn innen 2050 • Forslag til nasjonal strategi for reduserte klimagassutslippene kombinert med høy verdiskapning og sysselsetting • Rapport overlevert oktober 2016 Tabell 3.10: Osloregionens andel (%) av landets klimagassutslipp 2019. (Datakilde: Miljødirektoratet).. 70 Tabell 3.11: Relative endringer i klimagassutslipp 2009-19, og 2018-19, for Oslo SSB måler innovasjonsaktivitet25 i etablert næringsliv nasjonalt og på fylkesnivå,. Menneskeskapte utslipp fører til en økning av CO2 i atmosfæren, noe som forsterker drivhuseffekten og fører til klimaendringer på jorden. For å stanse klimaendringene må menneskeskapte CO2-utslipp reduseres kraftig. Menneskeskapte utslipp kommer fra forbrenning av fossile brensler som kull, olje og gass, og fra avskoging Ifølge SSB falt bensinsalget over 5 prosent i årets ti første måneder, Tar vi dette med i regnestykket, vil vi se at Norges totale klimagassutslipp økte med kun 3 prosent i perioden. Norske CO 2-utslipp har falt svakt siden Parisavtalen ble signert, og var i 2018 rundt 2 prosent lavere enn de var i 2015

Globale utslipp av klimagasser - Miljøstatu

Regjeringens varslede bruk av mer konvensjonelt biodrivstoff i Norge vil øke verdens klimautslipp med flere titusen tonn CO2, ifølge en ny SSB-rapport. Økningen i de globale utslippene blir på mellom 90.000 og 700.000 tonn CO2 i 2020, heter det i rapporten På sikt blir all veitrafikk fri for klimagassutslipp under kjøring. Dette betyr at bilen har en helt naturlig plass i fremtidens samferdsel. BIL mener også det er viktig at myndighetene ikke bare har fokus på CO2-utslipp fra nye biler SSB har funnet at personbiler i gjennomsnitt nå har lavere klimagassutslipp enn bybusser. Det er ikke snakk om at store busser slipper ut mer enn små biler, men de har regner inn utslipp per. Det er SSB, NIBIO og Miljødirektoratet som sammenstiller de norske tallene, som årlig rapporteres til FNs Klimakonvensjon og Kyotoprotokollen. I klimaregnskapet skrives utslippene i CO 2 -ekvivalenter. Det betyr at utslippene for hver gass vektes etter gassens effekt på klimaet, også kalt gassens globale oppvarmingspotensial (GWP) Selv om skipsfart regnes som en relativt miljøvennlig form for transport, så kan utslipp være betydelige i områder med mye skipstrafikk. Det er derfor satt i gang en rekke tiltak for å redusere utslipp til luft fra skip

Norske klimagassutslipp opp 0,4 prosent | Resett

Indirekte klimagassutslipp fra elektrisitetsproduksjon er satt til 290 gram CO 2-e/kWt, som er snittfotavtrykket for strømproduksjon i Europa. Energiforbruk for ulike elbilklasser er tatt fra denne kilden. Til sammenligning vil norsk vannkraft ha et klimafotavtrykk på 6 gram CO 2-e per kWt Nesten en tredel av norske klimagassutslipp kommer fra transport. Veitrafikk står for halvparten av utslippene fra denne sektoren, ifølge SSB

Jordbruket reduserer sine klimagassutslipp | Landbruks- og

Klimagassutslipp i norsk fiskeflåte for perioden 1995 til 2015. Utviklingen i klimagassutslipp fra norsk fiske, fra forbruk av drivstoff og kuldemedier, er estimert fra 2001 og frem til 2015 basert på data fra Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse og datainnsamling. Tallene sammenlignes med SSB sitt klimaregnskap for norsk fiske og. 24. Se kvalitetsprinsipp 5 og 6. 25. Les mer i Bygg21s rapport «Bygg- og eiendomssektorens betydning for klimagassutslipp». 26. SSB (2014). Avfall fra byggeaktivitet, 2014

De totale utslippene Utviklingen i globale klimagassutslipp

Omtrent halvparten av utslippene fra transport kommer fra veitrafikk. Sjøfart og fiske er også viktige utslipilder i Norge Alle klimagassutslipp er oppgitt i CO 2-ekvivalenter. Kilder: SSB, WRAP 2012. Artikkelen er oppdatert. Den ble først publisert 31-05-2016 . Flere grønne tips. De beste shoppestopp-triksene. Her finner du miljømerkede klær. Kle deg grønt til fest. Slik unngår du klær av plast Statistisk sentralbyrå (SSB) har hentet inn for lave salgstall for en type drivstoff som for det meste brukes i sjøfart og fiske. Feilen kan bety at norske klimagassutslipp egentlig var i. Statistisk sentralbyrå (SSB) har offentliggjort tall for norske utslipp til luft for 2019 [1]. Norske klimagassutslipp var i 2019 på det laveste nivået siden 1993. Utslippene har hatt en fallende trend siden toppåret 2007

Norske klimagassutslipp går ned for fjerde år på rad. Foreløpige tall fra SSB viser at utslippet av klimagasser i Norge var 51 millioner tonn CO₂-ekvivalenter i 2019. Det er en nedgang på. Drivstofforbruk og klimagassutslipp fra bussbransjen i Norge Sammendrag • Utslipp av klimagasser fra bussbransjen faller raskt. • I 2021 vil CO 2-utslippet være 138 000 tonn, mens det i 2018 var 250 000 tonn. For få år siden var utslippet cirka 400 000 tonn CO 2. Nedgangen skyldes i hovedsak overgang fra vanli 2.1 Klimagassutslipp og energibruk i Trondheim by (SSB) klimagassregnskap for Trondheim 1991-2013 og to forenklede scenarier for utvikling i utslipp mot 2030. Referansebanen viser forventede utslipp i Trondheim dersom allerede vedtatte nasjonale tiltak gjennomføres innen 2030, med forvente Tirsdag morgen la Statistisk sentralbyrå (SSB) ut ferske tall for norske klimagassutslipp. Her kommer det frem at Norge fra 2012 til 2019 slapp ut syv millioner tonn CO₂-ekvivalenter mer enn tidligere antatt. For 2019 alene var feilen på 1,4 millioner tonn - en forskjell på 2,7 prosent SSB beregner jordbrukets klimagassutslipp i henhold til retningslinjer fra IPCC (Intergovernmental panel on climate change). I disse beregningene brukes en del utslippsfaktorer (utslipp = aktivitet x utslippsfaktor), og størrelsen på noen av faktorene er usikre. Dette fører til a

Norges klimagassutslipp gikk ned 1,6 prosent i 2017

Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer i dag nye og gledelige tall som forteller om en historisk nedgang i norske klimagassutslipp. I Norge er olje- og gassutvinning, industri og bergverk og veitrafikk de største kildene til klimagassutslipp. Alle disse kildene hadde utslippsnedgang i 2019, forteller SSB Oljen som forsvant - slik kan en feil hos SSB velte klima­regn­skapet. I april varslet Statistisk sentralbyrå (SSB) om at en alvorlig feil i statistikken kan ha gitt for lave utslippstall. Faktisk.no kan nå fortelle at tall fra ett oljeselskap kan kullkaste Norges klimaregnskap. Av Morten Langfeldt Dahlback og Eva Akerbæk Statistisk Sentralbyrå publiserte torsdag noen nye statistikker om norske klimagassutslipp som det kan være verdt å se på. En av oversiktene viser utslippene i Norge i 2011 etter kilde og etter type klimagass. Totalt var utslippene 53,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter, en nedgang på 2,1 prosent fra året før

over klimagassutslipp i norske kommimer. Miljøforvaltningen og Kommunesektorens interesse-og arbeidsgiverorganisasjon (KS) initierte arbeidet, og på et møte mellom ledelsen i Miljøverndepartementet (MD), Klima og forurensningsdirektoratet (Klif, tidligere Statens fomrensningstilsyn (SFT)) og Statistisk sentralbyrå (SSB) ble det avtalt for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Handlingsprogram for for Oslo 2010 - 2014 Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel 1 Sagene Kilde: Civitas og SSB..... 20 Figur 2: Direkte klimagassutslipp i Oslo, utvikling fra 1991 til 2007 og trendframskrivning fram til 2030

Klimagassregnskap for Norge - Miljødirektorate

SFTs klimakalkulator for kommuner og fylker, SSB SSBs energiregnskap og industristatistikk SFT Veidatabanken FAD - Klimaregnskap over flyreiser.::Nettverksamling 9 -10.mars SFTs klimakalkulator.::Nettverksamling 9 -10.mars 2007 Stasjonær forbrenning 36454,2 Industri 6309,8 Annen næring 19675,9 Husholdninger 10463,0 Annen stasjonær forbrenning 5,5 Prosessutslipp 10499,2 Industri 1282,5. I 2016 ble det totalt sluppet ut 53,3 millioner tonn klimagasser fra norsk territorium, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) Avslører hvor det er mest utslipp. Nå har Miljødirektoratet offentliggjort et dokument som viser hvor mye klimagassutslipp hver sektor står for, fordelt på norske kommuner og deres innbyggere Tema: SSB. Statistikk-feil kan nulle ut Norges utsliputt. Hva skjedde? I perioden 2012 - 2019 er det underrapportert 3 milliarder liter marin gassolje (MGO). Når dette forbruket regnes om til utslipp, og andelen som er solgt til utenriks sjøfart trekkes fra, kan over 6 millioner tonn CO 2 bli plusset på Norges klimaregnskap SSB Statistics Norway Ton Metric ton, 1,000 kg VEF Variable Emissions Factor w% Percentage of mass 302003889 REPORT NO. 2019:01505 VERSION Final_rev040620 8 of 114 Summary in Norwegian . Klimagassutslipp er beregnet for 21 norske sjømatprodukter, de fleste representerer viktige produkter i norsk sjømateksport med hensyn til volum og verdi karbonfotavtrykk, som består av alle klimagassutslipp (direkte og indirekte) forårsaket av landets forbruk, er blant de største i verden (NTNU og CICERO, 2017). Norge bidrar med rundt én promille av verdens direkte klimagassutslipp. I 2016 bidro vi med 53,3 millioner tonn CO2e (SSB, 14. desember 2017). De største utslipilden

Klimagassutslipp fra jordbruk - Miljøstatu

Ifølge UNCTAD (UN Conference on Trade and Development) slipper klesindustrien ut et større drivhusgass-volum enn all flytrafikk og sjøfart i verden. FN-organet støtter seg på Quantis. SSB: 3 prosent nedgang i norske klimagassutslipp fra 2018 til 2019. Utslippene av klimagasser i Norge gikk ned 3 prosent fra 2018 til 2019. I fjor var de på 51 millioner tonn, noe som er det laveste i landet siden 1993. Nedgangen tilsvarer en reduksjon på 1,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) NERVE beregner klimagassutslipp fra veitrafikken totalt innenfor hver kommune geografisk og for kommunens innbyggere, både som totalt utslipp og som en utslippsfaktor (g/km). (RTM), 3) kjørelengdestatistikken for norskregistrerte kjøretøy fra Statistisk Sentralbyrå Norge (SSB).

Figur 1: Illustrasjon av direkte klimagassutslipp i Bærum, dvs. de utslippene som fysisk skjer innenfor Bærum kommunes grenser. Kilde: SSB, utslippstall 2019 fordelt på ulike sektorer. Utslipp knyttet til transport, oppvarming av bygg og anleggsmaskiner utgjør den største andelen av de lokale klimagassutslippene i Bærum TOTALE KLIMAGASSUTSLIPP NORGE 2014 Klimafotavtrykk bygg og anlegg i Norge 2013: 9,5 millioner tonn CO2 ekvivalenter Klimagassutslipp fra Norge (innenfor norsk territorium) var i 2014 på 53 millioner tonn CO2-ekvivalenter (SSB) Samlet klimafotavtrykk av norsk sluttforbruk (2013): 85 millioner tonn CO2 ekvivalente å vise hvordan bruk av historiske data påvirker beregningene av klimagassutslipp, tiltaket som analyseres er gjødsling av hogstmoden skog. For 2016 er gjennomsnittlige tall for gjødsling i perioden 2005-2007 benyttet (Landbruksdirektoratet 2018, SSB 2018)

Norges utslipp Klimagassutslipp siden 1990

SSB har så ved hjelp av likevektsmodellen MSG-6 beregnet makroøkonomiske effekter i norsk økonomi og effekter på klimagassutslipp i Norge gitt denne informasjonen fra LUU. En viktig antakelse gjort av LUU er at tiltakene fases inn i løpet av en lang tidsperiode Statistisk sentralbyrå skriver onsdag at de nye tallene viser at Norge i fjor hadde klimagassutslipp på 49,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter. I de foreløpige tallene som ble publisert 8. juni, var utslippene beregnet til å være på 50 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Dermed var utslippene i fjor 1,4 prosent lavere enn opprinnelig antatt Her er den omstridte Rystad-rapporten som oljelobbyen bestilte. Rystad-rapport bestilt av Norsk olje og gass konkluderer med at norske produksjonskutt trolig ville ført til høyere klimagassutslipp globalt. - Et bestillingsverk, tordner MDG. Jarand Rystad legger frem rapporten utslippseffekten av produksjonskutt på norsk sokkel

Klimagassutslipp - Nibi

SSB-forsker Geir H. Bjertnæs har også bidratt til debatten i DNs spalter etter Flingtorps første leserinnlegg. Vi har ikke funnet at klimagassutslipp fra elbiler i Norge gir betydelig større klimagassutslipp enn fossile biler, slik kommentaren til Flingtorp viser til Norske klimagassutslipp opp 0,4 prosent Det ble sluppet ut 0,4 prosent mer klimagasser i Norge i 2018 enn året før, viser foreløpige tall fra SSB Her er den omstridte Rystad-rapporten som oljelobbyen bestilte. Rystad-rapport bestilt av Norsk olje og gass konkluderer med at norske produksjonskutt trolig ville ført til høyere klimagassutslipp globalt. - Et bestillingsverk, tordner MDG. 3 min Publisert: 31.08.21 — 11.03 Oppdatert: en måned siden KLIMAGASSUTSLIPP Kilde: SSB. OSLOS KLIMAMÅL 2020 og 2030 1000 tonn CO 2-ekv. Kilde: SSB - 36 % - 95 %. UTSLIPP - 2015 2 % 22 % 11 % 65 %. UTSLIPP-2015 43 % 2 % 4 % 12 % 18 % 21 % Kilde: Statistisk sentralbyrå, kombinert med Oslo kommunes egne tall. 20 prosent ned innen 2020 En tredjedel innen 203 REPORT 2019:05 Klimagassutslipp fra norsk mat 2. Tittel: Klimagassutslipp fra norsk mat Forfatter: Bob van Oort Financed by: Orkla foods Norge Prosjekt: SIS KliMAT Prosjektleder: Bob van Oort og Nina Bergan Holmelin Kvalitetsansvarlig: Robbie Andrew Stikkord: Mat, klima, utslipp, Norge Sammendrag: Klimagassutslippene knyttet til mat er rapportert til å stå for omtrent 25% av de globale.

Er Norge bærekraftig? - SSBLaveste norske klimagassutslipp siden 1995 – NRK NorgeGo-Ahead Nordic- Toget er en klimavinnerUtslipp fra norsk økonomisk aktivitet - SSB