Home

Juridisk Tidskrift NJA

NJA 2018 s. 171 lagen.n

NJA 2018 s. 171. Fråga om en Juridisk Tidskrift 2013/14, s. 253). Enligt gällande regler om condictio indebiti följer att en betalningsmottagare som i god tro inrättat sig efter betalningen, inte anses skyldig att betala tillbaka det av misstag erlagda beloppet. Detta oavsett om hyresvärden samtyckt till uthyrningen eller inte (NJA II 1908 nr 5 s. 150). 1939. 1939 fick bestämmelsen om hyresgästens vårdnadsansvar en ny lydelse som innebar att det blev en klar skillnad mellan situationer då samtycke till överlåtelse lämnats och då samtycke inte lämnats

Nytt juridiskt arkiv, NJA, är en svensk periodisk skrift där bland annat refererat över domar från Högsta domstolen publiceras. Nytt juridiskt arkiv är uppdelat i två avdelningar: Avd. 1, Rättsfall från Högsta domstolen (1874-) . Här lämnas uppgift angående alla domar och utslag meddelade av Högsta domstolen Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet, 348-379. Westberg, Peter . / Överraskande rättsbildning på grundval av handelsbruk eller allmänt tillämpade standardvillkor : några reflektioner över NJA 1998 s 448 och 1999 s 629

I Tandvårdsstödet NJA 2020 s. 334 hade en gäldenär efterkommit borgenärens felaktiga betalningsanvisning och i god tro betalat till en tredje man. Efter att ha konstaterat att betalningen verkade befriande slog HD fast att borgenären och endast denne var återkravsberättigad mot den tredje mannen Många juridiska tidskrifter har etablerade förkortningar och de används gärna i källförteckningen. Några exempel: JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland; FT = Förvaltningsrättslig tidskrift; JT =Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet; NIR = Nordiskt immateriellt rättsskydd; NTfK = Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenska Juridisk Publikation firar under 2019 tio år som verksam tidskrift.Tidskriften grundades med den uttalade ambitionen att utgöra ett forum för yrkesverksamma jurister och juriststudenter att närma sig juridiska problem och uttrycka juridiska åsikter, för att på så sätt bidra till rättsutvecklingen. 2 Den juridiska periodikan ha

NJA 2014 s. 465 lagen.n

JT - Juridisk Tidskrift KöpL - Köplag (1990:931) NJA - Nytt juridiskt arkiv PreskL - Preskriptionslagen (1981:130) PECL - Principles of European Contract Law SvJT - Svensk Juristtidning UNIDROIT - Principles of International Commercial Contracts 201 Fallet kommenteras av Göran Luterkort i Juridisk Tidskrift 1991-92 s. 116 ff. Förtal och grovt förtal i tryckt skrift befanns föreligga i NJA 1994 s. 637. Ett reportage, med rubriken En smygtitt i kändisarnas hemliga fotoalbum, innehöll fotomontage där kända personer förekom i sexuella situationer genom att deras ansikten fogats samman med andra personers kroppar Överraskande rättsbildning på grundval av handelsbruk eller allmänt tillämpade standardvillkor: några reflektioner över NJA 1998 s 448 och 1999 s 629. Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet , 348-379 JT Juridisk Tidskrift NJA Nytt juridiskt arkiv, avdelning 1 Prop. Proposition RF Regeringsformen (1974:152) RH Rättsfall från hovrätterna SOU Statens offentliga utredningar SvJT Svensk Juristtidning ÄktB Äktenskapsbalken (1987:230 FT Förvaltningsrättslig tidskrift HD Högsta domstolen HFD Högsta förvaltningsdomstolen JK Justitiekanslern JO Justitieombudsmannen JT Juridisk tidskrift MD Marknadsdomstolen NJA Nytt juridiskt arkiv (HD:s avgöranden) NJA II Nytt juridiskt arkiv avd. II (sammanfattning av förarbeten

Nytt juridiskt arkiv - Wikipedi

JT Juridisk Tidskrift NJA Nytt juridiskt arkiv Prop. Proposition SCB Statistiska centralbyrån SOU Statens offentliga utredningar SvJT Svensk Juristtidnin JFT Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland JT Juridisk tidskrift COM Commission NJA Nytt juridiskt arkiv PECL Principles of European Contract Law Prop Proposition SOU Statens offentliga utredningar SvJT Svensk juristtidning TfR Tidsskrift for Rettsvitenska This is a published version of a paper published in Juridisk Tidskrift. Citation for the published paper: Wrange, P. (2012) Svenskt genombrott - statsimmuniteten i tvåHD-avgöranden Juridisk Tidskrift, 23(4): 800-824 Access to the published version may require subscription. Permanent link to this version

Överraskande rättsbildning på grundval av handelsbruk

  1. 2 NJA 1956 s. 485; NJA 2000 s. 88; Henriksson, Per, Sakrättsliga moment och deras ekonomiska konsekvenser, Stockholm 2009, s. 71 f. 3 NJA 2007 s. 413. 4 Justitierådet Svensson pekar i sitt tillägg till NJA 2000 s. 88 på att publicitetskrave
  2. nämner avtalsbundenhet vid passivitet. Ämnet har även blivit omskrivet i Juridisk tidskrift, bland annat av Johnny Herre, Rättsverkan av passivitet vid mottagande av avtalsbekräftelse, Juridisk tidskrift 2006- 07 s. 687 samt Erika P. Björkdahl, Passivitet och konkludent handlande - särskilt i samband med hyresavtal, Juristtidning tidskrift
  3. JT Juridisk Tidskrift NJA Nytt Juridiskt Arkiv NJM Nordiska juristmötet PECL Principles of European Contract Law SvJT Svensk Juristtidning UfR Ugeskrift for retsvæsen UNIDROIT International Institute for the Unification of Private Law . 5 1. Inledning 1.1 Bakgrund Letter.

JT Juridisk Tidskrift NJA Nytt juridiskt arkiv Prop. Proposition SITAC Swedish Institute for Technical Approval in Construction SOU Statens Offentliga Utredningar SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut STD Svenska Teknik&Designföretagen SvJT Svensk Juristtidnin NJA 2007 s. 86. Att rättsfallet var omdebatterat och kritiserat var något som väckte mitt intresse och fascinerade mig. Även om jag vid den tiden inte fördjupade mig närmare i varken NJA 2007 s. 86 eller frågan om fastighetssäljarens upplysningsplikt så har rättsfallet följt med mig i bakhuvudet under utbildningens gång JT Juridisk tidskrift NJA Nytt Juridiskt arkiv NTU Nationella trygghetsundersökningen Prop. Proposition RB Rättegångsbalk RH Rättsfall från hovrätterna S. Sidan SOU Statens offentliga utredningar SVJT Svensk Juristtidning TR Tingsrätten

JT Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet NJA Nytt Juridiskt Arkiv SjöL Sjölagen SvJT NJA 2013 s 659 och 2014 s 684, eftersom dessa domar utgör grunden för vår problemformulering. I anslutning till NJA 2013 s 659 har vi återgett Christina Rambergs åsik Arvidsson, N 2014, ' Associationsrättens likhets- och likabehandlingsprinciper. En analys i ljuset av NJA 2013 s. 1250 ', Juridisk tidskrift vid Stockholms. JT Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet NJA Nytt Juridiskt Arkiv, Avdelning 1 PreskL Preskriptionslag (1981:130) Prop. Regeringens proposition SkbrL Lag (1936:81) om skuldebrev SksanL Skuldsaneringslag (2016:675) SOU Statens offentliga utredningar SvJT Svensk Juristtidnin JT Juridisk tidskrift JämO Jämställdhetsombudsmannen LU Lagutskottet NJA Nytt juridiskt arkiv, avd. I NJMF Förhandlingar vid nordiskt juristmöte NRt Norsk Retstidende Prop. Proposition RF Regeringsformen RH Rättsfall från hovrätterna SkL Skadeståndslagen SOU Statens offentliga utredningar SvJT Svensk juristtidning TR tingsrät JT Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet NJA Nytt juridiskt arkiv, första avdelningen p. punkt Prop. Proposition RB Rättegångsbalken (1942:740) RH Rättsfall från hovrätterna SOU Statens offentliga utredningar st. stycke SvJT Svensk Juristtidning TR Tingsrätt

SvJT Svensk Juristtidnin

NJA-fallen finns i viss mån publicerade på Internet, men då är det i regel fråga om sidor med diverse juridiska tjänster för fackmän som kostar pengar och inte är tillgängliga för envar. Mitt tips är att du istället vänder dig till ett bibliotek och där försöker få tag på den aktuella boken. här hittar du lagen med. Rättsfall från NJA (Högsta domstolen) - Jurist24. Referat av Högsta domstolens domar publiceras i Nytt Juridiskt Arkiv (NJA), cirka fyra månader efter det att dom eller beslut har meddelats. När referatet har publicerats anges hänvisningen till NJA i anslutning till respektive avgörande på domstolens webbplats s. 174 Mats Beckman, Gent Jansson, Karin Wallin-Norman & Björn Wendleby, Lagarna på värdepappersområdet. En kommentar till insiderstrafflagen m.fl. lagar Johan Munc

4,215 kr (exkl. moms) NJA avd. II. Stående order på årsboken. Välj antal: Lägg till. Lägg till i varukorg. Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat NJA 1993 s. 324 (NJA 1993:66) Målnummer T90-91 Domsnummer DT380-93 Avgörandedatum 1993-06-30 Juridisk tidskrift 1990-1991 s 204). De ställningstaganden som gjorts i rättspraxis medför vidare att en dold ägares obligationsrättsliga anspråk inte inkräktar på den öppne ägarens behörighet att förfoga över fastigheten,. Juridisk rådgivning. Få gratis svar till din mail. (NJA 1999 s.749) Fallet handlar om en tidskrift som använde sig av någon annans bild, där på bilen var det annan person (A) ett textstycke, prisuppgifter och tidskriftens logotyp. Tidskriften hade inte inhämtat A:.

Richard Langéen: Rättsfallsreferat NJA 2001 s. 155. Detta rättsfallsreferat skrev jag första terminen på juristlinjen: 1. INLEDNING. Syftet med denna promemoria är att referera och analysera NJA 2001 s. 155. Rättsfallet berör flera viktiga rättsfrågor, framför allt två: 1) om ett köp skall gå under konsumentköplagen (nedan kallad. fastighetsboken NJA 1981 s. 897 att vid gåva av fast egendom har ett Juridisk Tidskrift 2015/16 s. 824 ff. samt Peter Strömgren och Laila Zackariasson, Sakrätt beträffande fast egen-dom, 2021, s. 254 ff.). Det kan också, särskilt i fråga om vidareöverlåtelse Juridisk Tidskrift 2001-02 s. 34-47 Den som går i borgen går i sorgen - skuldsaneringslagen aktualiserar gammalt ordspråk Juridisk Tidskrift 1994-95 s. 1123-1128 Rättsfallskommentarer. Tolkning av försäkringsavtal (kommentar till NJA 2012 s. 3) Juridisk Tidskrift 2012-13 s. 426-433 . Borgensmans ansvar för upplöst aktiebolags skulde JT Juridisk tidskrift kap kapitel MB Miljöbalken (1998:808) NJA Nytt Juridiskt Arkiv, avdelning I p punkten RF Regeringsformen (1974:152) RNL Rennäringslag (1971:437) s sidan SOU Statens offentliga utredninga JO - Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. JF - Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. SN - 1100-7761. IS - 3. ER - Rönnmar M. The old way, the new way or a third way? New Labours arbetsrättsreform i England. Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2000;(3):556-572

JT Juridisk Tidskrift : NJA Nytt Juridiskt Arkiv, Del 1 : NJA II Nytt Juridiskt Arkiv, Del 2 : RH Rättsfall från hovrätterna : SOU Statens offentliga utredningar : SvJT Svensk Juristtidning : 9: Sammanfattning Utredaren avråder från att införa en straffsanktionerad allmä JT = Juridisk tidskrift. NJA = Nytt juridiskt arkiv. Prop. = Proposition, det förarbete som ligger till grund för en ny lag eller ändring av en befintlig lag. St = Stycke, ett visst stycke i en paragraf. P = Punkt, en viss punkt i en paragraf. HD = Högsta domstolen International bestseller Download NJA II. Årsbok 1999 : Tidskrift för lagstiftning m.m. This book is very interesting and can increase creativity in you. Read the NJA II. Årsbok 1999 : Tidskrift för lagstiftning m.m. Online is the same as you have a confidence in you, and if you get bored at the time of reading. Mungkn you can enjoy under the trees to enjoy the nature around it will. Häftad, 1999. Den här utgåvan av NJA II. Årsbok 1999 : Tidskrift för lagstiftning m.m. är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare

Hyra av lös sak Advokat Claude D Zacharias 1. Inledning Hyra av lös sak (saklega) saknar, frånsett några få bestämmelser i 13 kap. handelsbalken, lagbestämmelser som inte är tillämpliga här.[1] Härtill kommer att belysande rättspraxis på området är sparsam. Det innebär emellertid inte att man står helt utan möjligheter att snegla på rättslig materia - [ JT - Juridisk Tidskrift KU - Konstitutionsutskottet NJA - Nytt Juridiskt Arkiv Prop - Proposition RB - Rättegångsbalken (1942:740) RF - Regeringsformen (1974:152) Rskr - Riksdagsskrivelser Rt - Norsk Retstidende RÅ - Regeringsrättens årsbok SFS - Svensk författningssamling SkL - Skadeståndslagen (1972:297 Insolvensrättslig Tidskrift Nr 1 2016 ARTIKLAR inte längre relevant (t.ex. NJA 1954 s. 421, NJA 1970 s. 256, NJA 1993 s. 579 och NJA 2002 s. 629). Den möjlighet som öppnats för aktiebolag att leva vidare trots konkurs har inte ökat antalet konkursackord. Ett konkursbeslut uppfattas fortfarande so

Referera till juridiskt material - Referensguiden - Sök

underhandsförsäljning NJA 1991 s 383 och Lennander i Juridisk tidskrift 1991-92 s 483 ff). 1982 års rättsfall saknar alltså intresse såvitt gäller bankens konkursfordran med säkerhet i tomträtten. Underlaget för bankens företagsinteckning har såvitt framkommit inte fått et Skrifter av Sören Öman publicerade i JFT (Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland) (listas nedan; klicka på rubrikerna i listan nedan om du vill läsa mera om skriften).. På hemsidan finns information om alla skrifter av Sören Öman. De allra flesta är tillgängliga i fulltext JT Juridisk tidskrift Justitieombudsmannen Se JO NJA Nytt juridiskt arkiv Prop. Proposition SFS Svensk Författningssamling Skadeståndslagen Skadeståndslag (1972:207) SOU Statens offentliga utredningar SvJT Svensk juristtidning TfR Tidsskrift for rettsvitenska JT Juridisk Tidskrift NJA Nytt juridiskt arkiv OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Prop. Proposition RB Rättegångsbalk (1942:740) RF Regeringsform (1974:152) RH Rättsfall från hovrätterna RÅ Regeringsrättens årsbok SekrL Sekretesslagen (1980:100) SOU. JT Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet KKöpL Konsumentköplag (1990:932) KöpL Köplag (1990:931) NJA Nytt juridiskt arkiv Prop. Proposition SkL Skadeståndslagen (1972:207) SL Den direkt skadelidande SV Skadevållaren SvJT Svensk Juristtidning TM Tredje man TSL Trafikskadelag (1975:1410

NJA 2016 s. 237 rörde köp av en bostadsrätt mellan två näringsidkare. Av avtalsvillkoren framgick att säljaren var fri från allt ansvar för alla typer av fel och endast ansvarade för i detta avtal lämnade garantier. JFT (Juridisk tidskrift, Finland) 2015 s. 115. Ansvarsbegränsning avseende fullgörelse I sin artikel från tidskriften Ny juridik nr 3 / 2009 utvecklar Jon Kihlman hur felreglerna hanteras och vilka konsekvenser det kan få. NJA 1985 s. 178 (Järnsida ./. Kalmar Varv) Jon Kihlman recenserade den andra utgåvan av PECL i Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet. Artikeln finns här

Vad står st för, fackförbundet st (ofta förkortat st

Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet (2010/11) s. 918 NJA 1963 S. 105 NJA 1978 S. 147 NJA 1990 S. 745 NJA 1981 S. 1091 NJA 1992 S. 502 NJA 1994 S. 598 NJA 1957 S. 621 NJA 1994 S. 532 NJA 1997 S. 65 NJA 1987 S. 692 NJA 2001 S. 878 NJA 2007 S. 962 NJA 2007 S. 86. Versioner av litteraturlistan. Svensk juridisk tidskrift Juridisk Tidskrift - J . Juridisk Tidskrift (JT) har sin bas vid den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. JT har för avsikt att spegla alla rättsområden med bidrag som kan intressera advokater, domare, åklagare, bolagsjurister och andra praktiskt verksamma jurister, liksom forskare med rättsvetenskaplig inriktnin

Vidare har han förestått och ansvarat för den avdelning av Juridisk Tidskrift som angår skiljemannarätten. Innehåll NJA 2003 s. 486 som en resa tillbaka i tiden - Michael Bogdan: Nya EG-regler om indrivning av obestridda fordringar och småfordringar på privaträttens områd JT Juridisk Tidskrift KammR Kammarrätten KL Konkurslag (1987:672) KN Koncessionsnämnden för miljöskydd KFM Kronofogdemyndigheten LGL Lönegarantilag (1992:492) MB Miljöbalk (1998:808) MÖD Mark- och miljööverdomstolen ML Miljöskyddslag (1969:387) MVL Mervärdesskattelag (1994:200) NJA Nytt Juridiskt Arki JT Juridisk Tidskrift KomL Kommunallag (1991:900) KU Konstitutionsutskottet MBL Lag (1976:580) om medbest−mmande i arbetslivet LAS Lag (1982:80) om anst−llningsskydd LOU Lag (1992:1528) om offentlig upphandling NAT Nordisk Administrativ Tidskrift NJA Nytt Juridiskt Arkiv Prop regeringens proposition till riksdagen RB R−ttegngsbalk. NJA står för Nytt Juridisk Arkiv och är en tidskrift som utkommer en gång per år Öppna Outlook och klicka på Arkiv > Alternativ > Avancerat. Under RSS-feedskontrollerar du att kryss rutan synkroniserar RSS-feeds med den gemensamma feedlistan i Windows är markerad. Klicka på OKoch starta sedan om Outlook

Juridisk Tidskrift (2), 425-431 Högsta domstolen har i NJA 2017 s. 237 tagit ställning till frågan när en ren förmögenhetsskada inträffar. Frågan aktualiseras i ett ansvarsförsäkringsfall, där försäkringsvillkoren innehåller en klausul enligt vilken försäkringen täcker ansvarsskador som inträffar under försäkringstiden - som grundare av Juridisk Tidskrift (JT), Den juridiske forskers gennemslagskraft - i samtid og eftertid Mads Bryde Andersen Mitt favoriträttsfall fyller 25 år - NJA 1995 s. 367 (Obligentia) André Andersson Eine Kritik des dynamischen Sachenrechts in zwölf These Sverige har även efter NJA 2005 s. 462 fällts i Europadomstolen för att inte uppfyllt kraven på rättegång inom skälig tid. 141 Utsikten finns att den inhemska praxisen påbörjar en utveckling i takt med Europadomstolen och dess synsätt, men det är inte alltid möjligt åstadkomma en väl fungerande rätt genom prejudikat och framförallt är det tidskrävande. 14

3.2.2 Regeringsrätten 25 3.3 Europadomstolens förändrade syn på tolkningen av brottsbegreppet 2009 26 3.4 De svenska domstolarnas tolkning av brottsbegreppet efter 2009 2 Människoexploatering - en analys av ett straffbuds förhållande till regleringen av arbetsmarknaden, Juridisk tidskrift, 2019/20, nr 3, s. 696-716. Om behörig domstol och civilrättsliga sanktioner för stridsåtgärder på arbetsmarknaden Replik till Jan Kleineman om NJA 2015 s. 899, Svensk Juristtidning, 2019, s. 482-500 JT - Juridisk tidskrift NJA - Nytt juridisk arkivavdelning I Prop. - Regeringens proposition RH - Rättsfall från hovrätterna SkL - Skadeståndslagen (1972:207) SOU - Statens offentliga utredningar SvJT - Svensk Juristtidning TSM - Tillsynsmyndigheten TR - Tingsrätte 2007: Millqvist Göran Holmqvist Persson Annina: Förmögenhetsrätten under de senaste hundra åren och därbortom - några spridda nedslag. Juridiska Fakulteten i Stockholm 1907-2007 Juridisk Tidskrift Jubileumshäft Research output: Contribution to journal › Articl NJA 2004 s. 204; Individuell betalningsskyldighet och förverkande av försäljningsintäkt med avdrag för tillverkningskostnader vid brott mot alkohollagen Sjöstrand, Malin LU In Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet 16 (2). p.445-447

Svensk rättspraxis SvJ

NJA PECL PICC Prop. RÅ RBD RH Skuldebrevslagen SOU SvJT Bostadsrättslag (1991:614) Draft Common Frame of Reference Fastighetsbildningslag (1970:998) Förvaltningslag (2017:900) Högsta domstolen Jordabalk (1970:994) Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet Nytt juridiskt arkiv The Principles of European Contract Law Unidroit Principles. - På nödfronten något nytt? - reflektioner om nöd i ljuset av NJA 2017 s. 872, Juridisk Publikation, 2018, nr 2. - Hårdare tag i valårets tecken. Ett kritiskt inlägg om den senaste tidens straffrättspolitik , Juridisk Tidskrift, 2017/18, nr 4 Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet 2002-03 s. 613-640. Borgström, Peter, Riksåklagaren kritisk mot plea-bargaining och den sk. kronvittnesmetoden, Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet 1989/90 s 672-681. Cavallin, Samuel, Om uppsåtsprövningen i svensk rätt efter prejudikatet NJA 2002 s Juridisk Tidskrift 2017-18 (3), 702--718 Kan en avtalspart undgå en skiljeklausul i ett kontrakt genom att rikta en utomobligatorisk skadeståndstalan mot sin egen avtalspart? I Högsta domstolensbeslut i NJA 2017 s. 226 (Avräkningsavtalet) har klargjorts att frågan skabesvaras jakande

Förord Jag vill tacka min familj för det stora stöd de givit mig under min studietid. Vidare vill jag tacka alla vänner för de glada stunder vi haft tillsammans under studietiden - Microsofts licensvägran i skottlinjen, T -201/04, Juridisk Tidskrift 2007-08, 681-692 - Upphovsrätt till ritningar, NJA 2004 s. 149, Juridisk Tidskrift 2004-05, 145-150 Kommentar till MD 1999:13, SK and FFF v Framför allt i städer där bostadspriserna är högre leder det till att befintligt skick-klausuler ofta är mindre effektiva än i mindre orter. Det nyss anförda illustreras inte minst i NJA 2019 s. 807, där köparen trots renoveringskostnader på 205 000 kr, på grund av allvarliga fel i badrummet, inte fick rätt Sveriges största tjänst för juridisk information, utbildning och nyheter. NJA II. Lösa häften - årsbunden prenumeration Tidskrift för lagstiftning m.m. 5,240 kr (exkl. moms) NJA II. Lösa häften - årsbunden prenumeration. Välj antal: Lägg till Lägg.

Att rätt värdera bevis - L

NJA står för Nytt Juridisk Arkiv och är en tidskrift som utkommer en gång per år. NJA består av två delar, avdelning I och avdelning II. NJA 2005 s. 738 betyder att rättsfallsreferatet finns i 2005 års utgåva och att det börjar på sidan 738 s. 270 Daniel Kahneman, Olivier Sibony och Cass R. Sunstein, Brus. Det osynliga felet som stör våra bedömningar - och vad du kan göra åt det, Volante 2021, 459 s. Claes Sandgren. Kommentera denna artikel. s. 275 Jan Kjellgren & Ingrid Arnesdotter, Proaktiv användning av rätten, Studentlitteratur 2021, 172 s. Rolf Dotevall

NJA 1992 s. 307 (NJA 1992:49) Målnummer Ö861-92 Domsnummer SÖ278-92 Rättegångsbalken II s 36:27 och Lars Heuman i Juridisk Tidskrift 1989-90 s 36 ff). Vad som har upplysts om videobandet ger inte stöd för att dess innehåll till någon del skulle utgöra en yrkeshemlighet enligt 36 kap 6 § RB.. JT Juridisk Tidskrift KkrL Konsumentkreditlag (2010:1846) KköpL Konsumentköplag (1990:932) KO Konsumentombudsmannen KV Konsumentverket LU Lagutskottet MD Marknadsdomstolen NJA Nytt juridiskt arkiv Prop. Propositio LIBRIS titelinformation: Nytt juridiskt arkiv Avd. 1, Rättsfall från Högsta domstole Juridisk Tidskrift 1996-97, s. 33). 11. Ett konkursbo kan alltså inte återta sin förklaring med den följden att konkursgäldenären åter blir part i rättegången på kärandesidan. Detta gäller oavsett vilket synsätt man har i frågan om konkursboets ställning i förhålland Två serier inbundna böcker är till salu: Högsta domstolens domar (NJA avd. 1) från år 1874 till 2013 samt Juridisk Tidskrift från 1989. Böckerna är i gott skick. Vid intresse kontakta advokat Martin Agell på e-post: martin.agell@agell.se *** MANUSSTOPP Manusstopp för nästa cirkulär är 23 mars 201